Raadslid

Bert Holleman

Partij
Gemeentebelang Harderwijk/Hierden (GBHH)
Geslacht
m
Datum installatie
01-11-2018
Datum einde
-
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
01-11-2018BestuursrapportageVoor
01-11-2018Verklaring van geen bedenkingen sportpark SlingerbosVoor
01-11-2018Vaststelling nota toegankelijkheid buitenruimteVoor
01-11-2018Verordening jeugdhulp 2018Voor
01-11-2018Revolverends fonds verduurzaming sportverenigingenVoor
01-11-2018Tiny housesTegen
01-11-2018Plankosten grondexploitatie Drielanden 2018Voor
01-11-2018Aangepaste themarekening 2017 + AccountantsverklaringVoor
01-11-2018Rekenkamerrapport recreatie en toerismeVoor
01-11-2018Extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwenVoor
01-11-2018Plankosten grondexploitatie Lorentz III 2018Voor
01-11-2018Geluidscherm HarderweideVoor
01-11-2018Amendement extra voorwaarden Tiny housesTegen
01-11-2018Motie Locatie Tiny housesVoor
08-11-2018Septembercirculaire 2018Voor
08-11-2018Strategische raadsagenda 2018-2022Voor
08-11-2018Themabegroting 2019-2022Voor
08-11-2018Amendement Historisch dorps en landelijk bouwenVoor
08-11-2018Amendement ‘laaggeletterdheid’Voor
23-11-2018Verhogen subsidieplafond duurzaamheidssubsidie Lorentz IIIVoor
23-11-2018Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied landgoed MolenwegVoor
23-11-2018Beschikbaar stellen kredieten Kadernota 2018-2022Voor
23-11-2018Eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018Voor
23-11-2018Nieuw raadsinformatiesysteem IBabsVoor
23-11-2018Vaststellen gewijzigde APV HarderwijkVoor
23-11-2018Rapport van de Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Beleids- en procesevaluatie ParkeerbeleidVoor
08-11-2018Amendement energiecoachVoor
08-11-2018Beheer en onderhoud groen van C naar B niveauVoor
08-11-2018Amendement Verbeteren Verkeersveiligheid ZuiderzeestraatwegVoor
08-11-2018Amendement Meer groene schoolpleinen in gemeente HarderwijkVoor
08-11-2018Amendement schoonmaken stationspleinVoor
08-11-2018Amendement Buurtsportcoach seniorenVoor
08-11-2018Amendement padelbanenVoor
08-11-2018Amendement boomfeestdag de HortusVoor
08-11-2018Amendement herinrichting westelijk deel parkzone StadsdennenVoor
08-11-2018Amendement BeweegroutesVoor
08-11-2018Amendement Restauratie Grote KerkVoor
08-11-2018Amendement woonwagensVoor
08-11-2018Amendement Exoten beleid en bestrijding invasieve soortenVoor
08-11-2018Amendement Zomerstad - winterstadVoor
08-11-2018Amendement onderhouden wegen van C naar B niveauVoor
08-11-2018Amendement scharrelambtenaar/uitpluizerVoor
20-12-2018Zienswijze Beleidsrapportage MeerinzichtVoor
20-12-2018Motie donkere vlekkenVoor
20-12-2018Communicatiebeleidsplan 'Aanpakken met ambitie'Voor
20-12-2018BESLUITVORMING: Wijzigen budgetten domein RuimteVoor
20-12-2018Deelname aan experiment centraal tellenVoor
20-12-2018Vaststelling beleidsverruiming natuurlijk voorkomend arseenVoor
20-12-2018Kredietaanvraag plankosten WaterfrontVoor
20-12-2018Wijziging GR Omgevingsdienst Noord-VeluweVoor
20-12-2018Belastingverordeningen 2019Voor
20-12-2018Herinrichting Melis Stokelaan en zes zijstratenVoor
20-12-2018BESLUITVORMING: Parkeerscenario'sVoor
20-12-2018Benoeming nieuwe leden Commissie Ruimtelijke KwaliteitVoor
20-12-2018Belastingverordening ParkeertarievenVoor
20-12-2018Benoeming nieuwe fractievertegenwoordigersVoor
20-12-2018Monitoring natuurwaarden vogelrustgebieden - WaterfrontVoor
24-01-2019Gewijzigde bestemmingsplan Hierden-Dorp - LagewegVoor
24-01-2019Uitbreiding formatie domein Ruimte 2019Voor
24-01-2019Beleidsnota 'Meedoen moet kunnen'Voor
24-01-2019Benoeming fractievertegenwoordiger Harderwijk AndersVoor
24-01-2019Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen - MarnixstraatVoor
08-11-2018Amendement ArcheologiefondsVoor
08-11-2018Amendement Subsidieplafond energiecooperatie EnduraVoor
08-11-2018Amendement Hanzedagen 2031Voor
08-11-2018Amendement wandelknooppunten netwerkVoor
08-11-2018Amendement verbeteren uitgaans-recreatiegebied binnenstadVoor
08-11-2018Amendement TheaterVoor
08-11-2018Motie Monitoring sociaal domeinVoor
08-11-2018Motie Afschaffen precario belasting voor evenementenVoor
08-11-2018Motie aanpakken fietsproblematiek uitgaans- recreatiegebied binnenstadVoor
08-11-2018Motie BestaanszekerheidVoor
20-12-2018Amendement inzetten inwonersTegen
20-12-2018Amendement reclamebelastingVoor
20-12-2018Amendement Parkeerscenario’sTegen
20-12-2018Motie Deelgebieden vergunningenbeleid binnenstadVoor
20-12-2018Motie Verbetering verkeersveiligheid parkeerplaatsenVoor
20-12-2018Motie Boulevard autovrijTegen
20-12-2018Motie Openbare laadpalen elektrische auto’sVoor
20-12-2018Motie Evaluatie parkeerbeleidTegen
24-01-2019Motie Nota ‘Meedoen moet kunnen’Voor
24-01-2019Motie ‘Versterking doorzichten gewijzigde bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg’Voor
24-01-2019Amendement Bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1aVoor
14-02-2019Visiedocument Academiestraat 5Voor
14-02-2019Vervanging podium op de marktVoor
14-02-2019Aanvullende kredietaanvraag revitalisering Lorentz, 2e faseVoor
14-02-2019Nieuwbouw Zwembad de SypelVoor
14-02-2019Plankosten Lorentz III 2019Voor
14-02-2019Plankosten Drielanden 2019Voor
14-02-2019Amendement visiedocumentVoor
14-02-2019Amendement Betaalbare woningenVoor
14-02-2019Amendement Wijziging puntensysteem in Visiedocument AcademiestraatVoor
14-02-2019Motie drie ontwikkelplannenVoor
14-02-2019Amendement Betaalbaar zwemmenVoor
14-02-2019Amendement aanvullend onderzoek en tekening op schaalVoor
14-02-2019Motie Terugdringen wachtlijst zwemlesVoor
14-02-2019Motie ‘doelgroepenbad’Voor
14-02-2019Motie 14+Voor
14-02-2019Motie Exploitatie Zwembad de SypelVoor
14-02-2019Motie duurzaamheidsparagraafVoor
14-02-2019Motie Geluidsoverlast A28Voor
14-03-2019Invullen locatie kop HavendamVoor
14-03-2019Bestuurlijke samenwerking Proo, RSG Slingerbos / Levant en STOVONOVVoor
14-03-2019Subsidie Zorggroep NW-VeluweVoor
14-03-2019Afwikkeling faillissementsdossier MuziekschoolVoor
14-03-2019Subsidieaanvraag UWOON i.vm. renovatie woningen ZeebuurtVoor
14-03-2019Vaststellen van kosten explosievenonderzoek (bommenregeling)Voor
14-03-2019Kredietaanvraag gemeentelijke aandeel investeringskosten gerealiseerde afvalinzamelingsstructuur WaterfrontVoor
14-03-2019Modelverordening rechtspositie raadsleden en commissieledenVoor
14-03-2019Motie Taalachterstand bijstandsgerechtigdenVoor
14-03-2019Motie Verbod op oplaten feest- en wensballonnenTegen
04-04-2019Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen- BeetstraatVoor
04-04-2019Vaststelling bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster MheenwegVoor
04-04-2019Stedenbouwkundig plan Waterfront fase 3Voor
04-04-2019Restauratie oude stadhuis, inventarisVoor
04-04-2019Restauratie oude stadhuisVoor
04-04-2019Amendement Stedebouwkundig plan Waterfront fase 3 - 150 goedkope huur- en koopwoningenVoor
04-04-2019Amendement Stedebouwkundig plan Waterfront fase 3 -Ruimte toevoegen voor goedkope koopwoningenVoor
04-04-2019Motie Levensloopbestendige woningenVoor
04-04-2019Motie Aanpak vuurwerkoverlastVoor
04-04-2019Motie Eindbalans Visie op een andere binnenstadTegen
16-05-2019Stemming motie CDA D66 PvdA Eindbalans visie andere binnenstadTegen
16-05-2019 Oplegger schulddienstverleningVoor
16-05-2019 Kantorennota 2018Voor
16-05-2019Nota waarderen en afschrijven vaste activaVoor
16-05-2019Partiële herziening toedeling geluidruimte Lorentz III Voor
16-05-2019 Openbare toiletten binnenstadVoor
16-05-2019Opknappen raadzaal (agendapunt is verdaagd)
16-05-2019RijksvaccinatieprogrammaVoor
16-05-2019 Financiële beheersverordeningVoor
16-05-2019Benoeming plaatsvervangend raadsgriffierVoor
16-05-2019Amendement centraal stellen van maatwerk en verlenen van nazorg bij schuldproblemenVoor
16-05-2019Motie keurmerk bewindvoeringVoor
16-05-2019Amendement driejaarlijkse evaluatie strategie kantorennotaVoor
16-05-2019Motie Toegankelijkheid openbare toilettenVoor
16-05-2019Motie SuïcidepreventieVoor
16-05-2019Motie Vrijstelling sollicitatieplicht voor ouderenVoor
16-05-2019Motie Internationale samenwerking en Europese subsidies (motie is ingetrokken)
16-05-2019Motie Huisvesting arbeidsmigrantenVoor
16-05-2019Motie verhogen vaccinatiegraad bof-mazelen-rode hond (BMR)Voor
06-06-2019GGD NOG jaarstukken 2018 en concept begroting 2020Voor
06-06-2019Benoeming van voorzitter en lid Rekenkamercommissie Ermelo- HarderwijkVoor
06-06-2019Zienswijzen DamoclesbeleidVoor
06-06-2019Bestemmingsplan GlindwegVoor
06-06-2019Jaarstukken en begrotingswijziging VNOGVoor
06-06-2019Benoeming wethouderVoor
06-06-2019 Herziening grondexploitatiesVoor
06-06-2019Motie onderhoud raadzaal en verbetering openbaarheid vergaderingenVoor
04-07-2019Accountantscontrole jaarrekening (2017)Voor
04-07-2019Aanvullend krediet voor kosten van explosievenonderzoek in plangebied Waterfront-ZuidVoor
04-07-2019Ongewijzigde vaststelling BP Hierden Bosch – Molenweg 30Voor
04-07-2019Aanvullend krediet bodemsanering WaterfrontVoor
04-07-2019Jaarstukken 2018 MeerinzichtVoor
04-07-2019Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023Voor
04-07-2019Themarekening 2018Voor
18-07-2019Experiment gesloten coffeeshopketenVoor
18-07-2019Beleid en verordening historische schepenVoor
18-07-2019Voorbereidingskrediet herbouw mfc De RoefVoor
18-07-2019Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2019Voor
18-07-2019Bestuursovereenkomst werkregio Water en KlimaatadaptatieVoor
18-07-2019Markering StadsmurenVoor
18-07-2019Integraal uitvoeringsplan Jeugd, begrotingswijzigingVoor
18-07-2019Kadernota gemeente Harderwijk 2020-2023Voor
18-07-2019Amendement Melis Stokelaan.docxVoor
18-07-2019Amendement Vervanging besturingssysteem en beweegbare palen binnenstad.docxVoor
18-07-2019Amendement Overheadkosten in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Parkeren in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Duurzame Evenementen in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Kwaliteitsimpuls Evenementen in KadernotaTegen
18-07-2019Amendement MESSTegen
18-07-2019Amendement DorpsideeVoor
18-07-2019Motie Waterstof tot nadenkenVoor
18-07-2019Motie herstraten Oostermheenweg grens Mheenlanden tot BoerenstrandjeVoor
18-07-2019Motie kwijtschelding gemeentelijke belastingen ZZP'ersN
18-07-2019Motie tegengaan vervoersarmoedeVoor
18-07-2019Motie intake voedselbankVoor
18-07-2019Motie HarderwijkpasVoor
18-07-2019Motie WandelzeepadVoor
18-07-2019Motie rolstoeltoegankelijkheid aanlegplaatsenVoor
18-07-2019Motie Groene legesVoor
18-07-2019Motie Parkeren nav KadernotaVoor
18-07-2019Motie terugdringen verzuim domein sociaal meerinzichtVoor
18-07-2019Motie Drijvend podiumTegen
18-07-2019Motie Duurzame Evenementen in KadernotaVoor
18-07-2019Motie Wijkgerichte aanpak Parkeren in KadernotaVoor
18-07-2019Motie preventie ouderenmishandelingVoor
18-07-2019Motie evenementenvergunningVoor
18-07-2019Motie regentonVoor
18-07-2019Motie Johan Cruijff pad (motie is ingetrokken)
19-09-2019ErepenningVoor
19-09-2019Herbenoeming A.M. Bijnen en D.R. Potters als bestuursleden van de Stichting CAI HarderwijkVoor
19-09-2019Benoeming fractievertegenwoordiger GroenLinksVoor
19-09-2019Uitvoering motie vuurwerkvrije zoneVoor
19-09-2019Coördinatiebesluit ex 3.30 Wro Windpark LorentzVoor
19-09-2019Realisatie overloop parkeerterrein Waterfront - inrichtingsfaseVoor
19-09-2019Verkoop grond Strandboulevard Oost 16Voor
19-09-2019Jaardocumenten 2018 en begroting 2019 centrum gemeentelijke middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord VeluweVoor
19-09-2019Motie lachgasVoor
19-09-2019Motie Harderwijk gastvrij voor iedereen.docxVoor
10-10-2019Capaciteit binnensportVoor
10-10-2019Beheerplan sportaccommodatiesVoor
10-10-2019Nieuwe welstandseisen zonnepanelen binnenstadVoor
10-10-2019Aanvullingen plan Groot SypelVoor
10-10-2019Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening en verordening 'binnentreden bij noodverordening'Voor
10-10-2019Amendement Capaciteit binnensportVoor
10-10-2019Terugdringen overlast van veilige landersVoor
10-10-2019Onderzoek laden en lossenVoor
10-10-2019Duikteam HarderwijkVoor
07-11-2019Voorbereidingsbesluit Vitale VakantieparkenVoor
07-11-2019Aanpak verkeersknelpunten centrumringVoor
07-11-2019Meicirculaire Gemeentefonds 2019Voor
07-11-2019Management- en BestuursrapportageVoor
07-11-2019Regio Noord Veluwe: Liquidatierekening/jaarrekening 2018N
07-11-2019Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling MeerinzichtN
07-11-2019Lidmaatschap werkgeversvereniging niet-gemeenten Omgevingsdienst Noord VeluweVoor
07-11-2019Septembercirculaire Gemeentefonds 2019 (besluitvorming)Voor
07-11-2019Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019-2021 (besluitvorming)Voor
07-11-2019Besluitvorming begroting 2020-2023Voor
07-11-2019Amendement overheadkostenTegen
07-11-2019Amendement Beschikbaar bedrag basisscholen ten behoeve van verkeersveiligheidVoor
07-11-2019Amendement HeeraaltzstraatVoor
07-11-2019Amendement Behoud varend historisch erfgoedVoor
07-11-2019Amendement elke school een zonnepaneelVoor
07-11-2019Amendement VerhuiscoachVoor
07-11-2019Amendement VoedselbankVoor
07-11-2019Motie autoluwe binnenstadTegen
07-11-2019Motie cameratoezichtVoor
07-11-2019Motie elke school een zonnepaneelTegen
07-11-2019Motie geluidsoverlast FlevowegVoor
07-11-2019Motie armoedebeleidVoor
28-11-2019Scenario's toekomstbestendige VNOGVoor
28-11-2019Amendement Scenario VNOGVoor
28-11-2019Rekenkamercommissie onderzoek subsidies HarderwijkVoor
28-11-2019BelastingverordeningenVoor
28-11-2019Investeringsbijdrage Dorpshuis HierdenVoor
28-11-2019Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied - Park Ceintuurbaan en Buitengebied - Recreatiewoningen Park CeintuurbaanVoor
28-11-2019Benoemen lid commissie Ruimtelijke KwaliteitVoor
28-11-2019Besteding OHBA-middelen (Onderwijshuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers)Voor
28-11-2019Jeugdhulp asielzoekerskinderenVoor
28-11-2019Werkplan 2019 onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
28-11-2019Organisatieverordening gemeenteraad 2020Voor
28-11-2019Bestuursrapportage (begrotingswijziging) MeerinzichtVoor
09-01-2020Nota GrondbeleidVoor
09-01-2020Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022Voor
09-01-2020Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland Gemeente HarderwijkVoor
09-01-2020Stad als Podium en borgen binnenpodiumVoor
09-01-2020Maatschappelijke dienstovereenkomst beheer- en schade bestrijden terreinenVoor
09-01-2020Plan van Aanpak LaadpalenVoor
09-01-2020Integraal FietsbeleidVoor
09-01-2020Vaststelling bestemmingsplan Veegplan BuitengebiedVoor
09-01-2020Borgstelling Stichting SlingerbosVoor
09-01-2020Kredietaanvraag plankosten Waterfront 2020Voor
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Drielanden 2020Voor
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Lorentz III 2020Voor
09-01-2020plv voorzitter SamenlevingVoor
09-01-2020Amendement dekking bij actief grondbeleidVoor
09-01-2020Motie betaalbare huurwoningenVoor
09-01-2020Motie ‘Onderzoek maximale grondpositie’Voor
09-01-2020Motie kroonvolumeTegen
09-01-2020Motie Erfpacht in combinatie met startersleningVoor
30-01-2020Visie op bewindvoeringVoor
30-01-2020Nieuwbouw zwembad De SypelVoor
30-01-20206e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOGVoor
30-01-2020Kredietaanvraag reconstructie Vondellaan en Alberdingk ThijmlaanVoor
30-01-2020Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES)Voor
30-01-2020Verklaring van geen bedenkingen bouw appartementen De HarderVoor
30-01-2020Motie Pilot leegstaande winkelpandenVoor
20-02-2020Parkeren nabij ziekenhuis St. JansdalVoor
20-02-2020Amendement evaluatieTegen
20-02-2020Motie Haalbaarheidsgesprek parkeergarage WesteindeVoor
20-02-2020Uitgangspuntennota GGD NOG 2021Voor
20-02-2020Natuur- en wandelzone Lorentz IIVoor
20-02-2020Renovatie speel- en ontmoetingsplek VlierburgwegVoor
20-02-2020Motie voorstel elektrische deelauto’s (motie is ingetrokken)
20-02-2020Motie Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en BoerenstrandjeVoor
23-04-2020Huisvestingsverordening 2020Voor
23-04-2020Wijziging bebouwde komgrens Harderwijk en Hierden WegenverkeerswetVoor
23-04-2020OnderwijsvisieVoor
23-04-2020Amendement LotingVoor
23-04-2020Verbetering toepassing pgb's WMOVoor
23-04-2020Financiering werkwijze Doorbraak en verbouwing het PraktijkhuisVoor
23-04-2020Regio- en beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang Noord-Veluwe 2020-2023Voor
23-04-2020Uitvoering verbod lachgas in horeca, evenementen en festivalsVoor
23-04-2020Bedrijfsplan binnensportaccomodaties 2020-2021Voor
23-04-2020Aanpassen en uitbreiden pv-installatie op gemeentelijk sportgebouw Biezenplein 3Voor
23-04-2020Aanvulling krediet revitalisering Lorentz I fase 2Voor
23-04-2020Vaststelling van kosten explosievenonderzoekVoor
23-04-2020Werkplan 2020 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
23-04-2020Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zzp'ers en kleine zelfstandigenVoor
23-04-2020Aanbesteding accountantsfunctie 2021-2026Voor
23-04-2020Kredietaanvraag raadzaal, dislocaties en verdeling bedrijfsvoeringsmiddelenVoor
23-04-2020Benoeming fractievertegenwoordiger M. Ferwerda als lid van de AuditcommissieVoor
23-04-2020Geluidsschermen A28Voor
23-04-2020Renovatie StadsmuseumVoor
23-04-2020Herontwikkeling Wijkcentrum De RoefVoor
28-05-2020Verkoop en herontwikkeling locatie Academiestraat 5Voor
28-05-2020Amendement Academiestraat 5Tegen
28-05-2020Verordening Starterslening gemeente HarderwijkVoor
28-05-2020Aankoop Kranenburg NoordVoor
28-05-2020Voorlopige jaarstukken 2019 en concept-programmabegroting 2021-2024 VNOGN
28-05-2020Meerjarenbegroting en Kadernota Meerinzicht 2021-2024Voor
28-05-2020Jaarstukken 2019 MeerinzichtN
28-05-2020Herziening grondexploïtaties 2020N
28-05-2020Benoeming fractievertegenwoordiger ChristenUnieVoor
28-05-2020Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Eilanden e.o.Voor
28-05-2020Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid Stadswerven en KadesVoor
28-05-2020Financiële afwikkeling Oude StadhuisVoor
28-05-2020Programmabegroting 2021 GGD Noord- en Oost GelderlandVoor
28-05-2020Kredietaanvraag, aanvulling woonrijp maken Harderweide deelgebied IVoor
28-05-2020Kredietaanvraag herinrichting Brugge- en VijhestraatVoor
28-05-2020Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente HarderwijkVoor
28-05-2020Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige OndernemersVoor
28-05-2020Amendement aanpassen leeftijdsgrensVoor
28-05-2020Motie militair karakter KranenburgVoor
28-05-2020Pakket met (financiële) vervolgmaatrgelen i.v.m. CoronacrisisVoor
28-05-2020Amendement resultaatbestemmingVoor
28-05-2020Amendement bouwhoogte langs N302Voor
28-05-2020Motie KnarrenhofVoor
28-05-2020Motie toekomstig financieel beheer grote bouw- en renovatieprojectenVoor
28-05-2020Motie woonruimteverdelingsmonitorVoor
28-05-2020Motie Plaatsing geluidsschermen A28Voor
28-05-2020Motie opvang kwetsbare kinderen uit Griekse kampenTegen