Nieuwsitems

Debat over gebruik van loting voor huurhuizen

Is loting een geschikt instrument bij het toewijzen van huurhuizen in Harderwijk? Deze vraag stond centraal tijdens het debat in de raadsvergadering van 20 februari 2020 in Harderwijk. Er zou tijdens deze raadsvergadering ook gestemd worden over de huisvestingsverordening maar gezien het feit dat de stemming over een amendement op deze verordening tot stakende stemmen leidde, kon er niet over het voorstel worden gestemd.

Wel zijn er een aantal andere besluiten genomen tijdens deze vergadering zoals het besluit over parkeren nabij het ziekenhuis St. Jansdal en Natuur- en wandelzone Lorentz II. Deze en andere besluiten zijn nu na te lezen op harderwijk.stemtzo.nl.

Nota Grondbeleid

Tijdens de eerste raadsvergadering van 2020 is de nota grondbeleid vast gesteld. Tijdens de vaststelling zijn ook een aantal moties en een amendement ingediend.

Daarnaast werden er nog een aantal besluiten genomen. De stemmingen van deze raadsvergadering van 9 januari 2020 zijn nu na te kijken.

Debat over actief grondbeleid

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 november 2019 stond een debat rondom de Nota Grondbeleid centraal. Tijdens dit debat werd stil gestaan bij de vraag of er een toetsingskader nodig was bij het voeren van actieve grondpolitiek. 

Ook zijn er tijdens deze vergadering een aantal besluiten genomen waaronder de scenario's voor een toekomstbestendige VNOG en de belastingsverordeningen 2020-2023.

Begroting voor komende 4 jaar is vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019 is de begroting voor de komende 4 jaar weer vastgesteld. Zoals altijd waren er weer een aantal amendementen en moties waardoor elke politieke fractie bepaalde punten wat extra aandacht wilde geven.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere besluiten genomen die nu allemaal na te lezen zijn.

Erepenning aan Dim van Rhee uitgereikt

Tijdens de raadsvergadering van 19 september 2019 is de erepenning van de gemeente Harderwijk uitgereikt aan Dim van Rhee als blijk van waardering en erkenning voor het vele werk wat Dim heeft verricht binnen de Harderwijkse gemeenschap.

Daarnaast heeft de gemeenteraad ook nog gestemd over een aantal andere besluiten zoals bijvoorbeeld een motie over lachgas en over vuurwerkvrije zones.

Debat kadernota en themarekening vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019 werd een debat gevoerd over de kadernota. In dit debat kijkt de gemeenteraad vooruit naar de komende 4 jaar en geeft hierbij de kaders aan waarbinnen het college de themabegroting voor de komende 4 jaar moet gaan opstellen. Deze begroting wordt in het najaar in de raad besproken.

Daarnaast heeft de gemeenteraad besluiten genomen over onder andere de themarekening 2018 en bestemmingsplan Hierden Bosch.

Debat themarekening

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 is het debat gevoerd over de themarekening 2019 waarin de gemeenteraad heeft terug geblikt op het voorgaande jaar.

Daarnaast zijn er ook een aantal besluiten genomen waaronder de benoeming van Bert van Bijsteren als nieuwe wethouder en de herziening van de grondexploitaties.

Raadsvergadering van 16-05-2019

De stemmingen van de raadsvergadering van 16 mei 2019 zijn geplaatst.

De motie Eindbalans visie op een andere binnenstad van 4 april werd opnieuw in stemming gebracht omdat de stemmingen staakten de vorige keer. Deze keer staakten ze opnieuw en dat betekent dat de motie verworpen werd.

De gemeenteraad van Harderwijk stemde verder over onder anderen openbare toiletten in de binnenstad, het rijksvaccinatieprogramma en schuldhulpverlening.

Ook werd er door diverse fracties een aantal moties buiten de vergaderorde ingediend. Deze gingen over onder anderen aanpak arbeidsmigrantenhuisvesting en vrijstelling sollicitatieplicht voor ouderen

 

Raadsvergadering van 04-04-2019

De besluiten van de raadsvergadering van 4 april 2019 zijn geplaatst. Met onder anderen het bestemmingsplan Beetsstraat, het stedenbouwkundige plan Waterfront fase 3 en de aanpak vuurwerkoverlast

 

Raadsvergadering van 14 maart 2019

De besluiten van de raadsvergadering van 14 maart 2019 zijn geplaatst. In deze vergadering zijn onder andere besluiten genomen over de invulling van de Havendam en een motie om te komen tot een verbod tot het oplaten van feest- en wensballonnen in de gemeente Harderwijk.

Stemgedrag van de gemeenteraad van Harderwijk

Het stemgedrag van de gemeenteraad van Harderwijk tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2019 staat weer online. Tijdens deze vergadering zijn besluiten genomen over bijvoorbeeld de Beleidsnota 'Meedoen moet kunnen' en het bestemmingsplan voor de Marnixstraat zijn nu na te lezen.

Herbenoeming burgemeester en regenboogpad

Twee onderwerpen die ogenschijnlijk niet met elkaar te maken hebben maar in de raadsvergadering van 4 oktober 2018 zijn een aantal besluiten genomen waaronder het besluit om burgemeester van Schaik voor te dragen voor een 2e termijn als burgemeester van Harderwijk en de motie om te komen tot een regenboogzebrapad.

 

Laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces van 2018 werd de themarekening 2017 vastgesteld. Naast nog een aantal besluiten ook een aantal moties vreemd aan de orde zoals de motie voor meer openbare toiletten in Harderwijk en een motie voor de dag van de duurzaamheid.

Coalitieakkoord in debat

Op donderdag 25 mei 2018 is het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar door de gemeenteraad van Harderwijk besproken. Daarnaast werden 4 wethouders benoemd en zijn er ook een aantal besluiten genomen waaronder de woonvisie.

Debat over de woonvisie

Tijdens de raadsvergadering van 25 april 2018 heeft de gemeenteraad een debat gevoerd over de woonvisie. Daarnaast zijn de raadsopvolgers benoemd en zijn een aantal voorstellen aangenomen. Het voorstel voor Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouw is niet aangenomen.

Eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad

Op 5 april 2018 heeft de gemeenteraad van Harderwijk voor het eerst vergaderd in de nieuwe samenstelling. Naast een motie over de koopzondag en een motie over de aanschaf van een elektrisch vaartuig stonden er verschillende besluiten op de agenda.

Laatste reguliere raadsvergadering

TIjdens de laatste reguliere raadsvergadering van deze gemeenteraad zijn een aantal besluiten genomen waaronder het Beleidsplan Harderwijk zijn wij Samen en Kieckmure Waterfront

Eerste raadsvergadering van 2018

Tijdens de eerste raadsvergadering van 2018 is het besluit genomen om verder onderzoek te doen naar het zwembad in Harderwijk. Door middel van een aantal amendementen en moties zijn daar een wedstrijdbad en de fun factor aan toegevoegd. Ook zal energieneutraal in het onderzoek worden meegenomen.

Laatste raadsvergadering van 2017

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017 werd een debat gevoerd over de toekomst van het zwembad in Harderwijk. Daarnaast zijn er ook een aantal besluiten genomen door de gemeenteraad van Harderwijk zoals onder andere over de Regelingen die voortvloeien uit PvA "Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning 2016-2019" en Belastingverordeningen 2018.

Koopzondag staat nu wel voor de deur

Met het aannemen van de motie die oproept tot een proef met twee koopzondagen staat uiteindelijk de koopzondag voor de deur. Tijdens de raadsvergadering van 2 november 2017 zijn ook nog een aantal andere besluiten genomen.

Korte raadsvergadering met onverwacht einde

De raadsvergadering van 5 oktober 2017 had maar 3 besluitpunten op de agenda staan. Daarnaast werd er door de PvdA een motie, vreemd aan de orde, ingediend waarmee het college wordt opgeroepen een proef voor koopzondagen op te zetten.

Verrassend genoeg was Gemeentebelang niet meer unaniem tegen de koopzondag waardoor de motie zou kunnen worden aagenomen. Maar door afwezigheid van drie raadsleden was de stemverhouding 13 voor en 13 tegen waardoor de motie wordt aangehouden en de volgende vergadering opnieuw op de agenda staat. 

Besluit over cultuur in Harderwijk is genomen

Tijdens de raadsvergadering van 14 september 2017 is een besluit genomen over de podiumkunsten in Harderwijk. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere besluiten genomen zoals de uitvoeringsagenda gezondheidbeleid inclusief twee amendementen over harddrugs en bevorderen veiligheid LHBT-ers op scholen.

Debat over theater en podiumkunsten

Naast het belangrijke debat over het theater en de podiumkunsten in Harderwijk zijn er tijdens de raadsvergadering van 24 augustus 2017 zijn er ook een aantal besluiten genomen zoals bijvoorbeeld het Evenementenbeleid 2017 en de Uitvoeringsstrategie 2017 - 2020 De energieke Stad

Langste raadsvergadering in deze periode?

Op 22 juni 2017 heeft de laatste voor het reces en ook zeker de langste raadsvergadering van afgelopen seizoen plaatsgevonden. Naast debatten over het nieuwe coffeeshopbeleid en het evenementenbeleid namen vooral de amendementen en moties met betrekking op de kadernota veel tijd in beslag. De verkiezingen zijn in aantocht! 

Terugkijken naar 2016

Afgelopen raadsvergadering heeft de raad van Harderwijk gedebatteerd over de themarekening van 2016. Daarnaast is er ook een debat gevoerd over het voorstel Van Afval naar Grondstof. 

Daarnaast zijn er ook een aantal besluiten genomen die nu terug te lezen zijn

Motie regenboogzebrapad

Tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2017 is er niet besloten om een regenboogzebrapad in Harderwijk aan te leggen. Menno Doppenberg van de VVD had hiervoor een motie ingediend samen met SHA, PvdA, D'66 en FK. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere besluiten genomen waaronder het besluit om ondergeschikte detailhandel voor AIC toe te staan en ook het besluit om belparkeren in te voeren.

RNV - hoe nu verder?

Tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2017 is het besluit genomen om de huidige RNV af te bouwen en te starten met het opbouwen van een vernieuwde vorm van samenwerking.

Daarnaast zijn er ook een aantal andere besluiten genomen.

Stilte voor de storm?

Tijdens de raadsvergadering van 2 feburari 2017 is een motie aangenomen om vaart te maken met de uitwerking van een Stad als Podium. Daarnaast bevatte deze korte raadsvergadering ook een aantal andere besluiten zoals bijvoorbeeld een motie met betrekking tot Tiny Houses

Twee korte vergaderingen achter elkaar was de start voor 2017. Een soort opmaat voor een debat over een theater voorziening in Harderwijk?

Eerste raadsvergadering van 2017 was kort

TIjdens de eerste raadsvergdering van 2017 zijn een aantal besluiten genomen. De vergadering zelf was binnen 10 minuten afgelopen.

Laatste raadsvergadering van 2016

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 zijn een aantal besluiten. Naast twee doorgeschoven moties van de vorige vergadering is gestemd over onder andere het voorstel tot Tijdelijke woningen voormalig Struikterrein en de Belastingverordeningen 2017.

Het debat over de themabegroting 2017-2020

Afgelopen donderdag (10-11-2016) werd het debat gevoerd over de themabegroting voor de komende 4 jaar. Na het debat werd er ook gelijk over besloten. Dit leverde 3 amendementen en 14 moties op. 

Naast dit debat werd er over nog een aantal punten besloten zoals het zoekgebied windenergie Lorenz III en bestemmingsplan Stephensonstraat.

Parkeerbeleid en twee debatten

Tijdens de raadsvergadering van 27-10-2016 heeft de raad in twee debatten met elkaar gesproken over de verplaatsing van Dries van de Berg en over de routekaart windenergie.

Daarvoor zijn ook een aantal besluiten genomen zoals de verlenging van de parkeerproef, een aantal bestemmingsplannen en nog een aantal punten. Al deze besluiten staan nu geregistreerd op Harderwijk stemt zo

Eerste raadsvergadering na zomerreces

Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces van 2016 zijn weer een aantal besluiten genomen. Deze keer zijn alle besluiten unaniem genomen.

Het debat over de kadernota

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Harderwijk het debat gevoerd over de Kadernota 2017-2020. Daarnaast zijn er ook een aantal besluiten genomen waaronder het arbeidsmarktbeleid en de nota bestaanszekerheid en inkomensondersteuning.

Nu ook ingetrokken moties en amendementen

Vanaf de raadsvergadering van 26 mei 2016 worden nu ook ingetrokken motie en amendementen zichtbaar op deze website.

Themarekening 2015

In de afgelopen raadsvergadering van Harderwijk is de themarekening 2015 besproken en besloten. Daarnaast zijn er ook nog andere besluiten genomen zoals over het besluit over RNV 3.0 en de contourennota EHZ.

Stad als podium, theater of beiden?

Tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2016 is er besloten om meer geld te zoeken voor cultuur in Harderwijk. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere besluiten genomen waarvan de resultaten nu te vinden zijn op deze website.

Debat over het theater in Harderwijk

Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de toekomst van het Theater en het concept Stad als Podium. Daarnaast zijn er ook nog een aantal besluiten genomen waaronder een motie vreemd aan de orde van de vergadering over geluidsschermen voor de A28.

Interpellatiedebat over zonnepanelen

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016 is een interpellatiedebat gehouden over een onderzoek naar zonnepanel dat uitgevoerd wordt door de gemeente. Daarnaast zijn er ook een aantal besluiten genomen zoals over de ontwikkeling van het gebied de Harder, de verkoop van grond aan de Selhorstweg en het rekenkamerrapport over het onderzoek naar de inkoop en aanbesteding binnen de gemeente Harderwijk.

Alle besluiten unaniem genomen

Tijdens de raadsvergadering van 7 januari 2016 zijn alle besluiten en moties unaniem aangenomen. Naast de toekomst van de sociale werkvoorziening stonden onder andere ook de verlenging van de WMO-nota en andere onderwerpen op de agenda.

Debat over toekomst sociale werkvoorziening

Tijdens de raadsvergadering van 3 december 2015 is in Harderwijk een debat gevoerd over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Daarnaast zijn er nog een aantal besluiten genomen waaronder de aankoop van het Struikterrein en de nieuwe belastingsverordeningen van 2016.

Themabegroting 2016-2019

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Harderwijk in haar vergadering de Themabegroting 2016-2019 vastgesteld. Na het debat worden voor vaststelling een aantal moties voorgesteld. Na het vaststellen van de begroting werden ook nog een aantal moties ter besluitvorming besproken. De uitslag van deze stemmingen als ook de stemming over een aantal andere onderwerpen staan nu online.

Bommen en granaten

Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2015 zijn er een aantal besluiten genomen waaronder de toekenning van een extra krediet voor het Waterfront voor onderzoek naar extra aangetroffen explosieven. Verder de structuurvisie Drielanden-West en de afronding kunstprojecten.

Raad staat unaniem achter komst van een azc

Met het aannemen van een motie om het college op te roepen de gemeenteraad continu te betrekken bij de plannen rondom het asielzoekerscentrum in Harderwijk, spreekt ze uit dat ze unaniem achter dit besluit van het college staat. Op de verder korte agenda van deze raadsvergadering van 24 september 2015 stond alleen nog het besluitpunt Evaluatie strandeiland.

Komt er een uitkijktoren?

Tijdens de raadsvergadering van 3 september is er gedebatteerd over het beleid met betrekking tot reclame- en verwijsmasten rond de A28, de N302 en de N303. En nog dezelfde avond is er ook gestemd over dit beleid en het bestemmingsplan P-Veluwe wat uiteindelijk de uitkijktoren mogelijk zou kunnen maken. De uitslag van de stemming en alle andere raadsbesluiten zijn nu te vinden op harderwijk.stemtzo.nl.

Een kadernota met vele amendementen en moties

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2015, de laatste voor het reces, werden in totaal 7 amendementen en 14 moties behandeld. Uiteindelijk werden er 6 amendementen en 12 moties in stemming gebracht waarvan nu de resultaten op deze website te vinden zijn. Daarna werd er nog een debat gevoerd over het woonbeleid.

Vooruit kijken met de kadernota

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2015 is gedebatteerd over de kadernota 2016-2019. De gemeenteraad bespreekt in dit debat de financiële kaders voor de komende jaren. Waar wil de gemeenteraad geld aan uitgeven en waaraan niet. In de volgende raadsvergadering zullen hier de besluiten over worden genomen. Ook zijn er drie besluiten genomen waarvan de stemmingen nu op de website te vinden zijn.

Themarekening van Harderwijk is vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2015 is de Themarekening 2014 unaniem vastgesteld. Wel werden er een aantal moties ingediend zoals de motie om onderzoek te doen naar de energiekosten van de Sypel, een motie om het college op te roepen om met een plan te komen om de werkgelegenheid voor hoogopgeleiden te verhogen en een motie om een stoplichtlijst in te voeren om hiermee de raad te informeren over het uitvoeren van het vastgestelde beleid.

Terugkijken op 2014

In de raadsvergadering van 30 april 2014 zijn een aantal besluiten genomen. De uitslagen daarvan zijn terug te vinden op deze site. Naast de besluitpunten is er een debat gevoerd over de themarekening 2014. Hierin werd door alle partijen terug gekeken op 2014.

Debat over Stad als podium

Tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2015 stond het debat over de Stad als Podium centraal. Daarnaast zijn er ook een aantal besluiten genomen.

Sterk bestuur in Gelderland

TIjdens de raadsvergadering van 19 februari 2015 werd een debat gevoerd over het het rapport 'Sterk bestuur in Gelderland'. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van uit de provincie Gelderland naar de kracht van het lokale bestuur in de gemeenten in Gelderland. Tijdens dit debat werden drie moties ingediend naar aanleiding van dit rapport.

Raadsvergadering 29 januari

Weer een korte raadsvergadering in Harderwijk. De besluiten zijn hier te vinden.

De eerste raadsvergadering van 2015

De eerste raadsvergadering van 2015 is al weer achter de rug. Dankzij het woord voorshands niet te kortste in de geschiedenis van Harderwijk, toch heeft deze vergadering niet lang geduurd. In de vergadering van 8 januari 2015 zijn onder andere besluiten genomen over Strategienota vitale vakantieparken en de participatiewet. Dit en de andere besluiten zijn nu na te kijken via harderwijk.stemtzo.nl.

De laatste raadsvergadering van 2014

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 stond het debat over Vitale vakantieparken centraal. Daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal besluiten genomen op 18 december 2014.

De decentralisaties komen eraan

Tijdens de raadsvergadering van 27 november 2014 zijn een aantal verorderingen vastgesteld die te maken hebben met de decentralisaties vanuit Den Haag. De verordening Jeugdhulp, de Participatiewet en de verordening WMO. Kijk voor de stemmingen van deze en nog een aantal andere punten op harderwijk.stemtzo.nl.

Themabegroting is vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 6 november 2014 stond het debat over de themabegroting centraal. Vele amendementen en moties zijn ingediend om te komen tot een begroting voor de komende jaren.

Interpellatiedebat of niet?

Tijdens de raadsvergadering van 9 oktober 2014 stond een aanvraag tot een interpellatiedebat aangaande het theater op de agenda. Deze en de andere besluiten zijn vanaf vandaag te vinden op de website van harderwijk.stemtzo.nl.

Kortste raadsvergadering?

De besluiten van misschien wel de kortste raadsvergadering van Harderwijk zijn nu ingevoerd. Deze zijn te vinden onder 18-9-2014.

Op 10 juli 2014 is de laatste raadsvergadering van het seizoen geweest. De besluiten die tijdens deze raadsvergadering zijn genomen zijn nu weer te vinden op deze website. Naast de jaarrekening en kadernota stonden diverse andere punten op de agenda.

Raadsvergadering van 19-06-2014 is ingevoerd

Alle stemmingen van de raadsvergadering van 19 juni 2014 zijn ingevoerd. Tijdens deze vergadering vond een debat plaats over de themarekening van 2013 en de kadernota voor de komende 4 jaar. Er zijn ook een aantal besluiten genomen. De uitslag hiervan is te vinden bij de betreffende raadsvergadering.

Stemmingen per raadslid nu ook zichtbaar

Vanaf vandaag is het ook mogelijk om stemmingen per raadslid in te zien. De te klikken op de naam van een raadslid in het overzicht kom je op een pagina met daarop de gegevens van een raadslid met opgesomd alle besluiten waar hij of zij aan heeft meegestemd. Ook kun je dit overzichtsscherm bereiken daar vanuit het scherm met een besluit door te klikken op de naam van een raadslid.

Nu ook zoeken op de website

De website is nu uitgebreid met een zoekmogelijkheid. Aan de rechterkant van de beginpagina vind je een veld waar je een zoekterm kunt invoeren. Hiermee kun je zoeken op teksten in de titel van een besluit, amendement of motie, op raadsleden of op een partij.

Raadsvergadering 15-5-2014 is ingevoerd.

De stemmingen van de raadsvergadering van 15 mei 2014 zijn ingevoerd.
Tijdens deze raadsvergadering is er gedebatteerd over het coalitieakkoord van CU, CDA, SHA en VVD voor de periode van 2014-2108 en zijn de wethouders benoemd. Daarnaast zijn er ook weer aan aantal raadsleden benoemd om de plekken in te vullen die de nieuwe wethouders achter lieten.

Raadsvergadering 24-04-2014 is ingevoerd

De stemmingen van de raadsvergadering van 24 april 2014 staan nu op de website. Per partij en per raadslid is te zien wat er gestemd is.
De stemming van agendapunt 9, de commissievoorzitters, is gebeurd door middel van stembriefjes. Deze stemming was dus geheim en alleen de totaaluitslag staat op de site.

Stemgedrag per partij

Bij het weergeven van de stemming van een raadsbesluit, motie of amendement is nu ook duidelijk te zien hoe een partij als geheel heeft gestemd. Hierdoor is direct te zien voor welke kant een partij heeft gekozen. Ook is hier uit af te leiden of een fractie eenduidig heeft gestemd.

Wie dient een amendement in?

Op het overzichtscherm van een amendement of motie is nu ook te zien wie de indieners zijn en wie de woordvoerder is van een amdement of motie.
Er is ook weer een wijziging in het overzicht van de besluiten. De vorige wijziging is terug gedraaid waardoor je nu door te klikken op de titel bij de stemming komt. De tekst van een besluit, amendement of motie is terug te vinden op de pagina van het besluit zelf.

Link naar inhoud toegevoegd

Het overzicht met de besluiten is iets anders opgezet. Klikken op de titel van een besluit opent een nieuw tabblad met daarop het betreffende raadsbesluit zoals dat op de website van de gemeente Harderwijk is te vinden.
Het overzicht met uitgebrachte stemmen is nu te vinden door te klikken op het rode of groene rondje.

Profiel toegevoegd

In het overzicht van de raadsleden is nu een link opgenomen naar het profiel van het desbetreffende raadslid op de pagina van de gemeente Harderwijk.

Raadsvergadering 27-03-2014 is ingevoerd

De stemmingen en besluiten, amendementen en motie van de eerste raadsvergadering (27-03-2014) van de nieuwe raad zijn ingevoerd.

Website live

Van vandaag is deze website van start gegaan. Op deze site zijn alle besluiten, moties en amendementen van de gemeenteraad van Harderwijk terug te vinden. Van elke stemming is te zien wie voor en tegen hebben gestemd.