Raadslid

Dennis Koning

Partij
Christelijk Democratisch Appèl (CDA)
Geslacht
m
Datum installatie
07-11-2019
Datum einde
20-02-2020
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
07-11-2019Voorbereidingsbesluit Vitale VakantieparkenVoor
07-11-2019Aanpak verkeersknelpunten centrumringVoor
07-11-2019Meicirculaire Gemeentefonds 2019Voor
07-11-2019Management- en BestuursrapportageVoor
07-11-2019Regio Noord Veluwe: Liquidatierekening/jaarrekening 2018Voor
07-11-2019Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling MeerinzichtVoor
07-11-2019Lidmaatschap werkgeversvereniging niet-gemeenten Omgevingsdienst Noord VeluweVoor
07-11-2019Septembercirculaire Gemeentefonds 2019 (besluitvorming)Voor
07-11-2019Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019-2021 (besluitvorming)Voor
07-11-2019Besluitvorming begroting 2020-2023Voor
07-11-2019Amendement overheadkostenVoor
07-11-2019Amendement Beschikbaar bedrag basisscholen ten behoeve van verkeersveiligheidVoor
07-11-2019Amendement HeeraaltzstraatVoor
07-11-2019Amendement Behoud varend historisch erfgoedVoor
07-11-2019Amendement elke school een zonnepaneelVoor
07-11-2019Amendement VerhuiscoachVoor
07-11-2019Amendement Voedselbank (amendement is ingetrokken)
07-11-2019Motie autoluwe binnenstadTegen
07-11-2019Motie cameratoezichtVoor
07-11-2019Motie elke school een zonnepaneelTegen
07-11-2019Motie geluidsoverlast FlevowegTegen
07-11-2019Motie armoedebeleidVoor
28-11-2019Scenario's toekomstbestendige VNOGVoor
28-11-2019Amendement Scenario VNOGVoor
28-11-2019Rekenkamercommissie onderzoek subsidies HarderwijkVoor
28-11-2019BelastingverordeningenVoor
28-11-2019Investeringsbijdrage Dorpshuis HierdenVoor
28-11-2019Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied - Park Ceintuurbaan en Buitengebied - Recreatiewoningen Park CeintuurbaanVoor
28-11-2019Benoemen lid commissie Ruimtelijke KwaliteitVoor
28-11-2019Besteding OHBA-middelen (Onderwijshuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers)Voor
28-11-2019Jeugdhulp asielzoekerskinderenVoor
28-11-2019Werkplan 2019 onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
28-11-2019Organisatieverordening gemeenteraad 2020Voor
28-11-2019Bestuursrapportage (begrotingswijziging) MeerinzichtVoor
09-01-2020Nota GrondbeleidN
09-01-2020Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022N
09-01-2020Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland Gemeente HarderwijkN
09-01-2020Stad als Podium en borgen binnenpodiumN
09-01-2020Maatschappelijke dienstovereenkomst beheer- en schade bestrijden terreinenN
09-01-2020Plan van Aanpak LaadpalenN
09-01-2020Integraal FietsbeleidN
09-01-2020Vaststelling bestemmingsplan Veegplan BuitengebiedN
09-01-2020Borgstelling Stichting SlingerbosN
09-01-2020Kredietaanvraag plankosten Waterfront 2020N
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Drielanden 2020N
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Lorentz III 2020N
09-01-2020plv voorzitter SamenlevingN
09-01-2020Amendement dekking bij actief grondbeleidN
09-01-2020Motie betaalbare huurwoningenN
09-01-2020Motie ‘Onderzoek maximale grondpositie’N
09-01-2020Motie kroonvolumeN
09-01-2020Motie Erfpacht in combinatie met startersleningN
30-01-2020Visie op bewindvoeringVoor
30-01-2020Nieuwbouw zwembad De SypelVoor
30-01-20206e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOGVoor
30-01-2020Kredietaanvraag reconstructie Vondellaan en Alberdingk ThijmlaanVoor
30-01-2020Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES)Voor
30-01-2020Verklaring van geen bedenkingen bouw appartementen De HarderVoor
30-01-2020Motie Pilot leegstaande winkelpandenVoor
20-02-2020Parkeren nabij ziekenhuis St. JansdalVoor
20-02-2020Amendement evaluatieTegen
20-02-2020Motie Haalbaarheidsgesprek parkeergarage WesteindeVoor
20-02-2020Uitgangspuntennota GGD NOG 2021Voor
20-02-2020Natuur- en wandelzone Lorentz IIVoor
20-02-2020Renovatie speel- en ontmoetingsplek VlierburgwegVoor
20-02-2020Motie voorstel elektrische deelauto’s (motie is ingetrokken)
20-02-2020Motie Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en BoerenstrandjeVoor
23-04-2020Huisvestingsverordening 2020Voor
23-04-2020Wijziging bebouwde komgrens Harderwijk en Hierden WegenverkeerswetVoor
23-04-2020OnderwijsvisieVoor
23-04-2020Amendement LotingTegen
23-04-2020Verbetering toepassing pgb's WMOVoor
23-04-2020Financiering werkwijze Doorbraak en verbouwing het PraktijkhuisVoor
23-04-2020Regio- en beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang Noord-Veluwe 2020-2023Voor
23-04-2020Uitvoering verbod lachgas in horeca, evenementen en festivalsVoor
23-04-2020Bedrijfsplan binnensportaccomodaties 2020-2021Voor
23-04-2020Aanpassen en uitbreiden pv-installatie op gemeentelijk sportgebouw Biezenplein 3Voor
23-04-2020Aanvulling krediet revitalisering Lorentz I fase 2Voor
23-04-2020Vaststelling van kosten explosievenonderzoekVoor
23-04-2020Werkplan 2020 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
23-04-2020Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zzp'ers en kleine zelfstandigenVoor
23-04-2020Aanbesteding accountantsfunctie 2021-2026Voor
23-04-2020Kredietaanvraag raadzaal, dislocaties en verdeling bedrijfsvoeringsmiddelenVoor
23-04-2020Benoeming fractievertegenwoordiger M. Ferwerda als lid van de AuditcommissieVoor
23-04-2020Geluidsschermen A28Voor
23-04-2020Renovatie StadsmuseumVoor
23-04-2020Herontwikkeling Wijkcentrum De RoefVoor
28-05-2020Verkoop en herontwikkeling locatie Academiestraat 5Voor
28-05-2020Amendement Academiestraat 5Tegen
28-05-2020Verordening Starterslening gemeente HarderwijkVoor
28-05-2020Aankoop Kranenburg NoordVoor
28-05-2020Voorlopige jaarstukken 2019 en concept-programmabegroting 2021-2024 VNOGVoor
28-05-2020Meerjarenbegroting en Kadernota Meerinzicht 2021-2024Voor
28-05-2020Jaarstukken 2019 MeerinzichtVoor
28-05-2020Herziening grondexploïtaties 2020Voor
28-05-2020Benoeming fractievertegenwoordiger ChristenUnieVoor
28-05-2020Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Eilanden e.o.Voor
28-05-2020Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid Stadswerven en KadesVoor
28-05-2020Financiële afwikkeling Oude StadhuisVoor
28-05-2020Programmabegroting 2021 GGD Noord- en Oost GelderlandVoor
28-05-2020Kredietaanvraag, aanvulling woonrijp maken Harderweide deelgebied IVoor
28-05-2020Kredietaanvraag herinrichting Brugge- en VijhestraatVoor
28-05-2020Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente HarderwijkVoor
28-05-2020Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige OndernemersVoor
28-05-2020Amendement aanpassen leeftijdsgrensTegen
28-05-2020Motie militair karakter KranenburgVoor
28-05-2020Pakket met (financiële) vervolgmaatrgelen i.v.m. CoronacrisisVoor
28-05-2020Amendement resultaatbestemmingTegen
28-05-2020Amendement bouwhoogte langs N302Voor
28-05-2020Motie KnarrenhofVoor
28-05-2020Motie toekomstig financieel beheer grote bouw- en renovatieprojectenVoor
28-05-2020Motie woonruimteverdelingsmonitorVoor
28-05-2020Motie Plaatsing geluidsschermen A28Voor
28-05-2020Motie opvang kwetsbare kinderen uit Griekse kampenVoor
02-07-2020HavenbeheerplanVoor
02-07-2020WatervertierVoor
02-07-2020Integrale Beheersplan Openbare Ruimte “Samen Kleuren We De StadVoor
02-07-2020Duurzaam inkopen IBORTegen
02-07-2020Meer bomen nuVoor
02-07-2020 Zwerfafval hotspotsVoor
02-07-2020Afwegingskader huisvesting arbeidsmigrantenVoor
02-07-2020Harderwijkse methodeVoor