Raadslid

Kimberley van Eijkel

Partij
Harderwijk Anders (HA)
Geslacht
v
Datum installatie
29-03-2018
Datum einde
-
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
05-04-2018Technische uitgangspunten themabegroting 2019-2022Voor
05-04-2018Inventarisatie burgerschapVoor
05-04-2018Gastheerschap havensVoor
05-04-2018Begrotngswijziging Maatschappelijke opvangVoor
05-04-2018Algemene subsidieverordening Harderwijk 2018Voor
05-04-2018Motie elektrisch vaartuigVoor
05-04-2018Motie koopzondagVoor
25-04-2018Vaststellingsovereenkomst Rederij Flevo B.V. Voor
25-04-2018Benoemingsvoorstellen Voor
25-04-2018Werkplan 2018 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
25-04-2018Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) reclame WaterfrontgebiedVoor
25-04-2018Vaststelling bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27Voor
25-04-2018Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouwTegen
25-04-2018Motie Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouw integraal te betrekken bij de VANGVoor
24-05-2018Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken Drielanden - tuindersbrinkVoor
24-05-2018Meerinzicht eerste begrotingswijziging 2018Voor
24-05-2018Woonvisie Voor
24-05-2018Maart circulaire Gemeentefonds 2018Voor
24-05-2018Verordening winkeltijden Voor
24-05-2018Begrotingswijziging BestaanszekerheidsmiddelenVoor
24-05-2018Amendement vrije sector huur Waterfront fase 3Voor
24-05-2018Motie (Boven)woningen BinnenstadVoor
24-05-2018Motie startersleningVoor
24-05-2018Motie Dorps en landelijk bouwenVoor
24-05-2018Motie Woningsegment met een instapprijs tot 150.000 euroVoor
24-05-2018Motie energietransitieVoor
24-05-2018Motie Levensloopbestendig (ver)bouwenVoor
24-05-2018Motie koopzondag volledig vrijgevenTegen
21-06-2018Aanvraag vangenetuitkering Participatiewet 2017Voor
21-06-2018Vaststelling bestemmingsplan Drielanden - TuindersbrinkVoor
21-06-2018GGD NOG jaarstukken 2017 en concept begroting 2019Voor
21-06-2018Zienswijze VNOG jaarstukken 2017 en begroting 2019Voor
21-06-2018Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden Stadsdennen - Dichterskwartier IIVoor
21-06-2018Jaarstukken 2017 en liquidatiebegroting Regio Noord Veluwe (RNV) en begroting 2018 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNV)Voor
21-06-2018Begrotingswijziging Onderwijs Huisvestingsbudgetten Asielzoekers (OHBA) / Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)Voor
21-06-2018Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied - landgoed MolenwegVoor
21-06-2018Meerinzicht jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 - 2022Voor
21-06-2018Organisatieverordening Gemeenteraad Harderwijk 2018Voor
21-06-2018Instellen Commissie ‘herbenoeming burgemeester’Voor
21-06-2018Herziening grondexploitatie 1 januari 2018Voor
21-06-2018Vaststellen profielschets lid werkgeverscommissie gemeenteraadVoor
21-06-2018Amendement om meerjarenbegroting Meerinzicht nu niet vast te stellenVoor
12-07-2018Krediet aanvraag diverse werken Waterfront fase 2Voor
12-07-2018Aan- en verkoop percelen grond Bedrijvenpark De SypelVoor
12-07-2018Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2Voor
12-07-2018Deelname aan Ontwikkelmaatschappij Vitale VakantieparkenVoor
12-07-2018Themarekening 2017Voor
12-07-2018Schade afhandeling en kleine werkzaamheden StationsomgevingVoor
12-07-2018Kredietaanvraag opslagloods Oude Stadhuis, Markt 1Voor
12-07-2018Financiële afwikkeling afkoopsom huurbeëindiging Kiosk StationsgebouwVoor
12-07-2018Ongewijzigde vaststelling Herijking detailhandelsvisie 2020Voor
12-07-2018Vaststellen evaluatiecriteria herbenoeming burgemeester Voor
12-07-2018Privacy beleid HarderwijkVoor
12-07-2018Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013 - zuiderbreedte 36Voor
12-07-2018Programmabegroting Meerinzicht 2019 - 2022Voor
12-07-2018Voordracht leden werkgeverscommissie GriffieVoor
12-07-2018VVGB Parkweg 8Voor
12-07-2018Motie Verbeteren aantrekkelijkheid Bruggestraat – VijhestraatVoor
12-07-2018Motie zitgelegenheid Oude StadhuisTegen
12-07-2018Motie:Doe mee aan de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktoberVoor
12-07-2018Motie Harderwijk ZoemtVoor
12-07-2018Motie Publiek watertappunt stadhuis van HarderwijkVoor
12-07-2018Motie Meer goed geoutilleerde openbare toiletten in HarderwijkVoor
12-07-2018Motie bewegwijzering parkeergelegenheid WesteindeVoor
13-09-2018Jaarrekening 2017 Sociale Dienst VeluwerandVoor
13-09-2018Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad-HavendijkVoor
13-09-2018Frequentie voor HarderwijkFMVoor
13-09-2018Verordening winkeltijden HarderwijkVoor
13-09-2018Amendement laad- en lostijdenVoor
13-09-2018Motie uitbreiden koopzondagTegen
13-09-2018Motie overleg Havendam (Cafe de Liefde)Voor
13-09-2018Motie instellen Kindercollege HarderwijkVoor
13-09-2018Motie Herbouwen LuttekepoortVoor
04-10-2018De Wellen en Stille WeiVoor
04-10-2018Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15Voor
04-10-2018Nationale ombudsman en klachtbehandelingVoor
04-10-2018Uitvoering werkzaamheden t.b.v. aanleg Crescentplas inclusief recreatieve voorzieningenVoor
04-10-2018Nota inburgering en uitvoeringsagenda 2018 - 2022Voor
04-10-2018Aandelenoverdracht Afvalsturing Friesland NVVoor
04-10-2018Budgetaanvraag diverse onderzoeken gemeentelijke watertakenVoor
04-10-2018Aanbeveling voor de overdracht voor herbenoeming burgemeester Van SchaikVoor
04-10-2018Kredietaanvraag verkeersmaatregelen Groene ZoomVoor
04-10-2018Amendement Nota inburgeringVoor
04-10-2018Motie regenboogzebrapadVoor
01-11-2018BestuursrapportageVoor
01-11-2018Verklaring van geen bedenkingen sportpark SlingerbosVoor
01-11-2018Vaststelling nota toegankelijkheid buitenruimteVoor
01-11-2018Verordening jeugdhulp 2018Voor
01-11-2018Revolverends fonds verduurzaming sportverenigingenVoor
01-11-2018Tiny housesVoor
01-11-2018Plankosten grondexploitatie Drielanden 2018Voor
01-11-2018Aangepaste themarekening 2017 + AccountantsverklaringVoor
01-11-2018Rekenkamerrapport recreatie en toerismeVoor
01-11-2018Extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwenVoor
01-11-2018Plankosten grondexploitatie Lorentz III 2018Voor
01-11-2018Geluidscherm HarderweideVoor
01-11-2018Amendement extra voorwaarden Tiny housesVoor
01-11-2018Motie Locatie Tiny housesVoor
08-11-2018Septembercirculaire 2018N
08-11-2018Strategische raadsagenda 2018-2022N
08-11-2018Themabegroting 2019-2022N
08-11-2018Amendement Historisch dorps en landelijk bouwenN
08-11-2018Amendement ‘laaggeletterdheid’N
23-11-2018Verhogen subsidieplafond duurzaamheidssubsidie Lorentz IIIVoor
23-11-2018Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied landgoed MolenwegVoor
23-11-2018Beschikbaar stellen kredieten Kadernota 2018-2022Voor
23-11-2018Eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018Voor
23-11-2018Nieuw raadsinformatiesysteem IBabsVoor
23-11-2018Vaststellen gewijzigde APV HarderwijkVoor
23-11-2018Rapport van de Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Beleids- en procesevaluatie ParkeerbeleidVoor
08-11-2018Amendement energiecoachN
08-11-2018Beheer en onderhoud groen van C naar B niveauN
08-11-2018Amendement Verbeteren Verkeersveiligheid ZuiderzeestraatwegN
08-11-2018Amendement Meer groene schoolpleinen in gemeente HarderwijkN
08-11-2018Amendement schoonmaken stationspleinN
08-11-2018Amendement Buurtsportcoach seniorenN
08-11-2018Amendement padelbanenN
08-11-2018Amendement boomfeestdag de HortusN
08-11-2018Amendement herinrichting westelijk deel parkzone StadsdennenN
08-11-2018Amendement BeweegroutesN
08-11-2018Amendement Restauratie Grote KerkN
08-11-2018Amendement woonwagensN
08-11-2018Amendement Exoten beleid en bestrijding invasieve soortenN
08-11-2018Amendement Zomerstad - winterstadN
08-11-2018Amendement onderhouden wegen van C naar B niveauN
08-11-2018Amendement scharrelambtenaar/uitpluizerN
20-12-2018Zienswijze Beleidsrapportage MeerinzichtVoor
20-12-2018Motie donkere vlekkenVoor
20-12-2018Communicatiebeleidsplan 'Aanpakken met ambitie'Voor
20-12-2018BESLUITVORMING: Wijzigen budgetten domein RuimteVoor
20-12-2018Deelname aan experiment centraal tellenVoor
20-12-2018Vaststelling beleidsverruiming natuurlijk voorkomend arseenVoor
20-12-2018Kredietaanvraag plankosten WaterfrontVoor
20-12-2018Wijziging GR Omgevingsdienst Noord-VeluweVoor
20-12-2018Belastingverordeningen 2019Voor
20-12-2018Herinrichting Melis Stokelaan en zes zijstratenVoor
20-12-2018BESLUITVORMING: Parkeerscenario'sVoor
20-12-2018Benoeming nieuwe leden Commissie Ruimtelijke KwaliteitVoor
20-12-2018Belastingverordening ParkeertarievenVoor
20-12-2018Benoeming nieuwe fractievertegenwoordigersVoor
20-12-2018Monitoring natuurwaarden vogelrustgebieden - WaterfrontVoor
24-01-2019Gewijzigde bestemmingsplan Hierden-Dorp - LagewegN
24-01-2019Uitbreiding formatie domein Ruimte 2019N
24-01-2019Beleidsnota 'Meedoen moet kunnen'N
24-01-2019Benoeming fractievertegenwoordiger Harderwijk AndersN
24-01-2019Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen - MarnixstraatN
08-11-2018Amendement ArcheologiefondsN
08-11-2018Amendement Subsidieplafond energiecooperatie EnduraN
08-11-2018Amendement Hanzedagen 2031N
08-11-2018Amendement wandelknooppunten netwerkN
08-11-2018Amendement verbeteren uitgaans-recreatiegebied binnenstadN
08-11-2018Amendement TheaterN
08-11-2018Motie Monitoring sociaal domeinN
08-11-2018Motie Afschaffen precario belasting voor evenementenN
08-11-2018Motie aanpakken fietsproblematiek uitgaans- recreatiegebied binnenstadN
08-11-2018Motie BestaanszekerheidN
20-12-2018Amendement inzetten inwonersVoor
20-12-2018Amendement reclamebelastingVoor
20-12-2018Amendement Parkeerscenario’sTegen
20-12-2018Motie Deelgebieden vergunningenbeleid binnenstadVoor
20-12-2018Motie Verbetering verkeersveiligheid parkeerplaatsenVoor
20-12-2018Motie Boulevard autovrijTegen
20-12-2018Motie Openbare laadpalen elektrische auto’sVoor
20-12-2018Motie Evaluatie parkeerbeleidTegen
20-12-2018Motie Boetes in de bijstandVoor
20-12-2018Motie verkeersdrempelsTegen
20-12-2018Moti Sanering asbesthoudende dakenTegen
20-12-2018Motie zomerkermis op zondagVoor
24-01-2019Motie Nota ‘Meedoen moet kunnen’N
24-01-2019Motie ‘Versterking doorzichten gewijzigde bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg’N
24-01-2019Amendement Bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1aN
14-02-2019Visiedocument Academiestraat 5Voor
14-02-2019Vervanging podium op de marktVoor
14-02-2019Aanvullende kredietaanvraag revitalisering Lorentz, 2e faseVoor
14-02-2019Nieuwbouw Zwembad de SypelVoor
14-02-2019Plankosten Lorentz III 2019Voor
14-02-2019Plankosten Drielanden 2019Voor
14-02-2019Amendement visiedocumentVoor
14-02-2019Amendement Betaalbare woningenVoor
14-02-2019Amendement Wijziging puntensysteem in Visiedocument AcademiestraatVoor
14-02-2019Motie drie ontwikkelplannenVoor
14-02-2019Amendement Betaalbaar zwemmenTegen
14-02-2019Amendement aanvullend onderzoek en tekening op schaalVoor
14-02-2019Motie Terugdringen wachtlijst zwemlesTegen
14-02-2019Motie ‘doelgroepenbad’Tegen
14-02-2019Motie 14+Voor
14-02-2019Motie Exploitatie Zwembad de SypelVoor
14-02-2019Motie duurzaamheidsparagraafVoor
14-02-2019Motie Geluidsoverlast A28Voor
14-03-2019Invullen locatie kop HavendamVoor
14-03-2019Bestuurlijke samenwerking Proo, RSG Slingerbos / Levant en STOVONOVVoor
14-03-2019Subsidie Zorggroep NW-VeluweVoor
14-03-2019Afwikkeling faillissementsdossier MuziekschoolVoor
14-03-2019Subsidieaanvraag UWOON i.vm. renovatie woningen ZeebuurtVoor
14-03-2019Vaststellen van kosten explosievenonderzoek (bommenregeling)Voor
14-03-2019Kredietaanvraag gemeentelijke aandeel investeringskosten gerealiseerde afvalinzamelingsstructuur WaterfrontVoor
14-03-2019Modelverordening rechtspositie raadsleden en commissieledenVoor
14-03-2019Motie Taalachterstand bijstandsgerechtigdenTegen
14-03-2019Motie Verbod op oplaten feest- en wensballonnenVoor
04-04-2019Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen- BeetstraatVoor
04-04-2019Vaststelling bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster MheenwegVoor
04-04-2019Stedenbouwkundig plan Waterfront fase 3Voor
04-04-2019Restauratie oude stadhuis, inventarisVoor
04-04-2019Restauratie oude stadhuisVoor
04-04-2019Amendement Stedebouwkundig plan Waterfront fase 3 - 150 goedkope huur- en koopwoningenTegen
04-04-2019Amendement Stedebouwkundig plan Waterfront fase 3 -Ruimte toevoegen voor goedkope koopwoningenVoor
04-04-2019Motie Levensloopbestendige woningenVoor
04-04-2019Motie Aanpak vuurwerkoverlastVoor
04-04-2019Motie Eindbalans Visie op een andere binnenstadTegen
16-05-2019Stemming motie CDA D66 PvdA Eindbalans visie andere binnenstadTegen
16-05-2019 Oplegger schulddienstverleningVoor
16-05-2019 Kantorennota 2018Voor
16-05-2019Nota waarderen en afschrijven vaste activaVoor
16-05-2019Partiële herziening toedeling geluidruimte Lorentz III Voor
16-05-2019 Openbare toiletten binnenstadVoor
16-05-2019Opknappen raadzaal (agendapunt is verdaagd)
16-05-2019RijksvaccinatieprogrammaVoor
16-05-2019 Financiële beheersverordeningVoor
16-05-2019Benoeming plaatsvervangend raadsgriffierVoor
16-05-2019Amendement centraal stellen van maatwerk en verlenen van nazorg bij schuldproblemenVoor
16-05-2019Motie keurmerk bewindvoeringVoor
16-05-2019Amendement driejaarlijkse evaluatie strategie kantorennotaVoor
16-05-2019Motie Toegankelijkheid openbare toilettenVoor
16-05-2019Motie SuïcidepreventieVoor
16-05-2019Motie Vrijstelling sollicitatieplicht voor ouderenTegen
16-05-2019Motie Internationale samenwerking en Europese subsidies (motie is ingetrokken)
16-05-2019Motie Huisvesting arbeidsmigrantenVoor
16-05-2019Motie verhogen vaccinatiegraad bof-mazelen-rode hond (BMR)Voor
06-06-2019GGD NOG jaarstukken 2018 en concept begroting 2020Voor
06-06-2019Benoeming van voorzitter en lid Rekenkamercommissie Ermelo- HarderwijkVoor
06-06-2019Zienswijzen DamoclesbeleidVoor
06-06-2019Bestemmingsplan GlindwegVoor
06-06-2019Jaarstukken en begrotingswijziging VNOGVoor
06-06-2019Benoeming wethouderVoor
06-06-2019 Herziening grondexploitatiesVoor
06-06-2019Motie onderhoud raadzaal en verbetering openbaarheid vergaderingenVoor
04-07-2019Accountantscontrole jaarrekening (2017)Voor
04-07-2019Aanvullend krediet voor kosten van explosievenonderzoek in plangebied Waterfront-ZuidVoor
04-07-2019Ongewijzigde vaststelling BP Hierden Bosch – Molenweg 30Voor
04-07-2019Aanvullend krediet bodemsanering WaterfrontVoor
04-07-2019Jaarstukken 2018 MeerinzichtVoor
04-07-2019Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023Voor
04-07-2019Themarekening 2018Voor
18-07-2019Experiment gesloten coffeeshopketenVoor
18-07-2019Beleid en verordening historische schepenVoor
18-07-2019Voorbereidingskrediet herbouw mfc De RoefVoor
18-07-2019Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2019Voor
18-07-2019Bestuursovereenkomst werkregio Water en KlimaatadaptatieVoor
18-07-2019Markering StadsmurenVoor
18-07-2019Integraal uitvoeringsplan Jeugd, begrotingswijzigingVoor
18-07-2019Kadernota gemeente Harderwijk 2020-2023Voor
18-07-2019Amendement Melis Stokelaan.docxVoor
18-07-2019Amendement Vervanging besturingssysteem en beweegbare palen binnenstad.docxVoor
18-07-2019Amendement Overheadkosten in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Parkeren in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Duurzame Evenementen in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Kwaliteitsimpuls Evenementen in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement MESSVoor
18-07-2019Amendement DorpsideeTegen
18-07-2019Motie Waterstof tot nadenkenVoor
18-07-2019Motie herstraten Oostermheenweg grens Mheenlanden tot BoerenstrandjeVoor
18-07-2019Motie kwijtschelding gemeentelijke belastingen ZZP'ersVoor
18-07-2019Motie tegengaan vervoersarmoedeTegen
18-07-2019Motie intake voedselbankVoor
18-07-2019Motie HarderwijkpasTegen
18-07-2019Motie WandelzeepadVoor
18-07-2019Motie rolstoeltoegankelijkheid aanlegplaatsenVoor
18-07-2019Motie Groene legesVoor
18-07-2019Motie Parkeren nav KadernotaVoor
18-07-2019Motie terugdringen verzuim domein sociaal meerinzichtVoor
18-07-2019Motie Drijvend podiumTegen
18-07-2019Motie Duurzame Evenementen in KadernotaVoor
18-07-2019Motie Wijkgerichte aanpak Parkeren in KadernotaVoor
18-07-2019Motie preventie ouderenmishandelingVoor
18-07-2019Motie evenementenvergunningVoor
18-07-2019Motie regentonVoor
18-07-2019Motie Johan Cruijff pad (motie is ingetrokken)
19-09-2019ErepenningVoor
19-09-2019Herbenoeming A.M. Bijnen en D.R. Potters als bestuursleden van de Stichting CAI HarderwijkVoor
19-09-2019Benoeming fractievertegenwoordiger GroenLinksVoor
19-09-2019Uitvoering motie vuurwerkvrije zoneVoor
19-09-2019Coördinatiebesluit ex 3.30 Wro Windpark LorentzVoor
19-09-2019Realisatie overloop parkeerterrein Waterfront - inrichtingsfaseVoor
19-09-2019Verkoop grond Strandboulevard Oost 16Voor
19-09-2019Jaardocumenten 2018 en begroting 2019 centrum gemeentelijke middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord VeluweVoor
19-09-2019Motie lachgasTegen
19-09-2019Motie Harderwijk gastvrij voor iedereen.docxVoor
10-10-2019Capaciteit binnensportVoor
10-10-2019Beheerplan sportaccommodatiesVoor
10-10-2019Nieuwe welstandseisen zonnepanelen binnenstadVoor
10-10-2019Aanvullingen plan Groot SypelVoor
10-10-2019Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening en verordening 'binnentreden bij noodverordening'Voor
10-10-2019Amendement Capaciteit binnensportVoor
10-10-2019Terugdringen overlast van veilige landersTegen
10-10-2019Onderzoek laden en lossenVoor
10-10-2019Duikteam HarderwijkVoor
07-11-2019Voorbereidingsbesluit Vitale VakantieparkenN
07-11-2019Aanpak verkeersknelpunten centrumringN
07-11-2019Meicirculaire Gemeentefonds 2019N
07-11-2019Management- en BestuursrapportageN
07-11-2019Regio Noord Veluwe: Liquidatierekening/jaarrekening 2018N
07-11-2019Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling MeerinzichtN
07-11-2019Lidmaatschap werkgeversvereniging niet-gemeenten Omgevingsdienst Noord VeluweN
07-11-2019Septembercirculaire Gemeentefonds 2019 (besluitvorming)N
07-11-2019Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019-2021 (besluitvorming)N
07-11-2019Besluitvorming begroting 2020-2023N
07-11-2019Amendement overheadkostenN
07-11-2019Amendement Beschikbaar bedrag basisscholen ten behoeve van verkeersveiligheidN
07-11-2019Amendement HeeraaltzstraatN
07-11-2019Amendement Behoud varend historisch erfgoedN
07-11-2019Amendement elke school een zonnepaneelN
07-11-2019Amendement VerhuiscoachN
07-11-2019Amendement Voedselbank (amendement is ingetrokken)
07-11-2019Motie autoluwe binnenstadN
07-11-2019Motie cameratoezichtN
07-11-2019Motie elke school een zonnepaneelN
07-11-2019Motie geluidsoverlast FlevowegN
07-11-2019Motie armoedebeleidN
28-11-2019Scenario's toekomstbestendige VNOGVoor
28-11-2019Amendement Scenario VNOGVoor
28-11-2019Rekenkamercommissie onderzoek subsidies HarderwijkVoor
28-11-2019BelastingverordeningenVoor
28-11-2019Investeringsbijdrage Dorpshuis HierdenVoor
28-11-2019Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied - Park Ceintuurbaan en Buitengebied - Recreatiewoningen Park CeintuurbaanVoor
28-11-2019Benoemen lid commissie Ruimtelijke KwaliteitVoor
28-11-2019Besteding OHBA-middelen (Onderwijshuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers)Voor
28-11-2019Jeugdhulp asielzoekerskinderenVoor
28-11-2019Werkplan 2019 onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
28-11-2019Organisatieverordening gemeenteraad 2020Voor
28-11-2019Bestuursrapportage (begrotingswijziging) MeerinzichtVoor
09-01-2020Nota GrondbeleidVoor
09-01-2020Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022Voor
09-01-2020Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland Gemeente HarderwijkVoor
09-01-2020Stad als Podium en borgen binnenpodiumVoor
09-01-2020Maatschappelijke dienstovereenkomst beheer- en schade bestrijden terreinenVoor
09-01-2020Plan van Aanpak LaadpalenVoor
09-01-2020Integraal FietsbeleidVoor
09-01-2020Vaststelling bestemmingsplan Veegplan BuitengebiedVoor
09-01-2020Borgstelling Stichting SlingerbosVoor
09-01-2020Kredietaanvraag plankosten Waterfront 2020Voor
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Drielanden 2020Voor
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Lorentz III 2020Voor
09-01-2020plv voorzitter SamenlevingVoor
09-01-2020Amendement dekking bij actief grondbeleidTegen
09-01-2020Motie betaalbare huurwoningenTegen
09-01-2020Motie ‘Onderzoek maximale grondpositie’Voor
09-01-2020Motie kroonvolumeTegen
09-01-2020Motie Erfpacht in combinatie met startersleningVoor
30-01-2020Visie op bewindvoeringVoor
30-01-2020Nieuwbouw zwembad De SypelVoor
30-01-20206e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOGVoor
30-01-2020Kredietaanvraag reconstructie Vondellaan en Alberdingk ThijmlaanVoor
30-01-2020Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES)Voor
30-01-2020Verklaring van geen bedenkingen bouw appartementen De HarderVoor
30-01-2020Motie Pilot leegstaande winkelpandenVoor
20-02-2020Parkeren nabij ziekenhuis St. JansdalVoor
20-02-2020Amendement evaluatieVoor
20-02-2020Motie Haalbaarheidsgesprek parkeergarage WesteindeVoor
20-02-2020Uitgangspuntennota GGD NOG 2021Voor
20-02-2020Natuur- en wandelzone Lorentz IIVoor
20-02-2020Renovatie speel- en ontmoetingsplek VlierburgwegVoor
20-02-2020Motie voorstel elektrische deelauto’s (motie is ingetrokken)
20-02-2020Motie Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en BoerenstrandjeVoor
23-04-2020Huisvestingsverordening 2020Voor
23-04-2020Wijziging bebouwde komgrens Harderwijk en Hierden WegenverkeerswetVoor
23-04-2020OnderwijsvisieVoor
23-04-2020Amendement LotingVoor
23-04-2020Verbetering toepassing pgb's WMOVoor
23-04-2020Financiering werkwijze Doorbraak en verbouwing het PraktijkhuisVoor
23-04-2020Regio- en beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang Noord-Veluwe 2020-2023Voor
23-04-2020Uitvoering verbod lachgas in horeca, evenementen en festivalsTegen
23-04-2020Bedrijfsplan binnensportaccomodaties 2020-2021Voor
23-04-2020Aanpassen en uitbreiden pv-installatie op gemeentelijk sportgebouw Biezenplein 3Voor
23-04-2020Aanvulling krediet revitalisering Lorentz I fase 2Voor
23-04-2020Vaststelling van kosten explosievenonderzoekVoor
23-04-2020Werkplan 2020 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
23-04-2020Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zzp'ers en kleine zelfstandigenVoor
23-04-2020Aanbesteding accountantsfunctie 2021-2026Voor
23-04-2020Kredietaanvraag raadzaal, dislocaties en verdeling bedrijfsvoeringsmiddelenVoor
23-04-2020Benoeming fractievertegenwoordiger M. Ferwerda als lid van de AuditcommissieVoor
23-04-2020Geluidsschermen A28Voor
23-04-2020Renovatie StadsmuseumVoor
23-04-2020Herontwikkeling Wijkcentrum De RoefVoor
28-05-2020Verkoop en herontwikkeling locatie Academiestraat 5Voor
28-05-2020Amendement Academiestraat 5Tegen
28-05-2020Verordening Starterslening gemeente HarderwijkVoor
28-05-2020Aankoop Kranenburg NoordVoor
28-05-2020Voorlopige jaarstukken 2019 en concept-programmabegroting 2021-2024 VNOGVoor
28-05-2020Meerjarenbegroting en Kadernota Meerinzicht 2021-2024Voor
28-05-2020Jaarstukken 2019 MeerinzichtVoor
28-05-2020Herziening grondexploïtaties 2020Voor
28-05-2020Benoeming fractievertegenwoordiger ChristenUnieVoor
28-05-2020Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Eilanden e.o.Voor
28-05-2020Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid Stadswerven en KadesVoor
28-05-2020Financiële afwikkeling Oude StadhuisVoor
28-05-2020Programmabegroting 2021 GGD Noord- en Oost GelderlandVoor
28-05-2020Kredietaanvraag, aanvulling woonrijp maken Harderweide deelgebied IVoor
28-05-2020Kredietaanvraag herinrichting Brugge- en VijhestraatVoor
28-05-2020Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente HarderwijkVoor
28-05-2020Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige OndernemersVoor
28-05-2020Amendement aanpassen leeftijdsgrensVoor
28-05-2020Motie militair karakter KranenburgVoor
28-05-2020Pakket met (financiële) vervolgmaatrgelen i.v.m. CoronacrisisVoor
28-05-2020Amendement resultaatbestemmingVoor
28-05-2020Amendement bouwhoogte langs N302Voor
28-05-2020Motie KnarrenhofVoor
28-05-2020Motie toekomstig financieel beheer grote bouw- en renovatieprojectenVoor
28-05-2020Motie woonruimteverdelingsmonitorVoor
28-05-2020Motie Plaatsing geluidsschermen A28Voor
28-05-2020Motie opvang kwetsbare kinderen uit Griekse kampenVoor
02-07-2020HavenbeheerplanVoor
02-07-2020WatervertierVoor
02-07-2020Integrale Beheersplan Openbare Ruimte “Samen Kleuren We De StadVoor
02-07-2020Duurzaam inkopen IBORTegen
02-07-2020Meer bomen nuVoor
02-07-2020 Zwerfafval hotspotsVoor
02-07-2020Afwegingskader huisvesting arbeidsmigrantenVoor
02-07-2020Harderwijkse methodeVoor
02-07-2020Privacy en kwaliteit van wonenTegen
02-07-2020 Meldpunt arbeidsmigrantenVoor
02-07-2020Voorzieningen arbeidsmigrantenhuisvestingTegen
02-07-2020Duurzaamheidsvisie “De Duurzame Stad – Duurzaam Harderwijk zij we samenVoor
02-07-2020Duurzaam inkopenVoor
02-07-2020Voorrang voor de fiets(er) (motie is ingetrokken)
02-07-2020Pak de regie op duurzaamheidTegen
02-07-2020Autodelen (motie is ingetrokken)
02-07-2020Benoeming lid RekenkamercommissieVoor
02-07-2020Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Suwinet, BAG, BGT en BROVoor
02-07-2020Aanwijzing manege Molenweg 46 Hierden als categoriegeval waarvoor geen VVGB nodig isVoor
09-07-2020Motie voorzieningen arbeidsmigrantenhuisvestingTegen
09-07-2020VANG Inzamelsysteem huishoudelijk afvalTegen
09-07-2020Geen afvalcoachTegen
09-07-2020Vang - apart inzamelen pmdVoor
09-07-2020 Uitwerking diftar en afvalstoffenheffing VANGTegen
09-07-2020Scholen en VANGVoor
09-07-2020Invoeringsprogramma VANGTegen
09-07-2020 Plasticafval verminderenVoor
09-07-2020Regeling in het kader van VANGVoor
09-07-2020Proefperiode VANGTegen
09-07-2020 Evaluatie afvalcoachTegen
09-07-2020Themarekening 2019 Voor
09-07-2020Vaststelling Concept RES (Regionale EnergieStrategie) Noord VeluweVoor
09-07-2020Verklaring van geen bedenkingen ontwikkellocatie De HarderVoor
09-07-2020TerugvorderingVoor
09-07-2020Toeristisch vervoer Voor
09-07-2020 Terugvordering sociaal domeinTegen
09-07-2020Voorkom extra schulden dus geen boetes! (motie is ingetrokken)
09-07-2020Kredietaanvraag sloopverbereiding Fokko Kortlanglaan 169Voor
09-07-2020Looptijd motie Leegstaande winkelpandenVoor
09-07-2020Benoeming van een lid van de Auditcommissie van de gemeenteraadVoor
09-07-2020Besluit: Uitbreiding BinnensportaccommodatiesVoor
09-07-2020Inclusief Sinterklaasfeest in ons gastvrije HarderwijkVoor
09-07-2020Alternatieve Motie Harderwijks SinterklaasfeestTegen
09-07-2020Onderzoek uitbreiding geweldsmiddelenVoor
09-07-2020BodycamVoor
10-09-2020 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van een raadslid voor de ChristenUnieN
10-09-2020Onderzoek jeugdhulp Rekenkamercommissie Ermelo-HarderwijkN
10-09-2020Onderzoek Jeugdhulp RekenkamercommissieN
10-09-2020Bestemmingsplan Buitengebied – De DennenhoekN
10-09-2020Voorbereidingskrediet t.b.v. ontwikkeling Open Warmtenet voor Waterfront fase 3N
10-09-2020Bestemmingsplan Bouw & InfraparkN
10-09-2020Algemene SubsidieverordeningN
10-09-2020Kredietaanvraag Verlengen fietspad Melis StokelaanN
10-09-2020Financiële middelen Warmte transitie en duurzaamheidsloketN
10-09-2020Kredietaanvraag groot onderhoud Stationslaan incl. kruispunt Smeepoortstraat en rotonde VerkeerswegN
10-09-2020Amendement wachten met aanpassen van de rotonde verkeerswegN
09-07-2020FlexwoningenVoor
10-09-2020Overzicht verdringing begroting decentralisaties en rijkskortingenN
10-09-2020Rijksmiddelen WMO en JeugdzorgN
10-09-2020 Wateroverlast in HarderweideN
10-09-2020Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied – Brouwerbosweg 20N
01-10-2020RegenbooggemeenteN
01-10-2020Bestemmingsplan Partiële herziening Windmolens LorentzN
01-10-2020Haalbaarheidsstudie MaatwerkwoningenN
01-10-2020Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied - Park Slenck en HorstN
01-10-2020Vaststellen Bestemmingsplan Zeebuurt - De Harder 2020N
01-10-2020Verklaring van geen bedenkingen deelgebied I Waterfront fase 3 N
01-10-2020Regiovisie Huiselijk GeweldN
01-10-2020Aanwijzing wijkcentrum De Roef als categorie van gevallen waarvoor geen VVGB nodig isN
01-10-2020Kredietaanvraag drive-intocht Sinterklaas 2020N
01-10-2020Verbindende gemeente in regierolN
01-10-2020Harder - Herontwikkeling Groot SypelN
01-10-2020Houd de lijn vrijN