Raadslid

Gerwin Tromp

Partij
Harderwijk Anders (HA)
Geslacht
m
Datum installatie
24-04-2014
Datum einde
31-08-2014
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
24-04-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
24-04-2014Ingekomen stukkenVoor
24-04-2014Installatie van raadsopvolgersVoor
24-04-2014Benoeming commissievoorzittersG
24-04-2014Actualisering externe veiligheidsbeleidVoor
24-04-2014Revu-jaarrekening 2013-1e begrotingswijziging 2014 en begroting 2015Voor
24-04-2014Sporttarieven 2014-2015Voor
24-04-2014Vaststellen bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom en hogere grenswaardenVoor
24-04-2014Aanpassingen subsidieverordening voor monumenten en verhuis-herinrichtingskostenVoor
24-04-2014Benoeming leden RKC Ermelo-HarderwijkVoor
24-04-2014WinkeltijdenverordeningVoor
24-04-2014Beschikbaarstellen bouwkrediet uitbreiding Het KompasVoor
24-04-2014BegrotingswijzigingenVoor
24-04-2014 Initiatiefvoorstel intrekken raadsbesluit 7 november 2014 winkelopening op zondagenTegen
15-05-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
15-05-2014Ingekomen stukkenVoor
15-05-2014Wijziging verordening rechtspositie wethouders raads en commissieledenVoor
15-05-2014Jaarstukken 2013 en Programmabegroting 2014 Regio Noord-VeluweVoor
15-05-2014BegrotingswijzigingenVoor
15-05-2014Benoeming wethoudersG
15-05-2014Benoeming raadsvolgersVoor
19-06-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
19-06-2014Ingekomen stukkenVoor
19-06-2014Grenscorrectie WoonplaatsVoor
19-06-2014GGD Noord- en Oost-Gelderland concept Programmabegroting 2015Voor
19-06-2014Jaarstukken 2013 en meerjarenbegroting 2015 - 2019 SDVVoor
19-06-2014Vaststelling Stedebouwkundige visie StationsomgevingVoor
19-06-2014Beleidsplan Sociale Dienst Veluwerand 2014 - 2015Voor
19-06-2014Parkeerexploitatie en verrekening Grondexploitatie Waterfront met Algemene DienstVoor
19-06-2014Reparatie vaststellingsbesluit bestemmingsplan StationsomgevingVoor
19-06-2014Jaarstukken 2013 en programmabegroting 2015 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)Voor
19-06-2014BegrotingswijzigingenVoor
19-06-2014Motie duurzaamheid stationsomgevingVoor
19-06-2014Motie fietsverbinding oost-west stationsgebiedVoor
19-06-2014Motie behoud stationskapVoor
19-06-2014Motie beleidsplan SDVTegen
10-07-2014BesluitenlijstVoor
10-07-2014Ingekomen stukkenVoor
10-07-2014Themarekening 2013Voor
10-07-2014Kadernota 2015-2018Voor
10-07-2014Verlenging contract accountantVoor
10-07-2014Nota Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2015-2018Voor
10-07-2014Jaarstukken 2013 Stichting ProoVoor
10-07-2014Voorstel vaststelling van de herziene Algemene plaatselijke verordeningVoor
10-07-2014Preventie- en Handhavingsplan artikel 43a Drank- en HorecawetVoor
10-07-2014Zienswijze VNOG jaarstukken 2013 en begroting 2015Voor
10-07-2014Reactie aan VNOG op project MOEDVoor
10-07-2014Woonvisie Regionale Noord-Veluwe 2014Voor
10-07-2014Onteigening Waterfront-Zuid Boulevard OostVoor
10-07-2014Meerinzicht begroting 2014 en programmabegroting 2015-2018Voor
10-07-2014Inzet grondverkoop project revitalisering winkelcentrum StadsweidenVoor
10-07-2014BegrotingswijzigingenVoor
10-07-2014Motie Toekomst sociale werkvoorzieningVoor
10-07-2014Amendement 8-1 WoningmarktverkenningVoor
10-07-2014Motie 8-I SportraadVoor
10-07-2014Motie 8-II StartersleningVoor
10-07-2014Motie 8-III Week van de eenzaamheid Voor
10-07-2014Amendement 10-1 AccounthouderschapVoor
10-07-2014Motie 10-II Misbruik Persoonsgebonden Budget Voor
18-09-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
18-09-2014Ingekomen stukkenVoor
18-09-2014Vaststelling bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1Voor
18-09-2014Bestuursconvenant Strategische Alliantie Veluwe Noord (SAVN)Voor
18-09-2014Verklaring van geen bedenkingen winkelcentrum StadsweidenVoor
18-09-2014Vaststelling beeldkwaliteitplan Binnenstad HavendijkVoor
18-09-20141e Managementrapportage 2014 Sociale Dienst VeluwerandVoor
18-09-2014BegrotingswijzigingenVoor
09-10-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
09-10-2014Ingekomen stukkenVoor
09-10-2014Vaststellen bestemmingsplan Stadsweiden - KruithuisVoor
09-10-2014Verzoek aan GS tot ontheffing ingevolge artikel 15 lid 1d Gemeentewet (verboden handelingen lid van de raad)Voor
09-10-2014BegrotingswijzigingenVoor
09-10-2014Motie vreemd aan de orde StrandeilandVoor
09-10-2014Verzoek interpellatiedebat over theater HarderwijkTegen
09-10-2014Motie gebouwde theatervoorzieningTegen
06-11-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
06-11-2014Ingekomen stukkenVoor
06-11-2014Besluitvorming: Themabegroting 2015-2018Voor
06-11-2014Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad - BlauwverversteegVoor
06-11-2014BegrotingswijzigingenVoor
06-11-2014Motie toekomst Proson - ErmeloVoor
06-11-2014EvenementenbeleidVoor
06-11-2014BanengroeiTegen
06-11-2014StartersleningVoor
06-11-2014Verbouwing stadhuisTegen
06-11-2014Bestemming OZB-verhogingVoor
06-11-2014EvenementenbeleidVoor
06-11-2014Gemeentelijke Sportparken Parkweg Voor