Alle besluiten

DatumAgendapuntBesluitnummerTitel
28-05-20207Verkoop en herontwikkeling locatie Academiestraat 5Aangenomen
28-05-20207Amendement Academiestraat 5Verworpen
28-05-20209Verordening Starterslening gemeente HarderwijkAangenomen
28-05-20209Amendement aanpassen leeftijdsgrensAangenomen
28-05-202010Aankoop Kranenburg NoordAangenomen
28-05-202010Motie militair karakter KranenburgAangenomen
28-05-202011Voorlopige jaarstukken 2019 en concept-programmabegroting 2021-2024 VNOGAangenomen
28-05-202011Amendement resultaatbestemmingVerworpen
28-05-202012Meerjarenbegroting en Kadernota Meerinzicht 2021-2024Aangenomen
28-05-202013Jaarstukken 2019 MeerinzichtAangenomen
28-05-202014Herziening grondexploïtaties 2020Aangenomen
28-05-202015Benoeming fractievertegenwoordiger ChristenUnieAangenomen
28-05-202016Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Eilanden e.o.Aangenomen
28-05-202017Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid Stadswerven en KadesAangenomen
28-05-202017Amendement bouwhoogte langs N302Aangenomen
28-05-202017Motie KnarrenhofAangenomen
28-05-202018Financiële afwikkeling Oude StadhuisAangenomen
28-05-202018Motie toekomstig financieel beheer grote bouw- en renovatieprojectenAangenomen
28-05-202019Programmabegroting 2021 GGD Noord- en Oost GelderlandAangenomen
28-05-202020Kredietaanvraag, aanvulling woonrijp maken Harderweide deelgebied IAangenomen
28-05-202021Kredietaanvraag herinrichting Brugge- en VijhestraatAangenomen
28-05-202022Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente HarderwijkAangenomen
28-05-202023Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige OndernemersAangenomen
28-05-202025Pakket met (financiële) vervolgmaatrgelen i.v.m. CoronacrisisAangenomen
28-05-2020Motie Plaatsing geluidsschermen A28Aangenomen
28-05-2020Motie woonruimteverdelingsmonitorAangenomen
28-05-2020Motie opvang kwetsbare kinderen uit Griekse kampenAangenomen
23-04-20207Huisvestingsverordening 2020Aangenomen
23-04-20207Amendement LotingAangenomen
23-04-20208Wijziging bebouwde komgrens Harderwijk en Hierden WegenverkeerswetAangenomen
23-04-20209OnderwijsvisieAangenomen
23-04-202010Verbetering toepassing pgb's WMOAangenomen
23-04-202011Financiering werkwijze Doorbraak en verbouwing het PraktijkhuisAangenomen
23-04-202012Regio- en beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang Noord-Veluwe 2020-2023Aangenomen
23-04-202013Uitvoering verbod lachgas in horeca, evenementen en festivalsAangenomen
23-04-202014Bedrijfsplan binnensportaccomodaties 2020-2021Aangenomen
23-04-202015Aanpassen en uitbreiden pv-installatie op gemeentelijk sportgebouw Biezenplein 3Aangenomen
23-04-202016Aanvulling krediet revitalisering Lorentz I fase 2Aangenomen
23-04-202017Vaststelling van kosten explosievenonderzoekAangenomen
23-04-202018Werkplan 2020 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenAangenomen
23-04-202019Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zzp'ers en kleine zelfstandigenAangenomen
23-04-202020Aanbesteding accountantsfunctie 2021-2026Aangenomen
23-04-202021Kredietaanvraag raadzaal, dislocaties en verdeling bedrijfsvoeringsmiddelenAangenomen
23-04-202022Benoeming fractievertegenwoordiger M. Ferwerda als lid van de AuditcommissieAangenomen
23-04-202023Geluidsschermen A28Aangenomen
23-04-202024Renovatie StadsmuseumAangenomen
23-04-202025Herontwikkeling Wijkcentrum De RoefAangenomen
20-02-20207Parkeren nabij ziekenhuis St. JansdalAangenomen
20-02-20207Amendement evaluatieVerworpen
20-02-20207Motie Haalbaarheidsgesprek parkeergarage WesteindeAangenomen
20-02-20208Uitgangspuntennota GGD NOG 2021Aangenomen
20-02-20209Natuur- en wandelzone Lorentz IIAangenomen
20-02-202010Renovatie speel- en ontmoetingsplek VlierburgwegAangenomen
20-02-2020Motie voorstel elektrische deelauto’s (motie is ingetrokken)
20-02-2020Motie Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en BoerenstrandjeAangenomen
30-01-20208Visie op bewindvoeringAangenomen
30-01-20209Nieuwbouw zwembad De SypelAangenomen
30-01-2020106e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOGAangenomen
30-01-202011Kredietaanvraag reconstructie Vondellaan en Alberdingk ThijmlaanAangenomen
30-01-202012Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES)Aangenomen
30-01-202013Verklaring van geen bedenkingen bouw appartementen De HarderAangenomen
30-01-2020Motie Pilot leegstaande winkelpandenAangenomen
09-01-20207Nota GrondbeleidAangenomen
09-01-20207Amendement dekking bij actief grondbeleidVerworpen
09-01-20207Motie betaalbare huurwoningenVerworpen
09-01-20207Motie ‘Onderzoek maximale grondpositie’Aangenomen
09-01-20207Motie kroonvolumeVerworpen
09-01-20208Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022Aangenomen
09-01-20208Motie Erfpacht in combinatie met startersleningAangenomen
09-01-20209Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland Gemeente HarderwijkAangenomen
09-01-202010Stad als Podium en borgen binnenpodiumAangenomen
09-01-202011Maatschappelijke dienstovereenkomst beheer- en schade bestrijden terreinenAangenomen
09-01-202012Plan van Aanpak LaadpalenAangenomen
09-01-202013Integraal FietsbeleidAangenomen
09-01-202014Vaststelling bestemmingsplan Veegplan BuitengebiedAangenomen
09-01-202015Borgstelling Stichting SlingerbosAangenomen
09-01-202016Kredietaanvraag plankosten Waterfront 2020Aangenomen
09-01-202017Kredietaanvraag Plankosten Drielanden 2020Aangenomen
09-01-202018Kredietaanvraag Plankosten Lorentz III 2020Aangenomen
09-01-202019plv voorzitter SamenlevingAangenomen
28-11-20197Scenario's toekomstbestendige VNOGAangenomen
28-11-20197Amendement Scenario VNOGAangenomen
28-11-20198Rekenkamercommissie onderzoek subsidies HarderwijkAangenomen
28-11-20199BelastingverordeningenAangenomen
28-11-201910Investeringsbijdrage Dorpshuis HierdenAangenomen
28-11-201911Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied - Park Ceintuurbaan en Buitengebied - Recreatiewoningen Park CeintuurbaanAangenomen
28-11-201912Benoemen lid commissie Ruimtelijke KwaliteitAangenomen
28-11-201913Besteding OHBA-middelen (Onderwijshuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers)Aangenomen
28-11-201914Jeugdhulp asielzoekerskinderenAangenomen
28-11-201915Werkplan 2019 onderhoud gemeentelijke gebouwenAangenomen
28-11-201916Organisatieverordening gemeenteraad 2020Aangenomen
28-11-201917Bestuursrapportage (begrotingswijziging) MeerinzichtAangenomen
07-11-20197Voorbereidingsbesluit Vitale VakantieparkenAangenomen
07-11-20198Aanpak verkeersknelpunten centrumringAangenomen
07-11-20199Meicirculaire Gemeentefonds 2019Aangenomen
07-11-201910Management- en BestuursrapportageAangenomen
07-11-201911Regio Noord Veluwe: Liquidatierekening/jaarrekening 2018Aangenomen
07-11-201912Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling MeerinzichtAangenomen
07-11-201913Lidmaatschap werkgeversvereniging niet-gemeenten Omgevingsdienst Noord VeluweAangenomen
07-11-201915Septembercirculaire Gemeentefonds 2019 (besluitvorming)Aangenomen
07-11-201916Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019-2021 (besluitvorming)Aangenomen
07-11-201917Besluitvorming begroting 2020-2023Aangenomen
07-11-201917Amendement HeeraaltzstraatAangenomen
07-11-201917Amendement Behoud varend historisch erfgoedAangenomen
07-11-201917Amendement elke school een zonnepaneelAangenomen
07-11-201917Amendement VerhuiscoachAangenomen
07-11-201917Amendement VoedselbankAangenomen
07-11-201917Amendement overheadkostenVerworpen
07-11-201917Amendement Beschikbaar bedrag basisscholen ten behoeve van verkeersveiligheidAangenomen
07-11-201917Motie autoluwe binnenstadVerworpen
07-11-201917Motie cameratoezichtAangenomen
07-11-201917Motie elke school een zonnepaneelVerworpen
07-11-2019Motie geluidsoverlast FlevowegAangenomen
07-11-2019Motie armoedebeleidAangenomen
10-10-20197Capaciteit binnensportAangenomen
10-10-20197Amendement Capaciteit binnensportAangenomen
10-10-20198Beheerplan sportaccommodatiesAangenomen
10-10-20199Nieuwe welstandseisen zonnepanelen binnenstadAangenomen
10-10-201910Aanvullingen plan Groot SypelAangenomen
10-10-201911Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening en verordening 'binnentreden bij noodverordening'Aangenomen
10-10-2019Onderzoek laden en lossenAangenomen
10-10-2019Duikteam HarderwijkAangenomen
10-10-2019Terugdringen overlast van veilige landersVerworpen
19-09-20197ErepenningAangenomen
19-09-20198Herbenoeming A.M. Bijnen en D.R. Potters als bestuursleden van de Stichting CAI HarderwijkAangenomen
19-09-20199Benoeming fractievertegenwoordiger GroenLinksAangenomen
19-09-201910Uitvoering motie vuurwerkvrije zoneAangenomen
19-09-201911Coördinatiebesluit ex 3.30 Wro Windpark LorentzAangenomen
19-09-201912Realisatie overloop parkeerterrein Waterfront - inrichtingsfaseAangenomen
19-09-201913Verkoop grond Strandboulevard Oost 16Aangenomen
19-09-201914Jaardocumenten 2018 en begroting 2019 centrum gemeentelijke middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord VeluweAangenomen
19-09-2019Motie lachgasAangenomen
19-09-2019Motie Harderwijk gastvrij voor iedereen.docxAangenomen
18-07-20197Experiment gesloten coffeeshopketenAangenomen
18-07-20198Beleid en verordening historische schepenAangenomen
18-07-20199Voorbereidingskrediet herbouw mfc De RoefAangenomen
18-07-201910Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2019Aangenomen
18-07-201911Bestuursovereenkomst werkregio Water en KlimaatadaptatieAangenomen
18-07-201912Markering StadsmurenAangenomen
18-07-201913Integraal uitvoeringsplan Jeugd, begrotingswijzigingAangenomen
18-07-201914Kadernota gemeente Harderwijk 2020-2023Aangenomen
18-07-201914Amendement Melis Stokelaan.docxAangenomen
18-07-201914Amendement Vervanging besturingssysteem en beweegbare palen binnenstad.docxAangenomen
18-07-201914Amendement Parkeren in KadernotaAangenomen
18-07-201914Amendement Kwaliteitsimpuls Evenementen in KadernotaAangenomen
18-07-201914Amendement MESSAangenomen
18-07-201914Amendement DorpsideeVerworpen
18-07-201914Amendement Overheadkosten in KadernotaAangenomen
18-07-201914Amendement Duurzame Evenementen in KadernotaAangenomen
18-07-201914Motie Waterstof tot nadenkenAangenomen
18-07-201914Motie tegengaan vervoersarmoedeVerworpen
18-07-201914Motie HarderwijkpasVerworpen
18-07-201914Motie WandelzeepadAangenomen
18-07-201914Motie rolstoeltoegankelijkheid aanlegplaatsenAangenomen
18-07-201914Motie Groene legesAangenomen
18-07-201914Motie Parkeren nav KadernotaAangenomen
18-07-201914Motie terugdringen verzuim domein sociaal meerinzichtAangenomen
18-07-201914Motie Drijvend podiumVerworpen
18-07-201914Motie herstraten Oostermheenweg grens Mheenlanden tot BoerenstrandjeAangenomen
18-07-201914Motie kwijtschelding gemeentelijke belastingen ZZP'ersAangenomen
18-07-201914Motie intake voedselbankAangenomen
18-07-201914Motie Duurzame Evenementen in KadernotaAangenomen
18-07-201914Motie Wijkgerichte aanpak Parkeren in KadernotaAangenomen
18-07-201914Motie preventie ouderenmishandelingAangenomen
18-07-2019Motie regentonAangenomen
18-07-2019Motie Johan Cruijff pad (motie is ingetrokken)
18-07-2019Motie evenementenvergunningAangenomen
04-07-20197Accountantscontrole jaarrekening (2017)Aangenomen
04-07-20198Aanvullend krediet voor kosten van explosievenonderzoek in plangebied Waterfront-ZuidAangenomen
04-07-20199Ongewijzigde vaststelling BP Hierden Bosch – Molenweg 30Aangenomen
04-07-201910Aanvullend krediet bodemsanering WaterfrontAangenomen
04-07-201911Jaarstukken 2018 MeerinzichtAangenomen
04-07-201912Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023Aangenomen
04-07-201913Themarekening 2018Aangenomen
06-06-20197Benoeming wethouderAangenomen
06-06-20198GGD NOG jaarstukken 2018 en concept begroting 2020Aangenomen
06-06-20199Jaarstukken en begrotingswijziging VNOGAangenomen
06-06-201910Zienswijzen DamoclesbeleidAangenomen
06-06-201911Bestemmingsplan GlindwegAangenomen
06-06-201912Benoeming van voorzitter en lid Rekenkamercommissie Ermelo- HarderwijkAangenomen
06-06-201913 Herziening grondexploitatiesAangenomen
06-06-2019Motie onderhoud raadzaal en verbetering openbaarheid vergaderingenAangenomen
16-05-20197Stemming motie CDA D66 PvdA Eindbalans visie andere binnenstadStakende stemmen
16-05-20198 Oplegger schulddienstverleningAangenomen
16-05-20198Amendement centraal stellen van maatwerk en verlenen van nazorg bij schuldproblemenAangenomen
16-05-20198Motie keurmerk bewindvoeringAangenomen
16-05-20199 Kantorennota 2018Aangenomen
16-05-20199Amendement driejaarlijkse evaluatie strategie kantorennotaAangenomen
16-05-201910Nota waarderen en afschrijven vaste activaAangenomen
16-05-201911Partiële herziening toedeling geluidruimte Lorentz III Aangenomen
16-05-201912 Openbare toiletten binnenstadAangenomen
16-05-201912Motie Toegankelijkheid openbare toilettenAangenomen
16-05-201913Opknappen raadzaal (agendapunt is verdaagd)
16-05-201914RijksvaccinatieprogrammaAangenomen
16-05-201914Motie verhogen vaccinatiegraad bof-mazelen-rode hond (BMR)Aangenomen
16-05-201915 Financiële beheersverordeningAangenomen
16-05-201916Benoeming plaatsvervangend raadsgriffierAangenomen
16-05-2019Motie Vrijstelling sollicitatieplicht voor ouderenAangenomen
16-05-2019Motie Internationale samenwerking en Europese subsidies (motie is ingetrokken)
16-05-2019Motie SuïcidepreventieAangenomen
16-05-2019Motie Huisvesting arbeidsmigrantenAangenomen
04-04-20197Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen- BeetstraatAangenomen
04-04-20198Vaststelling bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster MheenwegAangenomen
04-04-20199Stedenbouwkundig plan Waterfront fase 3Aangenomen
04-04-20199Amendement Stedebouwkundig plan Waterfront fase 3 - 150 goedkope huur- en koopwoningenVerworpen
04-04-20199Amendement Stedebouwkundig plan Waterfront fase 3 -Ruimte toevoegen voor goedkope koopwoningenAangenomen
04-04-20199Motie Levensloopbestendige woningenAangenomen
04-04-201911Restauratie oude stadhuisAangenomen
04-04-201912Restauratie oude stadhuis, inventarisAangenomen
04-04-2019Motie Aanpak vuurwerkoverlastAangenomen
04-04-2019Motie Eindbalans Visie op een andere binnenstadStakende stemmen
14-03-20197Invullen locatie kop HavendamAangenomen
14-03-20198Bestuurlijke samenwerking Proo, RSG Slingerbos / Levant en STOVONOVAangenomen
14-03-20199Subsidie Zorggroep NW-VeluweAangenomen
14-03-201910Afwikkeling faillissementsdossier MuziekschoolAangenomen
14-03-201911Subsidieaanvraag UWOON i.vm. renovatie woningen ZeebuurtAangenomen
14-03-201912Vaststellen van kosten explosievenonderzoek (bommenregeling)Aangenomen
14-03-201913Kredietaanvraag gemeentelijke aandeel investeringskosten gerealiseerde afvalinzamelingsstructuur WaterfrontAangenomen
14-03-201914Modelverordening rechtspositie raadsleden en commissieledenAangenomen
14-03-2019Motie Verbod op oplaten feest- en wensballonnenAangenomen
14-03-2019Motie Taalachterstand bijstandsgerechtigdenAangenomen
14-02-20197Visiedocument Academiestraat 5Aangenomen
14-02-20197Amendement visiedocumentAangenomen
14-02-20197Amendement Betaalbare woningenVerworpen
14-02-20197Amendement Wijziging puntensysteem in Visiedocument AcademiestraatAangenomen
14-02-20197Motie drie ontwikkelplannenAangenomen
14-02-20198Nieuwbouw Zwembad de SypelAangenomen
14-02-20198Amendement Betaalbaar zwemmenAangenomen
14-02-20198Amendement aanvullend onderzoek en tekening op schaalAangenomen
14-02-20198Motie Terugdringen wachtlijst zwemlesAangenomen
14-02-20198Motie ‘doelgroepenbad’Aangenomen
14-02-20198Motie 14+Verworpen
14-02-20198Motie Exploitatie Zwembad de SypelVerworpen
14-02-20199Vervanging podium op de marktAangenomen
14-02-201910Plankosten Lorentz III 2019Aangenomen
14-02-201911Aanvullende kredietaanvraag revitalisering Lorentz, 2e faseAangenomen
14-02-201912Plankosten Drielanden 2019Aangenomen
14-02-2019Motie duurzaamheidsparagraafAangenomen
14-02-2019Motie Geluidsoverlast A28Aangenomen
24-01-20197Beleidsnota 'Meedoen moet kunnen'Aangenomen
24-01-20197Motie Nota ‘Meedoen moet kunnen’Aangenomen
24-01-20198Gewijzigde bestemmingsplan Hierden-Dorp - LagewegAangenomen
24-01-20198Motie ‘Versterking doorzichten gewijzigde bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg’Aangenomen
24-01-20199Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen - MarnixstraatAangenomen
24-01-20199Amendement Bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1aVerworpen
24-01-201910Uitbreiding formatie domein Ruimte 2019Aangenomen
24-01-201911Benoeming fractievertegenwoordiger Harderwijk AndersAangenomen
20-12-20187BESLUITVORMING: Wijzigen budgetten domein RuimteAangenomen
20-12-20188Monitoring natuurwaarden vogelrustgebieden - WaterfrontAangenomen
20-12-20189Zienswijze Beleidsrapportage MeerinzichtAangenomen
20-12-201810Communicatiebeleidsplan 'Aanpakken met ambitie'Aangenomen
20-12-201811Motie donkere vlekkenAangenomen
20-12-201811Amendement inzetten inwonersAangenomen
20-12-201812Deelname aan experiment centraal tellenAangenomen
20-12-201813Wijziging GR Omgevingsdienst Noord-VeluweAangenomen
20-12-201814Vaststelling beleidsverruiming natuurlijk voorkomend arseenAangenomen
20-12-201815Kredietaanvraag plankosten WaterfrontAangenomen
20-12-201816Belastingverordeningen 2019Aangenomen
20-12-201816Amendement reclamebelastingAangenomen
20-12-201817Herinrichting Melis Stokelaan en zes zijstratenAangenomen
20-12-201818Benoeming nieuwe leden Commissie Ruimtelijke KwaliteitAangenomen
20-12-201819Benoeming nieuwe fractievertegenwoordigersAangenomen
20-12-201821BESLUITVORMING: Parkeerscenario'sAangenomen
20-12-201821Amendement Parkeerscenario’sVerworpen
20-12-201822Belastingverordening ParkeertarievenAangenomen
20-12-201822Motie Deelgebieden vergunningenbeleid binnenstadAangenomen
20-12-201822Motie Verbetering verkeersveiligheid parkeerplaatsenAangenomen
20-12-201822Motie Boulevard autovrijVerworpen
20-12-201822Motie Openbare laadpalen elektrische auto’sAangenomen
20-12-201822Motie Evaluatie parkeerbeleidVerworpen
20-12-2018Motie verkeersdrempelsVerworpen
20-12-2018Motie Boetes in de bijstandAangenomen
20-12-2018Moti Sanering asbesthoudende dakenAangenomen
20-12-2018Motie zomerkermis op zondagAangenomen
23-11-20187Verhogen subsidieplafond duurzaamheidssubsidie Lorentz IIIAangenomen
23-11-20188Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied landgoed MolenwegAangenomen
23-11-20189Beschikbaar stellen kredieten Kadernota 2018-2022Aangenomen
23-11-201810Eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018Aangenomen
23-11-201811Nieuw raadsinformatiesysteem IBabsAangenomen
23-11-201812Vaststellen gewijzigde APV HarderwijkAangenomen
23-11-201813Rapport van de Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Beleids- en procesevaluatie ParkeerbeleidAangenomen
08-11-20186Strategische raadsagenda 2018-2022Aangenomen
08-11-20187Septembercirculaire 2018Aangenomen
08-11-20188Themabegroting 2019-2022Aangenomen
08-11-20188Amendement ‘laaggeletterdheid’Aangenomen
08-11-20188Amendement energiecoachAangenomen
08-11-20188Beheer en onderhoud groen van C naar B niveauAangenomen
08-11-20188Amendement Verbeteren Verkeersveiligheid ZuiderzeestraatwegAangenomen
08-11-20188Amendement schoonmaken stationspleinAangenomen
08-11-20188Amendement Buurtsportcoach seniorenAangenomen
08-11-20188Amendement padelbanenAangenomen
08-11-20188Amendement boomfeestdag de HortusAangenomen
08-11-20188Amendement herinrichting westelijk deel parkzone StadsdennenAangenomen
08-11-20188Amendement BeweegroutesAangenomen
08-11-20188Amendement Restauratie Grote KerkAangenomen
08-11-20188Amendement woonwagensAangenomen
08-11-20188Amendement Exoten beleid en bestrijding invasieve soortenAangenomen
08-11-20188Amendement Zomerstad - winterstadAangenomen
08-11-20188Amendement onderhouden wegen van C naar B niveauAangenomen
08-11-20188Amendement ArcheologiefondsAangenomen
08-11-20188Amendement Subsidieplafond energiecooperatie EnduraAangenomen
08-11-20188Amendement Hanzedagen 2031Aangenomen
08-11-20188Amendement wandelknooppunten netwerkAangenomen
08-11-20188Amendement Historisch dorps en landelijk bouwenAangenomen
08-11-20188Amendement Meer groene schoolpleinen in gemeente HarderwijkAangenomen
08-11-20188Amendement scharrelambtenaar/uitpluizerAangenomen
08-11-20188Amendement verbeteren uitgaans-recreatiegebied binnenstadAangenomen
08-11-20188Amendement TheaterVerworpen
08-11-20188Motie Monitoring sociaal domeinAangenomen
08-11-20188Motie Afschaffen precario belasting voor evenementenAangenomen
08-11-20188Motie aanpakken fietsproblematiek uitgaans- recreatiegebied binnenstadAangenomen
08-11-20188Motie BestaanszekerheidAangenomen
01-11-20189Tiny housesAangenomen
01-11-20189Amendement extra voorwaarden Tiny housesAangenomen
01-11-20189Motie Locatie Tiny housesAangenomen
01-11-201810Geluidscherm HarderweideAangenomen
01-11-201811Vaststelling nota toegankelijkheid buitenruimteAangenomen
01-11-201812Verordening jeugdhulp 2018Aangenomen
01-11-201813BestuursrapportageAangenomen
01-11-201814Verklaring van geen bedenkingen sportpark SlingerbosAangenomen
01-11-201815Revolverends fonds verduurzaming sportverenigingenAangenomen
01-11-201816Rekenkamerrapport recreatie en toerismeAangenomen
01-11-201818Aangepaste themarekening 2017 + AccountantsverklaringAangenomen
01-11-201819Plankosten grondexploitatie Drielanden 2018Aangenomen
01-11-201820Plankosten grondexploitatie Lorentz III 2018Aangenomen
01-11-201821Extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwenAangenomen
04-10-20187De Wellen en Stille WeiAangenomen
04-10-20188Uitvoering werkzaamheden t.b.v. aanleg Crescentplas inclusief recreatieve voorzieningenAangenomen
04-10-20189Nationale ombudsman en klachtbehandelingAangenomen
04-10-201810Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15Aangenomen
04-10-201811Kredietaanvraag verkeersmaatregelen Groene ZoomAangenomen
04-10-201812Nota inburgering en uitvoeringsagenda 2018 - 2022Aangenomen
04-10-201812Amendement Nota inburgeringAangenomen
04-10-201813Budgetaanvraag diverse onderzoeken gemeentelijke watertakenAangenomen
04-10-201814Aandelenoverdracht Afvalsturing Friesland NVAangenomen
04-10-2018101Aanbeveling voor de overdracht voor herbenoeming burgemeester Van SchaikAangenomen
04-10-2018Motie regenboogzebrapadAangenomen
13-09-20187Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad-HavendijkAangenomen
13-09-20188Verordening winkeltijden HarderwijkAangenomen
13-09-20188Amendement laad- en lostijdenAangenomen
13-09-20188Motie uitbreiden koopzondagVerworpen
13-09-20189Jaarrekening 2017 Sociale Dienst VeluwerandAangenomen
13-09-201810Frequentie voor HarderwijkFMAangenomen
13-09-2018Motie overleg Havendam (Cafe de Liefde)Aangenomen
13-09-2018Motie instellen Kindercollege HarderwijkAangenomen
13-09-2018Motie Herbouwen LuttekepoortAangenomen
12-07-20189Themarekening 2017Aangenomen
12-07-20189Motie Verbeteren aantrekkelijkheid Bruggestraat – VijhestraatAangenomen
12-07-201810Deelname aan Ontwikkelmaatschappij Vitale VakantieparkenAangenomen
12-07-201811Krediet aanvraag diverse werken Waterfront fase 2Aangenomen
12-07-201812Aan- en verkoop percelen grond Bedrijvenpark De SypelAangenomen
12-07-201813Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2Aangenomen
12-07-201814Kredietaanvraag opslagloods Oude Stadhuis, Markt 1Aangenomen
12-07-201814Motie zitgelegenheid Oude StadhuisVerworpen
12-07-201815VVGB Parkweg 8Aangenomen
12-07-201816Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013 - zuiderbreedte 36Aangenomen
12-07-201817Schade afhandeling en kleine werkzaamheden StationsomgevingAangenomen
12-07-201818Financiële afwikkeling afkoopsom huurbeëindiging Kiosk StationsgebouwAangenomen
12-07-201819Ongewijzigde vaststelling Herijking detailhandelsvisie 2020Aangenomen
12-07-201820Vaststellen evaluatiecriteria herbenoeming burgemeester Aangenomen
12-07-201821Privacy beleid HarderwijkAangenomen
12-07-201822Programmabegroting Meerinzicht 2019 - 2022Aangenomen
12-07-201823Voordracht leden werkgeverscommissie GriffieAangenomen
12-07-2018Motie:Doe mee aan de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktoberAangenomen
12-07-2018Motie Harderwijk ZoemtAangenomen
12-07-2018Motie Publiek watertappunt stadhuis van HarderwijkAangenomen
12-07-2018Motie Meer goed geoutilleerde openbare toiletten in HarderwijkAangenomen
12-07-2018Motie bewegwijzering parkeergelegenheid WesteindeAangenomen
21-06-20187Vaststelling bestemmingsplan Drielanden - TuindersbrinkAangenomen
21-06-20188Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied - landgoed MolenwegAangenomen
21-06-20189Aanvraag vangenetuitkering Participatiewet 2017Aangenomen
21-06-201810GGD NOG jaarstukken 2017 en concept begroting 2019Aangenomen
21-06-201811Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden Stadsdennen - Dichterskwartier IIAangenomen
21-06-201812Zienswijze VNOG jaarstukken 2017 en begroting 2019Aangenomen
21-06-201813Begrotingswijziging Onderwijs Huisvestingsbudgetten Asielzoekers (OHBA) / Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)Aangenomen
21-06-201814Jaarstukken 2017 en liquidatiebegroting Regio Noord Veluwe (RNV) en begroting 2018 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNV)Aangenomen
21-06-201815Meerinzicht jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 - 2022Aangenomen
21-06-201815Amendement om meerjarenbegroting Meerinzicht nu niet vast te stellenAangenomen
21-06-201816Herziening grondexploitatie 1 januari 2018Aangenomen
21-06-201817Instellen Commissie ‘herbenoeming burgemeester’Aangenomen
21-06-201818Vaststellen profielschets lid werkgeverscommissie gemeenteraadAangenomen
21-06-201819Organisatieverordening Gemeenteraad Harderwijk 2018Aangenomen
24-05-20187Woonvisie Aangenomen
24-05-20187Amendement vrije sector huur Waterfront fase 3Aangenomen
24-05-20187Motie startersleningAangenomen
24-05-20187Motie (Boven)woningen BinnenstadAangenomen
24-05-20187Motie Dorps en landelijk bouwenAangenomen
24-05-20187Motie Woningsegment met een instapprijs tot 150.000 euroAangenomen
24-05-20187Motie energietransitieVerworpen
24-05-20187Motie Levensloopbestendig (ver)bouwenAangenomen
24-05-20188Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken Drielanden - tuindersbrinkAangenomen
24-05-20189Begrotingswijziging BestaanszekerheidsmiddelenAangenomen
24-05-201810Meerinzicht eerste begrotingswijziging 2018Aangenomen
24-05-201811Maart circulaire Gemeentefonds 2018Aangenomen
24-05-201812Verordening winkeltijden Aangenomen
24-05-2018Motie koopzondag volledig vrijgevenVerworpen
25-04-20187Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouwVerworpen
25-04-20187Motie Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouw integraal te betrekken bij de VANGAangenomen
25-04-20188Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) reclame WaterfrontgebiedAangenomen
25-04-20189Vaststellingsovereenkomst Rederij Flevo B.V. Aangenomen
25-04-201810Werkplan 2018 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenAangenomen
25-04-201811Vaststelling bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27Aangenomen
25-04-201812Benoemingsvoorstellen Aangenomen
05-04-20187Begrotngswijziging Maatschappelijke opvangAangenomen
05-04-20188Inventarisatie burgerschapAangenomen
05-04-20189Algemene subsidieverordening Harderwijk 2018Aangenomen
05-04-201810Technische uitgangspunten themabegroting 2019-2022Aangenomen
05-04-201811Gastheerschap havensAangenomen
05-04-201811Motie elektrisch vaartuigAangenomen
05-04-2018Motie koopzondagAangenomen
08-03-20187Beleidsplan Harderwijk zijn wij SamenAangenomen
08-03-20188Realisatie zon - PV op drie gemeentelijke gebouwenAangenomen
08-03-20189Kieckmure WaterfrontAangenomen
08-03-201810Koopovereenkomst CPO ontwikkeling Groene ZoomAangenomen
08-03-201810Verlagen grondprijs voor sociale woningbouwVerworpen
08-03-201811Uitgangspuntennota 2019 van de GGD NOGAangenomen
08-03-201812Plankosten WaterforntAangenomen
08-03-201813Beeldkwaliteitsplan en subsidieverordening terrassen BoulevardAangenomen
08-03-201815Tweede tranche ondersteuning energie coöperatie EnduraAangenomen
08-03-201816Budget opkomstbevorderingAangenomen
08-03-2018Motie duurzaam loketAangenomen
08-03-2018Motie deelname operatie SteenbreekAangenomen
08-02-20187Vaststelling partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannenAangenomen
08-02-20188Vaststellen 1e herzieining dorpsomgeving HierdenAangenomen
08-02-20189Kredietaanvraag revitalisering bedrijventerrein Lorentz 2e faseAangenomen
08-02-201810Krediet aanpassingen trouwzalen gemeenteAangenomen
08-02-201811Afronding businesscase renovatie StadhuisAangenomen
08-02-201812ontwikkelingen Johanniterlaan 5-7Aangenomen
08-02-201813Ontwikkelingen Johanniterlaan 1 (Postkantoorlocatie)Aangenomen
08-02-201814Overdracht juridisch eigendom onderwijsgebouw Bosboom Toussaintstraat 1Aangenomen
08-02-201815Wijzigingsverordening Participatiewet 2017Aangenomen
08-02-201816Vaststelilng bestemmingsplan Stadsdennen - J.P. Heyelaan 1 (voormalige Stadsdennenkerk)Aangenomen
08-02-201816Amendement bouwhoogteAangenomen
08-02-201816Motie overleg met UwoonAangenomen
08-02-201817Vaststelling werkelijke kosten explosievenonderzoek (bommenregeling)Aangenomen
08-02-2018Motie ambtsbericht AfghanistanVerworpen
08-02-2018Motie kinderpardonVerworpen
18-01-20187Gewijzigde vaststelling BP Hierden Dorp - ruimelsdwarsweg 4Aangenomen
18-01-20188Aangepaste Huisvestingsverordening 2015Aangenomen
18-01-20189Structuurvisie Vitale vakantieparkenAangenomen
18-01-201810Subsidie Veilig Thuis 2018Aangenomen
18-01-201810Motie Veilig ThuisAangenomen
18-01-201811Borging doorbraakAangenomen
18-01-201812PubliekscampagneAangenomen
18-01-201813Realisatie wegen e.a. Lorentz Haven westzijde - WaterfrontAangenomen
18-01-201814Beeldkwaliteitsplan en subsidieverordening terrassen boulevardAangenomen
18-01-201815Voortzetting burgernetAangenomen
18-01-201816Onderzoek zwembadAangenomen
18-01-201816Amendement Energieneutraal zwembadAangenomen
18-01-201816Amendement Onderzoek Fun variantAangenomen
18-01-201816Amendement Onderzoek WedstrijdbadAangenomen
18-01-2018Motie Laadpalen elektrisch rijdenAangenomen
14-12-20177Herijking HanzeAangenomen
14-12-20178Regelingen die voortvloeien uit PvA "Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning 2016-2019"Aangenomen
14-12-20179Benoeming leden commissie Ruimtelijke KwaliteitAangenomen
14-12-201710Uitvoering P-wet en toekomst Inclusief GroepAangenomen
14-12-201711Nota Sport en BewegenAangenomen
14-12-2017122e begrotingswijziging MeerInzicht 2017Aangenomen
14-12-201713Intrekken verordening clientenparticipatie Wwb en WIJAangenomen
14-12-201714Aankoop onroerende zaak Oosteinde 17 te HarderwijkAangenomen
14-12-201715Verkoop 22 kavels deelplan 1 HarderweideAangenomen
14-12-201716Budgetten bundelen t.b.v. Evenementenbeleid 2017Aangenomen
14-12-201717Dekking tekort GRP werken StationsomgevingAangenomen
14-12-201718Belastingverordeningen 2018Aangenomen
14-12-201718Motie afschaffen hondenbelastingVerworpen
14-12-2017Motie donkere plekken op fiets- en voetpadenAangenomen
23-11-20177Tegemoetkoming boulevard Aangenomen
23-11-20178Vaststelling bestemmingsplan ‘Groot Sypel- Verkeersweg 3’ Aangenomen
23-11-20179Herbenoeming lid Raad van Toezicht RSGAangenomen
23-11-201710Vaststelling bestemmingsplan Stadsweiden – wijkinitiatief Rietmeen Aangenomen
23-11-201711Renovatie pand Academiestraat 7 Aangenomen
23-11-201712Verkoop grond Leuvenumseweg Aangenomen
23-11-201712Amendement Verkoop grond LeuvenumsewegAangenomen
23-11-201713Energieloket Veluwe Duurzaam Aangenomen
23-11-201714Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 Aangenomen
23-11-201715Kredietaanvraag woonrijp maken Harderweide fase 1Aangenomen
23-11-201716h170060684Vlaggen en vermelding art. 1 Grondwet in de raadzaalAangenomen
23-11-201716Amendement alleen artikel 1Verworpen
23-11-2017Groene en Grijze OpleveringAangenomen
09-11-20175Verordening Winkeltijden HarderwijkAangenomen
09-11-20176BESLUITVORMING: Themabegroting 2018-2021Aangenomen
09-11-20176Amendement schrappen havenhoofd (amendement is ingetrokken)
09-11-20176Amendement Gebruik LED-verlichting in de openbare verlichtingAangenomen
09-11-20176Amendement Eenmalige subsidie Harderwijkse MolenstichtingAangenomen
09-11-20176Amendement Auto-inbraken DrielandenAangenomen
09-11-20176Amendement Harderwijk FM in Huis van de StadAangenomen
09-11-20176Motie veiliger samenlevingAangenomen
09-11-20176Motie integraal parkeerbeleidAangenomen
09-11-20176Motie Overlegorgaan BinnenstadAangenomen
09-11-20176Motie regenbooggemeenteAangenomen
09-11-20176Motie Harderwijk FM in Huis van de Stad Aangenomen
09-11-20176Motie Harderwijk aanmelden als proefgemeente legale wietteeltVerworpen
09-11-20176Motie Dementievriendelijke SamenlevingAangenomen
09-11-20176Motie sociaal ondernemenAangenomen
09-11-20176Motie Transparante subsidiesVerworpen
09-11-20176Motie Fysiek TIP (Tourist Information Point)Aangenomen
09-11-20176Motie eenmalige uitkering Verworpen
09-11-20176Motie werkgelegenheid jongeren en 55 plussersAangenomen
09-11-20176Motie Communicatie gemeente HarderwijkAangenomen
02-11-20177Herstemming Motie PvdA Proef KoopzondagAangenomen
02-11-20178Kredietaanvraag bestemmingsplan Harderweide deelplan 2 Aangenomen
02-11-20179Oeverafwerking DolfinariumeilandAangenomen
02-11-201710Kredietaanvraag Lorentz IIIAangenomen
02-11-201711Renovatieplan Oude Stadhuis, Markt 1Aangenomen
02-11-201712Verdieping economische postionering van HarderwijkAangenomen
02-11-201713Management- en bestuursrapportage 2017Aangenomen
02-11-201714Beschermd wonen Wmo: begrotingswijziging en inrichtingAangenomen
05-10-20177Nota sturing en bekostiging jeugdhulp 2018Aangenomen
05-10-20178Verordening sociale Adviesraad Harderwijk 2017Aangenomen
05-10-20179Beheerplan bossen 2016-2028Aangenomen
05-10-2017Motie proef koopzondagenStakende stemmen
14-09-20177Stad als podiumAangenomen
14-09-20177Amendement SAP en SPH samenVerworpen
14-09-20177Amendement SAP in theater HarderwijkAangenomen
14-09-20177Motie van treurnisVerworpen
14-09-20177Motie onderzoeken theater door rekenkamer (motie is ingetrokken)
14-09-20178Verwerving Academiestraat 5Aangenomen
14-09-20178Motie bestemming voormalige bibliotheekVerworpen
14-09-20178Motie Academiestraat 5Aangenomen
14-09-20179Uitvoeringsagenda als bijlage GezondheidsnotaAangenomen
14-09-20179Amendement voorlichtingsprogramma harddrugsAangenomen
14-09-20179Motie Bevorderen sociale veiligheid en acceptatie LHBT leerlingenAangenomen
14-09-201710Aangepaste Themarekening 2016Aangenomen
14-09-201711Tijdelijke uitbreiding formatie domein RuimteAangenomen
14-09-201712Overloop parkeerterrein WaterfrontAangenomen
14-09-201713Samenwerking Noord VeluweAangenomen
14-09-201714Verkoop grond aan Harderwijkse MolenstichtingAangenomen
14-09-201715Vaststellen Welstandsnota 2017, reclameverordening 2017, bouwverordening 2010, erfgoedverordening 2017Aangenomen
14-09-201715Amendement onafhankelijk voorzitter welstandscommissieVerworpen
14-09-201716Subsidie stichting Podia Harderwijk t.b.v. Catharinakapel en EstradoAangenomen
14-09-201717Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hierden BoschAangenomen
14-09-201718AZC geldenAangenomen
24-08-20177Evenementenbeleid 2017Aangenomen
24-08-20178Jaarrekening stichting Proo 2016Aangenomen
24-08-20179Verordening individuele inkomenstoeslag 2017Aangenomen
24-08-20179Amendement indexering inkomenstoeslagAangenomen
24-08-201710Vaststelling Aanvullende eisen reclame-uitingen uitkijktoren BoekhorstlaanAangenomen
24-08-201711Uitvoeringsstrategie 2017 - 2020 De energieke StadAangenomen
24-08-201712Meerjarenbegroting 2018 - 2021 Sociale Dienst VeluwerandAangenomen
24-08-201713Harmonisatie wetgeving kinderopvang en peuterspeelzalenAangenomen
24-08-201714Onderzoek Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Verbonden partijenAangenomen
24-08-201715Wijzigingsverordening Parkeerbelasting 2017Aangenomen
24-08-201716Bewegingsonderwijs Sporthal RumelsAangenomen
24-08-201717Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018Aangenomen
24-08-201718Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden Stationslaan 112 Aangenomen
22-06-20177Initiatiefvoorstel Referendum (Stadspartij Harderwijk Anders)Verworpen
22-06-20178HavenhoofdAangenomen
22-06-20178Amendement locatie havenhoofdAangenomen
22-06-20179KadernotaAangenomen
22-06-20179Amendement schrappen HavenhoofdVerworpen
22-06-20179Amendement € 150.000,00 HavenhoofdAangenomen
22-06-20179Amendement bruidsschat voor nieuwe raadAangenomen
22-06-20179Amendement Oude Synagoge (amendement is ingetrokken)
22-06-20179Motie Hanzedagen 2031Aangenomen
22-06-20179Motie HittestressAangenomen
22-06-20179Motie ArcheologiefondsVerworpen
22-06-20179Motie Startersoplossing woningmarktAangenomen
22-06-20179Motie WerkervaringsplekkenVerworpen
22-06-20179Motie Verruiming revolverend fondsAangenomen
22-06-20179Motie BurgerparticipatieAangenomen
22-06-20179Motie CultuurplatformVerworpen
22-06-20179Motie Collectieve lastendrukAangenomen
22-06-20179Motie Oplaadpunten elektrische auto’sAangenomen
22-06-20179Motie Reserves sociaal domeinAangenomen
22-06-20179Motie Digitale dienstverleningAangenomen
22-06-20179Motie JeugdhulpAangenomen
22-06-20179Motie met Domotica langer vertrouwd zelfstandig wonenAangenomen
22-06-20179Motie EHBO kit StrandeilandAangenomen
22-06-20179Motie GroenonderhoudAangenomen
22-06-20179Motie KeukentafelgesprekkenAangenomen
22-06-20179Motie KinderarmoedeAangenomen
22-06-20179Motie Joods cultureel erfgoedAangenomen
22-06-20179Motie Notitie gratis parkeerbeleidVerworpen
22-06-20179Motie Uitbreiden niet-betaald parkerenAangenomen
22-06-20179Motie Waterkunstgrasveld De MezenAangenomen
22-06-20179Motie Onroerendezaakbelasting (OZB)Aangenomen
22-06-201710GGD NOG jaarstukken 2016 en concept begroting 2018Aangenomen
22-06-201711Jaarstukken 2016, Programmabegroting 2018-meerjarenbegroting 2019-2021 ODNVAangenomen
22-06-201712Vaststelling Tweelingstad - Partiële herziening regels Bedrijvenpark SypelAangenomen
22-06-201713Nota weerstandsvermogen en risicomanagement en nota reserves en voorzieningenAangenomen
22-06-201714Themarekening 2016Aangenomen
22-06-201715Herziening grondexploitaties 1 januari 2017Aangenomen
22-06-201716Preventie- en handhavingsplan 2017-2021Aangenomen
22-06-201717Stimuleringsregeling transformatie vitale vakantieparken 2016Aangenomen
22-06-201718Jaarstukken Sociale Dienst VeluwerandAangenomen
22-06-201719Meerinzicht jaarstukken 2016, 1e wijziging begroting 2017 en programmabegroting 2018-2021Aangenomen
22-06-201720Begrotingswijziging uitbreiding schoolgebouw Biezenplein 4Aangenomen
22-06-201721Kredietaanvraag verhuizing bewoner naar ZandlaanAangenomen
22-06-201722CoffeeshopbeleidAangenomen
22-06-201722Amendement OpeningstijdenVerworpen
22-06-201722Amendement MaximumstelselVerworpen
22-06-201722Amendement Afzien StichtingsmodelVerworpen
22-06-201722Motie Regionale solidariteitAangenomen
22-06-2017Opknappen rotonde Burgemeester Van BoeijenpleinAangenomen
01-06-20177Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 2016-2025Aangenomen
01-06-20178Werkplan 2017 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenAangenomen
01-06-20179Zienswijze VNOG jaarstukken 2016 en begroting 2018Aangenomen
01-06-201710Verzelfstandiging regio Noord-Veluwe beschermd wonen - maatschappelijke opvangAangenomen
01-06-201711Vaststelling beheersverordening Lorentz III 2017Aangenomen
01-06-201712Nieuwe gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (domein sociaal en domein bedrijfsvoering)Aangenomen
01-06-201713AccountantskeuzeAangenomen
01-06-201714Gewijzigde vaststelling Apv Harderwijk (exploitatievergunningenstelsel) en Legesverordening 2017Aangenomen
01-06-201714Amendement stoepkrijt uit APVAangenomen
01-06-201714Motie herziening APVAangenomen
01-06-201715HavenhoofdAangenomen
01-06-201716Uitvoeringsagenda DienstverleningAangenomen
01-06-2017Motie communicatie stadscampingVerworpen
20-04-20177Eindrapport "Duurzaamheidsbeleid" RKC Ermelo HarderwijkAangenomen
20-04-20178Reclameverordening 2017Aangenomen
20-04-20179Beschikbaar stellen van krediet voor aanleg beweegbare brug 6 in Waterfront-ZuidAangenomen
20-04-201710Verruimen bestaand krediet voor de werkzaamheden van het project Gebiedsontwikkeling Groene ZoomAangenomen
20-04-201711Aanbesteding jeugdhulp 2018Aangenomen
20-04-201712Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Ermelo HarderwijkAangenomen
20-04-2017Motie bootwrakken aan het WolderwijdAangenomen
23-03-20177Aanleg parkeerterrein Rijvereniging De RandmeerruitersAangenomen
23-03-20178Verkoop grond Bedrijvenpark De SypelAangenomen
23-03-20179Zienswijze begroting 2017 stichting ProoAangenomen
23-03-201710Wijziging verordening ErespeldAangenomen
23-03-201712Realisatie Parkeerroute Informatie Systeem 3 faseAangenomen
23-03-201713ArchiefverordeningAangenomen
23-03-201714Aanschaf software en hardware integrale klantgeleiding KCCAangenomen
23-03-201715Verzoek ondergeschikte detailhandel AICAangenomen
23-03-201716BelparkerenAangenomen
23-03-201717Afspraken met natuurmonumenten natuurontwikkeling MheenlandenAangenomen
23-03-2017Motie regenboogzebrapadVerworpen
23-02-20177ZeebuurtparkAangenomen
23-02-20178GGD NOG uitgangspuntennota 2018Aangenomen
23-02-20179RNV 3.0 Eindadvies: "De kunst van het verbinden"Aangenomen
23-02-20179Motie Samenwerking buurtregio'sAangenomen
23-02-20179Motie betrekken sociaal domeinAangenomen
23-02-201710Vaststelling kosten explosieven onderzoek 2016 t.b.v. bommenregelingAangenomen
23-02-201711Subsidie aanvraag UWOON in verband met renovatie woningen ZeebuurtAangenomen
23-02-201712Verzoek gemeentegarantie Educare in het kader van doordecentralisatieAangenomen
23-02-201713Budget beschikbaar stellen voor uitwerking mogelijkheden podium in pand bibliotheekAangenomen
23-02-2017Motie Aanpassing openingstijden stadswinkelAangenomen
23-02-2017Motie Auto-inbraken DrielandenAangenomen
23-02-2017Motie Gebruik LED-verlichting in de openbare verlichtingAangenomen
02-02-20177Decembercirculaire 2016Aangenomen
02-02-20178Jongerenwerk TalenthouseAangenomen
02-02-20179Veluwse Hanze - subsidie pilot Provincie GelderlandAangenomen
02-02-201710tijdelijke functies fase 3 WaterfrontAangenomen
02-02-201711Verhuur pand Academiestraat 7Aangenomen
02-02-2017Motie Tiny HousesAangenomen
02-02-2017Motie Stad als podium uitwerking bibliotheek als theaterAangenomen
12-01-20177Plankosten Waterfront 2017Aangenomen
12-01-20178Meerinzicht Bestuursrapportage 2016-2 met Begrotingswijziging 2016-3Aangenomen
12-01-20179Samenwerking met lokale energiecooperatie EnduraAangenomen
12-01-20179Amendement Fasering EnduraAangenomen
12-01-201710Upgrading Oude SynagogeAangenomen
12-01-201711Intrekken verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015Aangenomen
12-01-201712Vangnetuitkering 2016Aangenomen
12-01-2017132e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging SDV 2016Aangenomen
12-01-201714Verwerving eigendom gronden Drielanden-West en Groene ZoomAangenomen
12-01-201715Uitgifte bouwkavels HarderweideAangenomen
08-12-201691e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV 2016 en intensivering project re-integratieAangenomen
08-12-201610Septembercirculaire gemeentefonds 2016Aangenomen
08-12-201611Toepassing Wet Markt en OverheidAangenomen
08-12-201612Kredietaanvraag paslezers ondergrondse containersAangenomen
08-12-201613Uitvoering plan van aanpak "Een parallelle aanpak voor statushouders in Harderwijk"Aangenomen
08-12-201614vervolgadvies "Toekomst Sociale Werkvoorziening Noord Veluwe"Aangenomen
08-12-201615Vaststelling beeldkwaliteitsplan BoekhorstlaanAangenomen
08-12-201616Kredietvoorstel vervanging verlichting voetbalveld 4 sportpark StrokelAangenomen
08-12-201617Achtmaandsrapportage en 1e begrotingswijziging 2016 RNVAangenomen
08-12-201618Tijdelijke woningen voormalig StruikterreinAangenomen
08-12-201618Amendement 'Nul op de meter'Verworpen
08-12-201618Amendement 'Betrekken omwonenden pop-up wijk’Verworpen
08-12-201618Motie 'Tijdelijke woningen voormalig Struikterrein'Aangenomen
08-12-201619Belastingverordeningen 2017Aangenomen
08-12-2016Motie 'Strengere controle wet milieubeheer'Aangenomen
08-12-2016Motie ‘Samen zijn wij Harderwijk’ (vanuit vorige vergadering)Verworpen
08-12-2016Motie 'ledverlichting' (vanuit vorige vergadering) (motie is ingetrokken)
10-11-20168BESLUIT: Themabegroting 2017-2020Aangenomen
10-11-20168Amendement vervanging kunstgrasveldVerworpen
10-11-20168Amendement LEDfondsVerworpen
10-11-20168Amendement kleinschalige windmolensVerworpen
10-11-20168Motie havenhoofdAangenomen
10-11-20168Motie kinderarmoedeVerworpen
10-11-20168Motie hanzespelenAangenomen
10-11-20168Motie flexibele woningbouwAangenomen
10-11-20168Motie verbreding a28 en geluidsschermenAangenomen
10-11-20168Motie zwerfafval (motie is ingetrokken)
10-11-20168Motie startupsAangenomen
10-11-20168Motie digitale hubAangenomen
10-11-20168Motie led-verlichtingStakende stemmen
10-11-20168Motie Tiny housesAangenomen
10-11-20168Motie markthallenAangenomen
10-11-20168Motie markering stadsmuurAangenomen
10-11-20168Motie aedAangenomen
10-11-20168Motie samen zijn we harderwijkStakende stemmen
10-11-20169Themarekening 2015 inclusief erratumAangenomen
10-11-201610Indexering gesubsidieerde instellingen 2017Aangenomen
10-11-201611Vaststelling bestemmingsplan Lorentz I en II - StephensonstraatAangenomen
10-11-201612Routekaart zoekgebied windenergie Lorentz II/IIIAangenomen
10-11-201613Wijziging systematiek rentetoerekeningAangenomen
27-10-20167Omzetten budget in formatie ruimte domein SamenlevingAangenomen
27-10-20168Vaststelling wijzigingsplan Drielanden Werklandschap-OostAangenomen
27-10-20169Integraal Veiligheidsplan Ermelo, Harderwijk, Putten 2016-2019Aangenomen
27-10-201610Regionaal risicoprofiel en -beleidsplanAangenomen
27-10-201611Afzien van ontwikkeling fietsbrug Harderweide - HorstAangenomen
27-10-201611Amendement schrappen beslispunt 2Aangenomen
27-10-201612Herbenoeming leden Raad van Toezicht RSGAangenomen
27-10-201613Zienswijze jaarrekening Proo 2015Aangenomen
27-10-201614Verkoop grond aan de heer HopAangenomen
27-10-201615Verhoging budget accountantscontroleAangenomen
27-10-201616Parkeren Binnenstad en WaterfrontAangenomen
27-10-201616Motie 2e uur betalen door ondernemersVerworpen
27-10-201616Motie 2 uur gratis parkeren om zaterdag en zondagVerworpen
27-10-201617Management- en Bestuursrapportage 2016Aangenomen
27-10-201618Vaststellen Organisatieverordening 2016Aangenomen
27-10-201619Rekenkamercommissie rapport informatievoorzieningAangenomen
27-10-201620Gewijzigde vaststelling BP Drielanden - Fokko Kortlanglaan 83Aangenomen
29-09-20167Van Afval naar Grondstof (VANG)Aangenomen
29-09-20167Amendement fasering naar de raadAangenomen
29-09-20167Motie bronscheidingAangenomen
29-09-20167Motie binnenstad en gestapelde bouwAangenomen
29-09-20167Motie kwijtschelding afvalstoffenheffing (motie is ingetrokken)
29-09-20167Motie betrekken inwonersVerworpen
29-09-20168Evaluatie HarderWijkaanpakAangenomen
29-09-20169Principebesluit doorontwikkeling MeerinzichtAangenomen
29-09-201610Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOGAangenomen
29-09-201611Havenvisie Harderwijk 2016Aangenomen
29-09-201611Motie jacht- en passantenhavensAangenomen
29-09-201611Motie Vakantie-hospitaalschip Prins Willem-AlexanderVerworpen
29-09-201612Marktverordening (in relatie tot evenementen op het klooster)Aangenomen
29-09-201613Parkeernormen kleine wooneenhedenAangenomen
29-09-201614Voortzetting transitiemanagerAangenomen
29-09-201615Explosievenonderzoek recreatiestrand Dolfinarium, kano en scoutingAangenomen
29-09-201616Vestiging voorkeursrecht gebied "Drielanden-West"Aangenomen
08-09-20167Duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs (bijlage verordening financiële en materiele gelijkstelling)Aangenomen
08-09-20168Kredietaanvraag voor het bouwrijp maken van de eerste fase Harderweide, DrielandenAangenomen
08-09-20169Kredietaanvraag rioleringswerkzaamheden Weiburglaan, Beemd, Stationsplein, Stationslaan, Oranjepark en OranjelaanAangenomen
08-09-201610Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken Drielanden – Groene ZoomAangenomen
08-09-201611Voorbereidingsbudget terrein Kranenburg-NoordAangenomen
08-09-201612Vaststelling bestemmingsplan Lorentz I en II - Einsteinstraat 5Aangenomen
08-09-201614Herbenoeming J. Toussaint als lid CAI HarderwijkAangenomen
08-09-201615Toelating raadsopvolgersAangenomen
08-09-201616Verlaging eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuningAangenomen
08-09-201617Archeologie VischpoortAangenomen
08-09-201618Coördinatieregeling Stationslaan 112Aangenomen
07-07-20167Kadernota 2017 - 2020Aangenomen
07-07-20167Amendement GeluidschermVerworpen
07-07-20167Amendement Stad als PodiumVerworpen
07-07-20167Amendement JongerenplatformVerworpen
07-07-20167Amendement Open club gedachteAangenomen
07-07-20167Motie startersoplossingVerworpen
07-07-20167Motie Harderwijks innovatiefondsVerworpen
07-07-20167Motie Fonds ontwikkeling binnenstadVerworpen
07-07-20167Motie Kwijtschelding bouwleges (motie is ingetrokken)
07-07-20167Motie eenmalige uitkering (motie is ingetrokken)
07-07-20167Motie fonds vakantieparkenVerworpen
07-07-20167Motie budget cultuurVerworpen
07-07-20167Motie onderzoek verlaging OZBVerworpen
07-07-20167Motie Preventie bewegen en zorg (motie is ingetrokken)
07-07-20167Motie Korting afvalstorting (motie is ingetrokken)
07-07-20167Motie Samenleving en routeAangenomen
07-07-20167Motie GroenonderhoudVerworpen
07-07-20168Midterm review collegeprogramma 'Vernieuwing door verandering'Aangenomen
07-07-20169Zienswijze jaarrekening 2015 en meerjarenbegroting 2017 - 2020 SDVAangenomen
07-07-201610ODNV Jaarstukken 2015, Programmabegroting 2017-meerjarenbegroting 2018-2020Aangenomen
07-07-201611Onderhoud gemeentelijke gebouwenAangenomen
07-07-201612Herijking buitensporttarievenAangenomen
07-07-201612Amendement 1% kortingVerworpen
07-07-201613Ontwikkelstrategie Groot SypelAangenomen
07-07-201614Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Drielanden-West 1e fase 2015Aangenomen
07-07-201615Vangnetregeling Participatiewet 2015; evaluatie en verantwoording re-integratieAangenomen
07-07-201616Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost GelderlandAangenomen
07-07-2016175e wijziging GR GGD NOG en heroriëntatie op positie JGZAangenomen
07-07-201618Wijziging Gemeenschappelijke regeling VNOG (consultatie) Aangenomen
07-07-201619Subsidie bouwkundige aanpassing brandcompartimentering Estrado Crescendo Parkweg 3Aangenomen
07-07-201620Duurzame renovatie Huis van de stadAangenomen
07-07-201621Verkoop bouwkavels Fokko KortlanglaanAangenomen
07-07-201622Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Harderwijk 2016Aangenomen
07-07-201623Subsidieverordening isolatiemaatregelen 2016-2017Aangenomen
07-07-201624Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016 - 2019Aangenomen
07-07-201625Realisatie archiefbewaarplaatsAangenomen
07-07-201626Definitief Ontwerp Boulevardgebied WaterfrontAangenomen
07-07-201626Motie motoren boulevardVerworpen
07-07-201626Motie uriliftAangenomen
07-07-201626Motie Parkeerplaatsen motoren in boulevardgebiedAangenomen
07-07-201627aanvullend krediet bodemsanering WaterfrontAangenomen
07-07-201628Visie op een andere binnenstadAangenomen
07-07-201628Amendemen koopzondag in actieplanVerworpen
07-07-201628Motie Aantrekken landelijke winkelketensVerworpen
07-07-201628Motie Flexibele invulling binnenstadVerworpen
07-07-201628Motie gratis wifi (motie is ingetrokken)
07-07-201628Motie proef koopzondagVerworpen
07-07-201629Ontwikkeling gebied BoekhorstlaanAangenomen
07-07-201629Motie JOGG op menuVerworpen
07-07-201629Motie Omgevingsvergunning (motie is ingetrokken)
07-07-201629Motie ZwerfafvalAangenomen
07-07-201629Motie VerkeersveiligheidVerworpen
07-07-201630Locatiestudie CrematoriumAangenomen
07-07-201630Amendement lokatie CentuurbaanAangenomen
16-06-20167ArbeidsmarktbeleidAangenomen
16-06-20167Amendement Actieplan Lelystad Airport (amendement is ingetrokken)
16-06-20167Stimuleren sociaal ondernemerschapVerworpen
16-06-20167Motie Werkgelegenheid 50-plussersVerworpen
16-06-20168Meerinzicht, jaarstukken 2015, 1e wijziging begroring 2016, Programmabegroting 2017-2020Aangenomen
16-06-20169Vervolg samenwerking ouderenzorgAangenomen
16-06-201610Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht (2e wijziging)Aangenomen
16-06-201611Nota bestaanszekerheid en inkomensondersteuningAangenomen
16-06-201612Jaarstukken 2015 en Programmabegroting 2017 Regio Noord VeluweAangenomen
16-06-201613Zienswijze VNOG jaarstukken 2015 en begroting 2017Aangenomen
16-06-201614Spoedaanvragen onderwijsleerpakketten en meubilair AZCAangenomen
16-06-201615GGD NOG Concept programmabegroting 2017Aangenomen
26-05-20167Motie Parkeergelegenheid mindervalidenVerworpen
26-05-20168Meerwerk bruggen WaterfrontAangenomen
26-05-20169Aanvullend krediet Opsporing Conventionele Explosieven WaterfrontgebiedAangenomen
26-05-201610Transformatieplan Sociaal Domein 2016Aangenomen
26-05-201611Revu, jaarrekening 2015, 1e begrotingswijziging 2016 en opheffen gemeenschappelijke regelingAangenomen
26-05-201612Revolverendfonds verduurzaming sportverenigingenAangenomen
26-05-201613Kredietaanvraag kosten aanleg parkeerplaatsen noordzijde DolfinariumAangenomen
26-05-201614Kredietaanvraag sloopkosten FlevowegAangenomen
26-05-201615Verordening Winkeltijden HarderwijkAangenomen
26-05-201616Herziening parkeerbeleid en parkeertarieven binnenstadAangenomen
26-05-201617MOTIE VREEMD AAN DE ORDE Ambulante handel WC DrielandenAangenomen
26-05-201617Ambulante handel WC Drielanden (motie is ingetrokken)
21-04-20168Themarekening 2015Aangenomen
21-04-20168Motie borden woonervenVerworpen
21-04-20168Motie bewegwijzering parkeerplaatsen mindervalidenStakende stemmen
21-04-20168Motie mantelzorgersAangenomen
21-04-20168Motie participatiebudget inzetten voor sociaal domeinVerworpen
21-04-20169RNV 3.0Aangenomen
21-04-20169Amendement commitment iedere gemeente door kwartiermaker Aangenomen
21-04-20169Motie startnotitie voorleggen aan gemeenteraadAangenomen
21-04-201610Contourennota sociaal domein EHZAangenomen
21-04-201610Motie EHZ bij MeerinzichtAangenomen
21-04-201611AZC Kranenburg-Noord beschikbaar stellen gemeentelijke middelenAangenomen
21-04-201612Zienswijze begroting st Proo 2016Aangenomen
17-03-20167Visie en conceptuitwerking Stad als PodiumAangenomen
17-03-20167Motie Extra geld Stad als Podium en TheaterAangenomen
17-03-20167Motie Stad als Podium fase 2Aangenomen
17-03-20168Indicatoren Themabegroting 2016-2019Aangenomen
17-03-20169Sloop opstallen Fokko Kortlanglaan 169Aangenomen
17-03-201610GedragscodeAangenomen
17-03-201611Stimuleren sociale huurAangenomen
17-03-201611Amendement Stimuleren sociale huurAangenomen
17-03-201612Tijdelijk parkeren WaterfrontAangenomen
17-03-2016Motie percentage gezinnen in AZCAangenomen
18-02-20167Decembercirculaire Gemeentefonds 2015Aangenomen
18-02-20168Vaststelling kosten explosievenonderzoek t.b.v. bommenregelingAangenomen
18-02-20169Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning McDonald'sAangenomen
18-02-201610GGD NOG uitgangspuntennota 2017Aangenomen
18-02-201611Subsidieverlening Vluchtelingenwerk 2016Aangenomen
18-02-201612Woonplaatscorrectie 2016 Harderwijk en Hierden nabij HierderbeekAangenomen
18-02-201613Programma en Overzicht 2016 onderwijshuisvesting PO (V)SO en VOAangenomen
18-02-201614Wijzigen gemeenschappeliijke regelingen SDVAangenomen
18-02-2016Geluidsschermen A28 via provincieAangenomen
28-01-20167Ontwikkeling gebied De HarderAangenomen
28-01-20167Amendement wijziging bestemming afkoopsomAangenomen
28-01-20167Motie relatie met Visie op andere binnenstadAangenomen
28-01-20168Verkoop grond SelhorstwegAangenomen
28-01-20169Rapport Rekenkameronderzoek inkoop en aanbestedingAangenomen
28-01-20169Motie social returnAangenomen
28-01-20169Motie lokale ondernemersAangenomen
07-01-20167Verlenging Wmo-nota 2012-2015Aangenomen
07-01-20168Subsidie aanvraag UWOON in verband met renovatie wonigen ZeebuurtnAangenomen
07-01-20169Uitbreiding atletiekaccommodatie AthlosAangenomen
07-01-201610Plankosten Waterfront - jaarschijf 2016Aangenomen
07-01-201611Indexering beëindigingsvergoeding aan watersportvereniging FlevoAangenomen
07-01-201612Budget SVn voor stimuleringsregeling VVE'sAangenomen
07-01-201613Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Molenweg 34 Hierden (Parkhotel)Aangenomen
07-01-201614Sociale Dienst Veluwerand 2de Managementrapportage 2015Aangenomen
07-01-201615Bestaanszekerheid en inkomensondersteuningAangenomen
07-01-201616Vangnetregeling 2015Aangenomen
07-01-201617Toekomst Sociale WerkvoorzieningAangenomen
07-01-201617Motie uitkeringsafwegingAangenomen
07-01-201617Motie eigenaarschapAangenomen
03-12-20157 B14.002638Kunstgrasveld FrankenspadAangenomen
03-12-2015815.003347Benoeming bestuursleden van CAI HarderwijkAangenomen
03-12-20159 B15.003327Verlenging nota VolksgezondheidAangenomen
03-12-201510B15.003297Kredietaanvraag groot onderhoud TweelingstadAangenomen
03-12-201511 B15.003247Een beweegbare brug naar Dolfinariumeiland WaterfrontAangenomen
03-12-201512B15.003481BelastingverordeningenAangenomen
03-12-201512Motie precarioheffingVerworpen
03-12-201513B15.003224 Aanpassing bedragen doordecentralisatiecontracten onderwijsAangenomen
03-12-201514 B15.003510Aankoop van percelen grond op Industrieterrein Weiburg (voormalig Struikterrein)Aangenomen
03-12-201514Amendement Struikterrein scenario'sVerworpen
03-12-201514Amendement betrekken commissie RuimteAangenomen
03-12-201514Amendement dekking jaarlijkse kostenAangenomen
03-12-201515 B15.003609Rapport van de Rekenkamercomissie Ermelo Harderwijk 'Regie op de Sociale Dienst Veluwerand'Aangenomen
03-12-201516 1500496Wijziging gemeenschappelijke regeling ODNVAangenomen
03-12-201517B15.003203Toevoegen ISV gelden aan krediet StationsomgevingAangenomen
03-12-2015Motie Monumentenstatus officiersmess Kranenburg-NoordAangenomen
03-12-2015Motie Monumentenstatus hekwerk Kranenburg-NoordAangenomen
12-11-2015815.00568Themabegroting 2016-2019Aangenomen
12-11-20158Amendement Actieplan van de “Visie op een andere binnenstad”Aangenomen
12-11-20158Amendement calisthenics toestellenVerworpen
12-11-20158Motie precarioheffing op ondergrondse kabels & leidingen labelen aan uitvoering van beleid in het sociaal domeinVerworpen
12-11-20158Motie doorstroming A28Aangenomen
12-11-20158Motie geluidsreductie A28Verworpen
12-11-20158Motie verminderde regeldrukAangenomen
12-11-20158Motie laadpalen fietsAangenomen
12-11-20158Motie showcase strandeilandVerworpen
12-11-20158Motie intercity statusAangenomen
12-11-2015915.00619Indexering gesubsidieerde instellingen 2016Aangenomen
12-11-20151015.00605Oversampling WoON 2015Aangenomen
12-11-20151115.00588Achtmaandsrapportage en 1e begrotingswijziging 2015 RNVAangenomen
12-11-20151215.00573Herbenoeming lid Raad van Toezicht RSGAangenomen
12-11-20151315.00623Gewijzigde vaststelling BP 'Drielanden-West 1e fase 2015' en vaststelling BKPAangenomen
15-10-20157 B15.002292Afronding kunstprojectenAangenomen
15-10-20157Motie kopen kunstwerkenVerworpen
15-10-20158 B15.002947Explosievenonderzoek Waterfront; benadering en veiligstellen van aangetroffen objectenAangenomen
15-10-20158Motie informatievoorziening WaterfrontVerworpen
15-10-20159B15.002778Structuurvisie Drielanden West 2015Aangenomen
24-09-20155Vaststellen besluitenlijstAangenomen
24-09-20156Ingekomen stukkenAangenomen
24-09-20157Evaluatie strandeiland en wat brengt 2015Aangenomen
24-09-20157Motie toegankelijkheid strandeilandAangenomen
24-09-2015Motie betrekken gemeenteraad bij azcAangenomen
03-09-20157Tijdelijke uitbreiding DIV t.b.v. digitalisering documentenprocessenAangenomen
03-09-20157Motie DIVVerworpen
03-09-20158Bouwkundig onderhoud aan diverse gemeentelijke objecten in het jaar 2015Aangenomen
03-09-20158Motie overzicht vastgoedAangenomen
03-09-20159Meerinzicht 3e begrotingswijziging 2015Aangenomen
03-09-201510Gewijzigde verordening Rekenkamercommissie Ermelo-HarderwijkAangenomen
03-09-201511Evaluatie 'Beleidsplan Wonen in Harderwijk 2016'Aangenomen
03-09-201511Amendement evaluatie woonbeleid Verworpen
03-09-201511Motie Evaluatie over 2 jaarAangenomen
03-09-201511Motie rapportage realisatieAangenomen
03-09-201512Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan 2015-2020Aangenomen
03-09-201513Fietspad Harderwijk-ElburgAangenomen
03-09-201514GIDS - Gezond In HarderwijkAangenomen
03-09-201515Kredietaanvraag gebieds- en omgevingscommunicatie / technische voorbereidingAangenomen
03-09-201516Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Boerhaavelaan 8 - Graaf Ottolaan 21Aangenomen
03-09-201517Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Grevenhofsweg 2Aangenomen
03-09-201518Aankoop kiosken Strandboulevard Oost 8a, 8e en 8gAangenomen
03-09-201519Voorstel Auditcommissie effect indicatoren begroting 2016Aangenomen
03-09-201520Gewijzigde vaststelling BP Buitengebied - Grevenhofsweg 2Aangenomen
03-09-201522Beleidsregel reclamemasten A28 N302 N303Aangenomen
03-09-201522Amendement verklaring geen bedenkingenVerworpen
03-09-201522Amendement verlichtingVerworpen
03-09-201522Amendement opbrengsten reclamemastenAangenomen
03-09-201522Amendement hoogte tot 30mVerworpen
03-09-201522Motie inhoudelijke boodschapVerworpen
03-09-201523Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied - P-VeluweAangenomen
02-07-20157Kadernota 2016-2019Aangenomen
02-07-20157Amendement AthlosAangenomen
02-07-20157Amendement Masterplan duurzaam PO-scholenVerworpen
02-07-20157Amendement A28Aangenomen
02-07-20157Amendement Stad als podiumVerworpen
02-07-20157Amendement werkgelegenheidVerworpen
02-07-20157Amendement strandeiland schoonhoudenVerworpen
02-07-20157Motie aanplakzuilenVerworpen
02-07-20157Motie weekendschoolAangenomen
02-07-20157Motie ThuishuisAangenomen
02-07-20157Motie IMK 155Aangenomen
02-07-20157Motie verharden KerkpadVerworpen
02-07-20157Motie bewegwijzering FietsrouteVerworpen
02-07-20157Motie budget SVnAangenomen
02-07-20157Motie fonds VVE vakantieparkenAangenomen
02-07-20157Motie (risico)subsidie bibliotheekAangenomen
02-07-20157Motie ZorgdatAangenomen
02-07-20157Motie duurzaamheid sportverenigingenAangenomen
02-07-20157Motie toekomst strandeilandAangenomen
02-07-20158Verhuur aan G.P. Registergoed B.V. en verkoop aan Dries van den Berg B.V.Aangenomen
02-07-20159Wijziging LegesverordeningAangenomen
02-07-201510Aankoop en huurbeëindiging kiosken StrandboulevardAangenomen
02-07-201511Voorbereidingsbesluit facility center LorentzAangenomen
02-07-201512Beleidskader Participatiewet (verordeningen)Aangenomen
02-07-201513Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid Partiële herziening boothuizenAangenomen
02-07-201514Zienswijze VNOG jaarstukken 2014 en begroting 2016Aangenomen
02-07-201515Zienswijze Jaarrekening 2014, 1ste begrotingswijziging 2015 en meerjarenbegroting 2016-2020 SDVAangenomen
02-07-201516Jaarstukken 2014, begrotingswijziging 2015 en begroting 2016/2017-2019 ODNVAangenomen
02-07-201517Meerinzicht jaarrekening 2014, 2e begrotingswijziging 2015 en meerjarenbegroting 2016-2019Aangenomen
02-07-201518Gewijzigde vaststelling BP Buitengebied - P VeluweAangenomen
11-06-20157B15.001650GGD Noord- en Oost-Gelderland jaarstukken 2014 en concept programmabegroting 2016Aangenomen
11-06-20158B15.001746Verhuur pand Deventerweg 8AAangenomen
11-06-20159Actualisatie Mantelzorgwaardering HarderwijkAangenomen
21-05-20157Themarekening 2014Aangenomen
21-05-20157Onderzoek naar energiekosten SypelAangenomen
21-05-20157Werkgelegenheid hoogopgeleidenVerworpen
21-05-20157Informeren door middel van stoplichtlijstVerworpen
21-05-20158Aanpassing sporttarievenAangenomen
21-05-20159Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tweelingstad - Bedrijvenpark SypelAangenomen
21-05-201510Kredietaanvraag bestemmingsplan Drielanden westAangenomen
21-05-201511RNV namens de RNV gemeenten aandeelhouder in Afvalsturing Friesland (AF)Aangenomen
21-05-201512Huisvestingsverordening 2015Aangenomen
21-05-201513Regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheerAangenomen
21-05-201514Aanpassing van de Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe (16e wijzinging)Aangenomen
21-05-201515Bijdrage gemeente aan geluidwerende voorziening zeeleeuwentheater DolfinariumAangenomen
21-05-201516Vervroegde aanleg kadeconstructie VissershavenAangenomen
21-05-201517Jaarstukken 2014 en Programmabegroting 2016 Regio Noord-VeluweAangenomen
21-05-201518Uitvoeringsorganisatie EHZ, Wmo en Jeugd: Werkplan AAangenomen
21-05-201519MOTIE VREEMD AAN DE ORDE Onderzoek cultuurparticipatieAangenomen
30-04-20157B15.000836Voorstel vaststelling bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Aangenomen
30-04-20158B15.000713Jaarplan Harderwijkaanpak 2015Aangenomen
30-04-20159B14.004019Programma en Overzicht 2015 onderwijshuisvesting PO (V)SO en VOAangenomen
30-04-201510B15.000362Decembercirculaire Gemeentefonds 2014Aangenomen
30-04-201511 B14.003953Plan van Aanpak 'de Stad als podium'Aangenomen
30-04-201512B15.001464Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2014Aangenomen
30-04-201512Amendement Buitengebied irt aan huis verbonden beroep.pdfAangenomen
30-04-201513B15.000918Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement en Nota Reserves en VoorzieningenAangenomen
30-04-2015Motie parkeerproef (tweede indiening)Verworpen
19-03-20157B15.000593Reconstructie Flevoweg , basisschool het KompasAangenomen
19-03-20158B15.000594Versnelling damwand voor kademuur Kop van de StadswervenAangenomen
19-03-20159B14.004280ParkeerproefAangenomen
19-03-20159Motie overzicht criteriaStakende stemmen
19-03-201510B15.000398Uitgangspuntennota 2016 GGDAangenomen
19-03-201511B15.000302Kredietaanvraag uitgaven planschade voormalige locatie Willem AlexanderschoolAangenomen
19-02-20157 B14.003948Verhaal van de Stad/ Promotie Toeristisch Harderwijk 2015Aangenomen
19-02-20158 B14.004204Kredietaanvraag vervanging riolering Wittenhagen ZuidAangenomen
19-02-20159B15.000361Afsluitend krediet huurcompensatie Burg de Meesterstraat 11Aangenomen
19-02-201510DEBAT over Sterk Bestuur in GelderlandAangenomen
19-02-201510Sterk bestuur in GelderlandAangenomen
19-02-201510Zeewolde en de provinciegrensAangenomen
19-02-201510Bezinning toekomstAangenomen
29-01-20157 B14.004064Zienswijze begroting stichting Proo 2015Aangenomen
29-01-20158B14.004244Aangepaste subsidieverordening (verlengen toepassingstermijn) isolatiesubsidieAangenomen
29-01-20158Intrekken voorstelVerworpen
29-01-20159B14.004184 Subsidieverordening isolatiemaatregelen particuliere huurwoningen 2015Aangenomen
29-01-20159Intrekken voorstelVerworpen
29-01-201510 B14.004227Delegeren bevoegdheid aanwijzen huis der gemeenteAangenomen
29-01-201511 B14.004186 Nota verbonden partijenAangenomen
29-01-2015Onderzoek RKC naar theaterVerworpen
08-01-20155Vaststellen besluitenlijstAangenomen
08-01-20156Ingekomen stukkenAangenomen
08-01-20157B14.003365Strategienota vitale vakantieparken HarderwijkAangenomen
08-01-20157Voortgangsrapportage vitale vakantieparkenAangenomen
08-01-20158B14.003520Beleidsnotitie ParticipatiewetAangenomen
08-01-20159B14.002166Beleidskader exploitatie en beheer buitensport accommodatiesAangenomen
08-01-201510 B14.003947Financiële beheersverordeningAangenomen
08-01-201511B14.003491Verhoging budgetsubsidie Vluchtelingenwerk 2015Aangenomen
08-01-201512 B14.004282Berging restanten vliegtuigwrakAangenomen
18-12-20145Vaststellen besluitenlijstAangenomen
18-12-20146Ingekomen stukkenAangenomen
18-12-20147B14.002645Integraal Beheerplan Openbare Ruimte "Samen kleuren we de stad"Aangenomen
18-12-20147Kleurrijke InitiatievenAangenomen
18-12-20148B14.003334Participatiewet standpunt Harderwijk tav bestedingAangenomen
18-12-20148 Andere locaties in overweging nemenAangenomen
18-12-20149B14.003169Beleidsuitgangspunten begraafplaatsen HarderwijkAangenomen
18-12-201410B14.003954Opdrachtbevestiging accountantcontroleAangenomen
18-12-201411B14.003651Belastingverordeningen 2015Aangenomen
18-12-201412B14.003138Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015Aangenomen
18-12-201413B14.003746Addendum Wmo-notaAangenomen
18-12-201414B14.003996 Verordening wethouders raads- en commissieledenAangenomen
18-12-201415 B14.003674Meerinzicht 1e begrotingswijziging 2014 en 1e begrotingswijziging 2015-2018Aangenomen
18-12-201416 B14.003885BegrotingswijzigingenAangenomen
18-12-201417 B14.004095Integrale besluitvorming begrotingswijzigingenAangenomen
27-11-20145Vaststellen besluitenlijstAangenomen
27-11-20146Ingekomen stukkenAangenomen
27-11-20147 B14.003299Strategische raadsagendaAangenomen
27-11-2014814.00653Gemeenschappelijke regeling MeerinzichtAangenomen
27-11-20149B14.002891Verordening JeugdhulpAangenomen
27-11-20149FamilieberaadVerworpen
27-11-20149Jeugdhulp Regels PGBVerworpen
27-11-20149Verordening jeugdhulp.nadere regelsAangenomen
27-11-201410B14.003204Verordeningen WWB 2015 (Participatiewet)Aangenomen
27-11-201410Verordening individuele inkomenstoeslag 2015Verworpen
27-11-201411B14.002961Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2015Aangenomen
27-11-201411WMO verslagAangenomen
27-11-201411Jeugdhulp WWB WMO klachtenVerworpen
27-11-201411Jeugdhulp WWB WMO PrivacyVerworpen
27-11-201411Evaluatie decentralisatiesAangenomen
27-11-201412B14.003625Achtmaandsrapportage en 1e begrotingswijziging RNV 2014Aangenomen
27-11-201413B14.003722Rapport Rekenkamercommissie Communicatie bij HandhavingAangenomen
27-11-201414B14.003721Rapport Rekenkamercommissie Eindrapportage evaluatieAangenomen
27-11-201415 B14.003631 BegrotingswijzigingenAangenomen
27-11-2014Inrichting parkeerterrein WC StadsweidenAangenomen
06-11-20145Vaststellen besluitenlijstAangenomen
06-11-20146Ingekomen stukkenAangenomen
06-11-20149B14.002745Besluitvorming: Themabegroting 2015-2018Aangenomen
06-11-20149EvenementenbeleidAangenomen
06-11-20149BanengroeiVerworpen
06-11-20149StartersleningAangenomen
06-11-20149Verbouwing stadhuisVerworpen
06-11-20149Bestemming OZB-verhogingAangenomen
06-11-20149EvenementenbeleidAangenomen
06-11-20149Gemeentelijke Sportparken Parkweg Aangenomen
06-11-20149NachtburgemeesterAangenomen
06-11-20149Inschrijving woningzoekende voor 18-jarigeVerworpen
06-11-20149Actieve leefstijl ouderenAangenomen
06-11-20149Structureel Overleg Migrantenorganisaties (SOM)Aangenomen
06-11-20149VolwasseneducatieAangenomen
06-11-20149Mantelzorg-voucherAangenomen
06-11-201411 14.00609Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad - BlauwverversteegAangenomen
06-11-201412B14.003261BegrotingswijzigingenAangenomen
06-11-2014Motie toekomst Proson - ErmeloAangenomen
09-10-20145Vaststellen besluitenlijstAangenomen
09-10-20146Ingekomen stukkenAangenomen
09-10-20147B14.003027Vaststellen bestemmingsplan Stadsweiden - KruithuisAangenomen
09-10-20148 B14.002912Verzoek aan GS tot ontheffing ingevolge artikel 15 lid 1d Gemeentewet (verboden handelingen lid van de raad)Aangenomen
09-10-20149B14.002905BegrotingswijzigingenAangenomen
09-10-201411Verzoek interpellatiedebat over theater HarderwijkVerworpen
09-10-2014Motie vreemd aan de orde StrandeilandAangenomen
09-10-2014Motie gebouwde theatervoorzieningVerworpen
18-09-20145Vaststellen besluitenlijstAangenomen
18-09-20146Ingekomen stukkenAangenomen
18-09-2014714.00472Vaststelling bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1Aangenomen
18-09-20148B14.002148Bestuursconvenant Strategische Alliantie Veluwe Noord (SAVN)Aangenomen
18-09-20149B14.001740Verklaring van geen bedenkingen winkelcentrum StadsweidenAangenomen
18-09-201410B14.001830Vaststelling beeldkwaliteitplan Binnenstad HavendijkAangenomen
18-09-201411B14.0023851e Managementrapportage 2014 Sociale Dienst VeluwerandAangenomen
18-09-201412B14.002773BegrotingswijzigingenAangenomen
10-07-20145BesluitenlijstAangenomen
10-07-20146Ingekomen stukkenAangenomen
10-07-2014714.001247Themarekening 2013Aangenomen
10-07-20148B14.001647Kadernota 2015-2018Aangenomen
10-07-20148Amendement 8-1 WoningmarktverkenningAangenomen
10-07-20148Motie 8-I SportraadVerworpen
10-07-20148Motie 8-II StartersleningVerworpen
10-07-20148Motie 8-III Week van de eenzaamheid Aangenomen
10-07-20149B14.001956;Verlenging contract accountantAangenomen
10-07-201410B14.001504 Nota Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2015-2018Aangenomen
10-07-201410Amendement 10-1 AccounthouderschapAangenomen
10-07-201410Motie 10-I Informatievoorziening Verworpen
10-07-201410Motie 10-II Misbruik Persoonsgebonden Budget Aangenomen
10-07-201411B14.001982Jaarstukken 2013 Stichting ProoAangenomen
10-07-201412B14.001456Voorstel vaststelling van de herziene Algemene plaatselijke verordeningAangenomen
10-07-201413B14.001332Preventie- en Handhavingsplan artikel 43a Drank- en HorecawetAangenomen
10-07-201414B14.001948Zienswijze VNOG jaarstukken 2013 en begroting 2015Aangenomen
10-07-201415B14.001702Reactie aan VNOG op project MOEDAangenomen
10-07-201416B14.001888Woonvisie Regionale Noord-Veluwe 2014Aangenomen
10-07-20141714.00232Onteigening Waterfront-Zuid Boulevard OostAangenomen
10-07-201418B14.001886Meerinzicht begroting 2014 en programmabegroting 2015-2018Aangenomen
10-07-201419B14.002023Inzet grondverkoop project revitalisering winkelcentrum StadsweidenAangenomen
10-07-201420B14.002097BegrotingswijzigingenAangenomen
10-07-2014Motie Toekomst sociale werkvoorzieningAangenomen
19-06-20145Vaststellen besluitenlijstAangenomen
19-06-20146Ingekomen stukkenAangenomen
19-06-20147B14.001471Grenscorrectie WoonplaatsAangenomen
19-06-20148B14.001453GGD Noord- en Oost-Gelderland concept Programmabegroting 2015Aangenomen
19-06-20149B14.001049 Jaarstukken 2013 en meerjarenbegroting 2015 - 2019 SDVAangenomen
19-06-201410B14.001322 Vaststelling Stedebouwkundige visie StationsomgevingAangenomen
19-06-201410Motie duurzaamheid stationsomgevingAangenomen
19-06-201410Motie fietsverbinding oost-west stationsgebiedAangenomen
19-06-201410Motie behoud stationskapAangenomen
19-06-201411B14.000281 Beleidsplan Sociale Dienst Veluwerand 2014 - 2015Aangenomen
19-06-201411Motie beleidsplan SDVVerworpen
19-06-201412B14.000943Parkeerexploitatie en verrekening Grondexploitatie Waterfront met Algemene DienstAangenomen
19-06-201413B14.001643Reparatie vaststellingsbesluit bestemmingsplan StationsomgevingAangenomen
19-06-201414B14.001334Jaarstukken 2013 en programmabegroting 2015 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)Aangenomen
19-06-201415B14.001872 BegrotingswijzigingenAangenomen
15-05-20145Vaststellen besluitenlijstAangenomen
15-05-20146Ingekomen stukkenAangenomen
15-05-20147B14.001406Wijziging verordening rechtspositie wethouders raads en commissieledenAangenomen
15-05-20148B14.00188Jaarstukken 2013 en Programmabegroting 2014 Regio Noord-VeluweAangenomen
15-05-20149B14.001393 BegrotingswijzigingenAangenomen
15-05-201411 B14.001690 Benoeming wethoudersAangenomen
15-05-201413B14.001688 Benoeming raadsvolgersAangenomen
24-04-20146Vaststellen besluitenlijstAangenomen
24-04-20147Ingekomen stukkenAangenomen
24-04-20148B14.001301Installatie van raadsopvolgersAangenomen
24-04-20149B14.001310Benoeming commissievoorzittersAangenomen
24-04-20141014.00004Actualisering externe veiligheidsbeleidAangenomen
24-04-20141114.00169Revu-jaarrekening 2013-1e begrotingswijziging 2014 en begroting 2015Aangenomen
24-04-201412B14.001050Sporttarieven 2014-2015Aangenomen
24-04-20141314.00077Vaststellen bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom en hogere grenswaardenAangenomen
24-04-201414B14.000664Aanpassingen subsidieverordening voor monumenten en verhuis-herinrichtingskostenAangenomen
24-04-201415B14.001237Benoeming leden RKC Ermelo-HarderwijkAangenomen
24-04-201416B13.004383WinkeltijdenverordeningVerworpen
24-04-201417 14.00194Beschikbaarstellen bouwkrediet uitbreiding Het KompasAangenomen
24-04-201418B14.001203BegrotingswijzigingenAangenomen
24-04-201420B14.001313 Initiatiefvoorstel intrekken raadsbesluit 7 november 2014 winkelopening op zondagenAangenomen
27-03-20146Vaststellen besluitenlijstAangenomen
27-03-20147Ingekomen stukkenAangenomen
27-03-2014813.00745Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieAangenomen
27-03-20148Amendement op Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieVerworpen
27-03-20148Motie Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieAangenomen
27-03-2014914.00007Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningAangenomen
27-03-20149Amendement op Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningAangenomen
27-03-20149Motie Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningAangenomen
27-03-20141014.00058Intrekken subsidieregeling aanleg vegetatiedaken particulierenAangenomen
27-03-20141114.00058Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drielanden 2013Aangenomen
27-03-20141214.00088Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2014Aangenomen
27-03-20141314.00095Verlenging looptijd beleidsregel Stimuleringsregeling Verenigingen van EigenarenAangenomen
27-03-20141413.00965Uitgangspuntennotitie transitie AWBZ-WMOAangenomen
27-03-20141514.00128Benoeming leden Raad van Toezicht RSGAangenomen
27-03-201416B14.000911Voorlopige benoemingenAangenomen
27-03-201417B14.000885BegrotingswijzigingenAangenomen