Raadslid

Ilonka Donker-Jak

Partij
ChristenUnie (CU)
Geslacht
v
Datum installatie
27-03-2014
Datum einde
-
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
27-03-2014Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieVoor
27-03-2014Amendement op Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieTegen
27-03-2014Motie Windenergielocaties in relatie tot de OmgevingsvisieVoor
27-03-2014Amendement op Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningTegen
27-03-2014Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningTegen
27-03-2014Motie Resultaat zienswijzeprocedure ontwerp-paracommerciele verordeningVoor
27-03-2014Intrekken subsidieregeling aanleg vegetatiedaken particulierenVoor
27-03-2014Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drielanden 2013Voor
27-03-2014Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2013-2014Voor
27-03-2014Verlenging looptijd beleidsregel Stimuleringsregeling Verenigingen van EigenarenVoor
27-03-2014Uitgangspuntennotitie transitie AWBZ-WMOVoor
27-03-2014Benoeming leden Raad van Toezicht RSGVoor
27-03-2014Voorlopige benoemingenVoor
27-03-2014BegrotingswijzigingenVoor
27-03-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
27-03-2014Ingekomen stukkenVoor
24-04-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
24-04-2014Ingekomen stukkenVoor
24-04-2014Installatie van raadsopvolgersVoor
24-04-2014Benoeming commissievoorzittersG
24-04-2014Actualisering externe veiligheidsbeleidVoor
24-04-2014Revu-jaarrekening 2013-1e begrotingswijziging 2014 en begroting 2015Voor
24-04-2014Sporttarieven 2014-2015Voor
24-04-2014Vaststellen bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom en hogere grenswaardenVoor
24-04-2014Aanpassingen subsidieverordening voor monumenten en verhuis-herinrichtingskostenVoor
24-04-2014Benoeming leden RKC Ermelo-HarderwijkVoor
24-04-2014WinkeltijdenverordeningTegen
24-04-2014Beschikbaarstellen bouwkrediet uitbreiding Het KompasVoor
24-04-2014BegrotingswijzigingenVoor
24-04-2014 Initiatiefvoorstel intrekken raadsbesluit 7 november 2014 winkelopening op zondagenVoor
15-05-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
15-05-2014Ingekomen stukkenVoor
15-05-2014Wijziging verordening rechtspositie wethouders raads en commissieledenVoor
15-05-2014Jaarstukken 2013 en Programmabegroting 2014 Regio Noord-VeluweVoor
15-05-2014BegrotingswijzigingenVoor
15-05-2014Benoeming wethoudersG
15-05-2014Benoeming raadsvolgersVoor
19-06-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
19-06-2014Ingekomen stukkenVoor
19-06-2014Grenscorrectie WoonplaatsVoor
19-06-2014GGD Noord- en Oost-Gelderland concept Programmabegroting 2015Voor
19-06-2014Jaarstukken 2013 en meerjarenbegroting 2015 - 2019 SDVVoor
19-06-2014Vaststelling Stedebouwkundige visie StationsomgevingVoor
19-06-2014Beleidsplan Sociale Dienst Veluwerand 2014 - 2015Voor
19-06-2014Parkeerexploitatie en verrekening Grondexploitatie Waterfront met Algemene DienstVoor
19-06-2014Reparatie vaststellingsbesluit bestemmingsplan StationsomgevingVoor
19-06-2014Jaarstukken 2013 en programmabegroting 2015 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)Voor
19-06-2014BegrotingswijzigingenVoor
19-06-2014Motie duurzaamheid stationsomgevingVoor
19-06-2014Motie fietsverbinding oost-west stationsgebiedVoor
19-06-2014Motie behoud stationskapVoor
19-06-2014Motie beleidsplan SDVTegen
10-07-2014BesluitenlijstVoor
10-07-2014Ingekomen stukkenVoor
10-07-2014Themarekening 2013Voor
10-07-2014Kadernota 2015-2018Voor
10-07-2014Verlenging contract accountantVoor
10-07-2014Nota Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2015-2018Voor
10-07-2014Jaarstukken 2013 Stichting ProoVoor
10-07-2014Voorstel vaststelling van de herziene Algemene plaatselijke verordeningVoor
10-07-2014Preventie- en Handhavingsplan artikel 43a Drank- en HorecawetVoor
10-07-2014Zienswijze VNOG jaarstukken 2013 en begroting 2015Voor
10-07-2014Reactie aan VNOG op project MOEDVoor
10-07-2014Woonvisie Regionale Noord-Veluwe 2014Voor
10-07-2014Onteigening Waterfront-Zuid Boulevard OostVoor
10-07-2014Meerinzicht begroting 2014 en programmabegroting 2015-2018Voor
10-07-2014Inzet grondverkoop project revitalisering winkelcentrum StadsweidenVoor
10-07-2014BegrotingswijzigingenVoor
10-07-2014Motie Toekomst sociale werkvoorzieningVoor
10-07-2014Amendement 8-1 WoningmarktverkenningTegen
10-07-2014Motie 8-I SportraadTegen
10-07-2014Motie 8-II StartersleningTegen
10-07-2014Motie 8-III Week van de eenzaamheid Voor
10-07-2014Amendement 10-1 AccounthouderschapVoor
10-07-2014Motie 10-I Informatievoorziening Voor
10-07-2014Motie 10-II Misbruik Persoonsgebonden Budget Voor
18-09-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
18-09-2014Ingekomen stukkenVoor
18-09-2014Vaststelling bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1Voor
18-09-2014Bestuursconvenant Strategische Alliantie Veluwe Noord (SAVN)Voor
18-09-2014Verklaring van geen bedenkingen winkelcentrum StadsweidenVoor
18-09-2014Vaststelling beeldkwaliteitplan Binnenstad HavendijkVoor
18-09-20141e Managementrapportage 2014 Sociale Dienst VeluwerandVoor
18-09-2014BegrotingswijzigingenVoor
09-10-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
09-10-2014Ingekomen stukkenVoor
09-10-2014Vaststellen bestemmingsplan Stadsweiden - KruithuisVoor
09-10-2014Verzoek aan GS tot ontheffing ingevolge artikel 15 lid 1d Gemeentewet (verboden handelingen lid van de raad)Voor
09-10-2014BegrotingswijzigingenVoor
09-10-2014Motie vreemd aan de orde StrandeilandVoor
09-10-2014Verzoek interpellatiedebat over theater HarderwijkTegen
09-10-2014Motie gebouwde theatervoorzieningTegen
06-11-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
06-11-2014Ingekomen stukkenVoor
06-11-2014Besluitvorming: Themabegroting 2015-2018Voor
06-11-2014Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad - BlauwverversteegVoor
06-11-2014BegrotingswijzigingenVoor
06-11-2014Motie toekomst Proson - ErmeloVoor
06-11-2014EvenementenbeleidVoor
06-11-2014BanengroeiTegen
06-11-2014StartersleningVoor
06-11-2014Verbouwing stadhuisTegen
06-11-2014Bestemming OZB-verhogingVoor
06-11-2014EvenementenbeleidVoor
06-11-2014Gemeentelijke Sportparken Parkweg Voor
06-11-2014NachtburgemeesterVoor
06-11-2014Inschrijving woningzoekende voor 18-jarigeTegen
06-11-2014Actieve leefstijl ouderenVoor
06-11-2014Structureel Overleg Migrantenorganisaties (SOM)Voor
06-11-2014VolwasseneducatieVoor
06-11-2014Mantelzorg-voucherVoor
27-11-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
27-11-2014Ingekomen stukkenVoor
27-11-2014Strategische raadsagendaVoor
27-11-2014Gemeenschappelijke regeling MeerinzichtVoor
27-11-2014Verordening JeugdhulpVoor
27-11-2014Verordeningen WWB 2015 (Participatiewet)Voor
27-11-2014Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2015Voor
27-11-2014Achtmaandsrapportage en 1e begrotingswijziging RNV 2014Voor
27-11-2014Rapport Rekenkamercommissie Communicatie bij HandhavingVoor
27-11-2014Rapport Rekenkamercommissie Eindrapportage evaluatieVoor
27-11-2014BegrotingswijzigingenVoor
27-11-2014FamilieberaadVoor
27-11-2014Jeugdhulp Regels PGBTegen
27-11-2014Verordening individuele inkomenstoeslag 2015Voor
27-11-2014Verordening jeugdhulp.nadere regelsVoor
27-11-2014WMO verslagTegen
27-11-2014Jeugdhulp WWB WMO klachtenTegen
27-11-2014Jeugdhulp WWB WMO PrivacyTegen
27-11-2014Evaluatie decentralisatiesVoor
27-11-2014Inrichting parkeerterrein WC StadsweidenVoor
18-12-2014Vaststellen besluitenlijstVoor
18-12-2014Ingekomen stukkenVoor
18-12-2014Integraal Beheerplan Openbare Ruimte "Samen kleuren we de stad"Voor
18-12-2014Participatiewet standpunt Harderwijk tav bestedingVoor
18-12-2014Beleidsuitgangspunten begraafplaatsen HarderwijkVoor
18-12-2014Opdrachtbevestiging accountantcontroleVoor
18-12-2014Belastingverordeningen 2015Voor
18-12-2014Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015Voor
18-12-2014Addendum Wmo-notaVoor
18-12-2014Verordening wethouders raads- en commissieledenVoor
18-12-2014Meerinzicht 1e begrotingswijziging 2014 en 1e begrotingswijziging 2015-2018Voor
18-12-2014BegrotingswijzigingenVoor
18-12-2014Integrale besluitvorming begrotingswijzigingenVoor
18-12-2014Kleurrijke InitiatievenVoor
18-12-2014 Andere locaties in overweging nemenVoor
08-01-2015Vaststellen besluitenlijstVoor
08-01-2015Ingekomen stukkenVoor
08-01-2015Strategienota vitale vakantieparken HarderwijkVoor
08-01-2015Beleidsnotitie ParticipatiewetVoor
08-01-2015Beleidskader exploitatie en beheer buitensport accommodatiesVoor
08-01-2015Financiële beheersverordeningVoor
08-01-2015Verhoging budgetsubsidie Vluchtelingenwerk 2015Voor
08-01-2015Berging restanten vliegtuigwrakVoor
08-01-2015Voortgangsrapportage vitale vakantieparkenVoor
29-01-2015Zienswijze begroting stichting Proo 2015N
29-01-2015Aangepaste subsidieverordening (verlengen toepassingstermijn) isolatiesubsidieN
29-01-2015Subsidieverordening isolatiemaatregelen particuliere huurwoningen 2015N
29-01-2015Delegeren bevoegdheid aanwijzen huis der gemeenteN
29-01-2015Nota verbonden partijenN
29-01-2015Onderzoek RKC naar theaterN
29-01-2015Intrekken voorstelN
29-01-2015Intrekken voorstelN
19-02-2015Verhaal van de Stad/ Promotie Toeristisch Harderwijk 2015Voor
19-02-2015Kredietaanvraag vervanging riolering Wittenhagen ZuidVoor
19-02-2015Afsluitend krediet huurcompensatie Burg de Meesterstraat 11Voor
19-02-2015DEBAT over Sterk Bestuur in GelderlandG
19-02-2015Sterk bestuur in GelderlandVoor
19-02-2015Zeewolde en de provinciegrensTegen
19-02-2015Bezinning toekomstVoor
19-03-2015Reconstructie Flevoweg , basisschool het KompasVoor
19-03-2015Versnelling damwand voor kademuur Kop van de StadswervenVoor
19-03-2015ParkeerproefVoor
19-03-2015Uitgangspuntennota 2016 GGDVoor
19-03-2015Kredietaanvraag uitgaven planschade voormalige locatie Willem AlexanderschoolVoor
19-03-2015Motie overzicht criteriaVoor
30-04-2015Voorstel vaststelling bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Voor
30-04-2015Jaarplan Harderwijkaanpak 2015Voor
30-04-2015Programma en Overzicht 2015 onderwijshuisvesting PO (V)SO en VOVoor
30-04-2015Decembercirculaire Gemeentefonds 2014Voor
30-04-2015Plan van Aanpak 'de Stad als podium'Voor
30-04-2015Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2014Voor
30-04-2015Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement en Nota Reserves en VoorzieningenVoor
30-04-2015Amendement Buitengebied irt aan huis verbonden beroep.pdfVoor
30-04-2015Motie parkeerproef (tweede indiening)Voor
Voor
awdcwqdVoor
21-05-2015Themarekening 2014Voor
21-05-2015Aanpassing sporttarievenVoor
21-05-2015Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Tweelingstad - Bedrijvenpark SypelVoor
21-05-2015Huisvestingsverordening 2015Voor
21-05-2015Bijdrage gemeente aan geluidwerende voorziening zeeleeuwentheater DolfinariumVoor
21-05-2015RNV namens de RNV gemeenten aandeelhouder in Afvalsturing Friesland (AF)Voor
21-05-2015Jaarstukken 2014 en Programmabegroting 2016 Regio Noord-VeluweVoor
21-05-2015Kredietaanvraag bestemmingsplan Drielanden westVoor
21-05-2015Vervroegde aanleg kadeconstructie VissershavenVoor
21-05-2015Regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheerVoor
21-05-2015Uitvoeringsorganisatie EHZ, Wmo en Jeugd: Werkplan AVoor
21-05-2015MOTIE VREEMD AAN DE ORDE Onderzoek cultuurparticipatieVoor
21-05-2015Aanpassing van de Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe (16e wijzinging)Voor
21-05-2015Onderzoek naar energiekosten SypelVoor
21-05-2015Werkgelegenheid hoogopgeleidenTegen
21-05-2015Informeren door middel van stoplichtlijstTegen
11-06-2015GGD Noord- en Oost-Gelderland jaarstukken 2014 en concept programmabegroting 2016N
11-06-2015Verhuur pand Deventerweg 8AN
11-06-2015Actualisatie Mantelzorgwaardering HarderwijkN
02-07-2015Kadernota 2016-2019Voor
02-07-2015Beleidskader Participatiewet (verordeningen)Voor
02-07-2015Wijziging LegesverordeningVoor
02-07-2015Aankoop en huurbeëindiging kiosken StrandboulevardVoor
02-07-2015Zienswijze Jaarrekening 2014, 1ste begrotingswijziging 2015 en meerjarenbegroting 2016-2020 SDVVoor
02-07-2015Verhuur aan G.P. Registergoed B.V. en verkoop aan Dries van den Berg B.V.Voor
02-07-2015Voorbereidingsbesluit facility center LorentzVoor
02-07-2015Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid Partiële herziening boothuizenVoor
02-07-2015Jaarstukken 2014, begrotingswijziging 2015 en begroting 2016/2017-2019 ODNVVoor
02-07-2015Gewijzigde vaststelling BP Buitengebied - P VeluweVoor
02-07-2015Meerinzicht jaarrekening 2014, 2e begrotingswijziging 2015 en meerjarenbegroting 2016-2019Voor
02-07-2015Zienswijze VNOG jaarstukken 2014 en begroting 2016Voor
02-07-2015Amendement AthlosVoor
02-07-2015Amendement Masterplan duurzaam PO-scholenTegen
Amendement Strandeiland schoonhoudenVoor
02-07-2015Amendement A28Voor
02-07-2015Amendement Stad als podiumTegen
02-07-2015Amendement werkgelegenheidTegen
02-07-2015Amendement strandeiland schoonhoudenTegen
02-07-2015Motie aanplakzuilenTegen
02-07-2015Motie weekendschoolVoor
02-07-2015Motie ThuishuisVoor
02-07-2015Motie IMK 155Tegen
02-07-2015Motie verharden KerkpadTegen
02-07-2015Motie bewegwijzering FietsrouteTegen
02-07-2015Motie budget SVnTegen
02-07-2015Motie fonds VVE vakantieparkenVoor
02-07-2015Motie (risico)subsidie bibliotheekVoor
02-07-2015Motie ZorgdatTegen
02-07-2015Motie duurzaamheid sportverenigingenVoor
02-07-2015Motie toekomst strandeilandVoor
03-09-2015Tijdelijke uitbreiding DIV t.b.v. digitalisering documentenprocessenVoor
03-09-2015Gewijzigde verordening Rekenkamercommissie Ermelo-HarderwijkVoor
03-09-2015Evaluatie 'Beleidsplan Wonen in Harderwijk 2016'Voor
03-09-2015Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan 2015-2020Voor
03-09-2015GIDS - Gezond In HarderwijkVoor
03-09-2015Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Boerhaavelaan 8 - Graaf Ottolaan 21Voor
03-09-2015Fietspad Harderwijk-ElburgVoor
03-09-2015Kredietaanvraag gebieds- en omgevingscommunicatie / technische voorbereidingVoor
03-09-2015Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Grevenhofsweg 2Voor
03-09-2015Meerinzicht 3e begrotingswijziging 2015Voor
03-09-2015Bouwkundig onderhoud aan diverse gemeentelijke objecten in het jaar 2015Voor
03-09-2015Gewijzigde vaststelling BP Buitengebied - Grevenhofsweg 2Voor
03-09-2015Beleidsregel reclamemasten A28 N302 N303Voor
03-09-2015Aankoop kiosken Strandboulevard Oost 8a, 8e en 8gVoor
03-09-2015Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied - P-VeluweVoor
03-09-2015Voorstel Auditcommissie effect indicatoren begroting 2016Voor
03-09-2015Motie DIVTegen
03-09-2015Motie overzicht vastgoedVoor
03-09-2015Amendement evaluatie woonbeleid Tegen
03-09-2015Motie Evaluatie over 2 jaarVoor
03-09-2015Motie rapportage realisatieVoor
03-09-2015Amendement verklaring geen bedenkingenTegen
03-09-2015Amendement verlichtingVoor
03-09-2015Amendement opbrengsten reclamemastenVoor
03-09-2015Amendement hoogte tot 30mTegen
03-09-2015Motie inhoudelijke boodschapTegen
24-09-2015Vaststellen besluitenlijstVoor
24-09-2015Ingekomen stukkenVoor
24-09-2015Evaluatie strandeiland en wat brengt 2015Voor
24-09-2015Motie toegankelijkheid strandeilandVoor
24-09-2015Motie betrekken gemeenteraad bij azcVoor
15-10-2015Afronding kunstprojectenVoor
15-10-2015Explosievenonderzoek Waterfront; benadering en veiligstellen van aangetroffen objectenVoor
15-10-2015Structuurvisie Drielanden West 2015Voor
15-10-2015Motie kopen kunstwerkenTegen
15-10-2015Motie informatievoorziening WaterfrontTegen
12-11-2015Themabegroting 2016-2019Voor
12-11-2015Indexering gesubsidieerde instellingen 2016Voor
12-11-2015Oversampling WoON 2015Voor
12-11-2015Achtmaandsrapportage en 1e begrotingswijziging 2015 RNVVoor
12-11-2015Herbenoeming lid Raad van Toezicht RSGVoor
12-11-2015Gewijzigde vaststelling BP 'Drielanden-West 1e fase 2015' en vaststelling BKPVoor
12-11-2015Amendement Actieplan van de “Visie op een andere binnenstad”Voor
12-11-2015Amendement calisthenics toestellenTegen
12-11-2015Motie precarioheffing op ondergrondse kabels & leidingen labelen aan uitvoering van beleid in het sociaal domeinTegen
12-11-2015Motie doorstroming A28Voor
12-11-2015Motie geluidsreductie A28Tegen
12-11-2015Motie verminderde regeldrukVoor
12-11-2015Motie laadpalen fietsVoor
12-11-2015Motie showcase strandeilandTegen
12-11-2015Motie intercity statusVoor
03-12-2015Kunstgrasveld FrankenspadVoor
03-12-2015Benoeming bestuursleden van CAI HarderwijkVoor
03-12-2015Verlenging nota VolksgezondheidVoor
03-12-2015Kredietaanvraag groot onderhoud TweelingstadVoor
03-12-2015Een beweegbare brug naar Dolfinariumeiland WaterfrontVoor
03-12-2015BelastingverordeningenVoor
03-12-2015Aanpassing bedragen doordecentralisatiecontracten onderwijsVoor
03-12-2015Aankoop van percelen grond op Industrieterrein Weiburg (voormalig Struikterrein)Voor
03-12-2015Rapport van de Rekenkamercomissie Ermelo Harderwijk 'Regie op de Sociale Dienst Veluwerand'Voor
03-12-2015Wijziging gemeenschappelijke regeling ODNVVoor
03-12-2015Toevoegen ISV gelden aan krediet StationsomgevingVoor
03-12-2015Motie precarioheffingTegen
03-12-2015Amendement Struikterrein scenario'sTegen
03-12-2015Amendement betrekken commissie RuimteVoor
03-12-2015Amendement dekking jaarlijkse kostenVoor
03-12-2015Motie Monumentenstatus officiersmess Kranenburg-NoordVoor
03-12-2015Motie Monumentenstatus hekwerk Kranenburg-NoordVoor
07-01-2016Verlenging Wmo-nota 2012-2015Voor
07-01-2016Indexering beëindigingsvergoeding aan watersportvereniging FlevoVoor
07-01-2016Subsidie aanvraag UWOON in verband met renovatie wonigen ZeebuurtnVoor
07-01-2016Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Molenweg 34 Hierden (Parkhotel)Voor
07-01-2016Sociale Dienst Veluwerand 2de Managementrapportage 2015Voor
07-01-2016Uitbreiding atletiekaccommodatie AthlosVoor
07-01-2016Toekomst Sociale WerkvoorzieningVoor
07-01-2016Plankosten Waterfront - jaarschijf 2016Voor
07-01-2016Bestaanszekerheid en inkomensondersteuningVoor
07-01-2016Vangnetregeling 2015Voor
07-01-2016Budget SVn voor stimuleringsregeling VVE'sVoor
07-01-2016Motie uitkeringsafwegingVoor
07-01-2016Motie eigenaarschapVoor
28-01-2016Ontwikkeling gebied De HarderVoor
28-01-2016Verkoop grond SelhorstwegVoor
28-01-2016Rapport Rekenkameronderzoek inkoop en aanbestedingVoor
28-01-2016Amendement wijziging bestemming afkoopsomVoor
28-01-2016Motie relatie met Visie op andere binnenstadVoor
28-01-2016Motie social returnVoor
28-01-2016Motie lokale ondernemersVoor
18-02-2016Decembercirculaire Gemeentefonds 2015Voor
18-02-2016Woonplaatscorrectie 2016 Harderwijk en Hierden nabij HierderbeekVoor
18-02-2016GGD NOG uitgangspuntennota 2017Voor
18-02-2016Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning McDonald'sVoor
18-02-2016Programma en Overzicht 2016 onderwijshuisvesting PO (V)SO en VOVoor
18-02-2016Vaststelling kosten explosievenonderzoek t.b.v. bommenregelingVoor
18-02-2016Wijzigen gemeenschappeliijke regelingen SDVVoor
18-02-2016Subsidieverlening Vluchtelingenwerk 2016Voor
18-02-2016Geluidsschermen A28 via provincieVoor
17-03-2016Visie en conceptuitwerking Stad als PodiumVoor
17-03-2016GedragscodeVoor
17-03-2016Stimuleren sociale huurVoor
17-03-2016Tijdelijk parkeren WaterfrontVoor
17-03-2016Indicatoren Themabegroting 2016-2019Voor
17-03-2016Sloop opstallen Fokko Kortlanglaan 169Voor
17-03-2016Motie Extra geld Stad als Podium en TheaterVoor
17-03-2016Motie Stad als Podium fase 2Voor
17-03-2016Amendement Stimuleren sociale huurTegen
17-03-2016Motie percentage gezinnen in AZCVoor
21-04-2016Themarekening 2015N
21-04-2016Zienswijze begroting st Proo 2016N
21-04-2016RNV 3.0N
21-04-2016AZC Kranenburg-Noord beschikbaar stellen gemeentelijke middelenN
21-04-2016Contourennota sociaal domein EHZN
21-04-2016Motie borden woonervenN
21-04-2016Motie bewegwijzering parkeerplaatsen mindervalidenN
21-04-2016Motie mantelzorgersN
21-04-2016Motie participatiebudget inzetten voor sociaal domeinN
21-04-2016Amendement commitment iedere gemeente door kwartiermaker N
21-04-2016Motie startnotitie voorleggen aan gemeenteraadN
21-04-2016Motie EHZ bij MeerinzichtN
16-06-2016ArbeidsmarktbeleidVoor
16-06-2016Jaarstukken 2015 en Programmabegroting 2017 Regio Noord VeluweVoor
16-06-2016Vervolg samenwerking ouderenzorgVoor
16-06-2016Nota bestaanszekerheid en inkomensondersteuningVoor
16-06-2016Zienswijze VNOG jaarstukken 2015 en begroting 2017Voor
16-06-2016GGD NOG Concept programmabegroting 2017Voor
16-06-2016Spoedaanvragen onderwijsleerpakketten en meubilair AZCVoor
16-06-2016Meerinzicht, jaarstukken 2015, 1e wijziging begroring 2016, Programmabegroting 2017-2020Voor
16-06-2016Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht (2e wijziging)Voor
26-05-2016Motie Parkeergelegenheid mindervalidenTegen
26-05-2016Revolverendfonds verduurzaming sportverenigingenVoor
26-05-2016Meerwerk bruggen WaterfrontVoor
26-05-2016Revu, jaarrekening 2015, 1e begrotingswijziging 2016 en opheffen gemeenschappelijke regelingVoor
26-05-2016Verordening Winkeltijden HarderwijkVoor
26-05-2016Kredietaanvraag kosten aanleg parkeerplaatsen noordzijde DolfinariumVoor
26-05-2016Herziening parkeerbeleid en parkeertarieven binnenstadVoor
26-05-2016Kredietaanvraag sloopkosten FlevowegVoor
26-05-2016MOTIE VREEMD AAN DE ORDE Ambulante handel WC DrielandenVoor
26-05-2016Transformatieplan Sociaal Domein 2016Voor
26-05-2016Aanvullend krediet Opsporing Conventionele Explosieven WaterfrontgebiedVoor
26-05-2016Ambulante handel WC Drielanden (motie is ingetrokken)
16-06-2016Amendement Actieplan Lelystad Airport (amendement is ingetrokken)
16-06-2016Stimuleren sociaal ondernemerschapTegen
16-06-2016Motie Werkgelegenheid 50-plussersTegen
07-07-2016Kadernota 2017 - 2020N
07-07-2016Midterm review collegeprogramma 'Vernieuwing door verandering'N
07-07-2016Zienswijze jaarrekening 2015 en meerjarenbegroting 2017 - 2020 SDVN
07-07-2016ODNV Jaarstukken 2015, Programmabegroting 2017-meerjarenbegroting 2018-2020N
07-07-2016Onderhoud gemeentelijke gebouwenN
07-07-2016Ontwikkelstrategie Groot SypelN
07-07-2016Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Drielanden-West 1e fase 2015N
07-07-2016Vangnetregeling Participatiewet 2015; evaluatie en verantwoording re-integratieN
07-07-2016Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost GelderlandN
07-07-20165e wijziging GR GGD NOG en heroriëntatie op positie JGZN
07-07-2016Wijziging Gemeenschappelijke regeling VNOG (consultatie) N
07-07-2016Subsidie bouwkundige aanpassing brandcompartimentering Estrado Crescendo Parkweg 3N
07-07-2016Duurzame renovatie Huis van de stadN
07-07-2016Verkoop bouwkavels Fokko KortlanglaanN
07-07-2016Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Harderwijk 2016N
07-07-2016Subsidieverordening isolatiemaatregelen 2016-2017N
07-07-2016Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016 - 2019N
07-07-2016Realisatie archiefbewaarplaatsN
07-07-2016Definitief Ontwerp Boulevardgebied WaterfrontN
07-07-2016aanvullend krediet bodemsanering WaterfrontN
07-07-2016Visie op een andere binnenstadN
07-07-2016Ontwikkeling gebied BoekhorstlaanN
07-07-2016Locatiestudie CrematoriumN
07-07-2016Amendement GeluidschermN
07-07-2016Amendement Stad als PodiumN
07-07-2016Amendement JongerenplatformN
07-07-2016Amendement Open club gedachteN
07-07-2016Motie startersoplossingN
07-07-2016Motie Fonds ontwikkeling binnenstadN
07-07-2016Motie Harderwijks innovatiefondsN
07-07-2016Motie Kwijtschelding bouwleges (motie is ingetrokken)
07-07-2016Motie eenmalige uitkering (motie is ingetrokken)
07-07-2016Motie fonds vakantieparkenN
07-07-2016Motie budget cultuurN
07-07-2016Motie onderzoek verlaging OZBN
07-07-2016Motie Preventie bewegen en zorg (motie is ingetrokken)
07-07-2016Motie Korting afvalstorting (motie is ingetrokken)
07-07-2016Motie Samenleving en routeN
07-07-2016Motie GroenonderhoudN
07-07-2016Amendement 1% kortingN
07-07-2016Motie motoren boulevardN
07-07-2016Motie uriliftN
07-07-2016Motie Parkeerplaatsen motoren in boulevardgebiedN
07-07-2016Amendemen koopzondag in actieplanN
07-07-2016Motie Aantrekken landelijke winkelketensN
07-07-2016Motie Flexibele invulling binnenstadN
07-07-2016Motie gratis wifi (motie is ingetrokken)
07-07-2016Motie proef koopzondagTegen
07-07-2016Motie JOGG op menuN
07-07-2016Motie Omgevingsvergunning (motie is ingetrokken)
07-07-2016Motie ZwerfafvalN
07-07-2016Motie VerkeersveiligheidN
07-07-2016Amendement lokatie CentuurbaanTegen
07-07-2016Herijking buitensporttarievenN
08-09-2016Kredietaanvraag rioleringswerkzaamheden Weiburglaan, Beemd, Stationsplein, Stationslaan, Oranjepark en OranjelaanVoor
08-09-2016Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken Drielanden – Groene ZoomVoor
08-09-2016Voorbereidingsbudget terrein Kranenburg-NoordVoor
08-09-2016Herbenoeming J. Toussaint als lid CAI HarderwijkVoor
08-09-2016Verlaging eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuningVoor
08-09-2016Kredietaanvraag voor het bouwrijp maken van de eerste fase Harderweide, DrielandenVoor
08-09-2016Duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs (bijlage verordening financiële en materiele gelijkstelling)Voor
08-09-2016Coördinatieregeling Stationslaan 112Voor
08-09-2016Archeologie VischpoortVoor
08-09-2016Toelating raadsopvolgersVoor
08-09-2016Vaststelling bestemmingsplan Lorentz I en II - Einsteinstraat 5Voor
29-09-2016Marktverordening (in relatie tot evenementen op het klooster)Voor
29-09-2016Havenvisie Harderwijk 2016Voor
29-09-2016Evaluatie HarderWijkaanpakVoor
29-09-2016Van Afval naar Grondstof (VANG)Voor
29-09-2016Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOGVoor
29-09-2016Vestiging voorkeursrecht gebied "Drielanden-West"Voor
29-09-2016Explosievenonderzoek recreatiestrand Dolfinarium, kano en scoutingVoor
29-09-2016Voortzetting transitiemanagerVoor
29-09-2016Principebesluit doorontwikkeling MeerinzichtVoor
29-09-2016Parkeernormen kleine wooneenhedenVoor
29-09-2016Amendement fasering naar de raadVoor
29-09-2016Motie bronscheidingVoor
29-09-2016Motie binnenstad en gestapelde bouwVoor
29-09-2016Motie kwijtschelding afvalstoffenheffing (motie is ingetrokken)
29-09-2016Motie betrekken inwonersTegen
29-09-2016Motie jacht- en passantenhavensVoor
29-09-2016Motie Vakantie-hospitaalschip Prins Willem-AlexanderTegen
27-10-2016Integraal Veiligheidsplan Ermelo, Harderwijk, Putten 2016-2019Voor
27-10-2016Herbenoeming leden Raad van Toezicht RSGVoor
27-10-2016Vaststelling wijzigingsplan Drielanden Werklandschap-OostVoor
27-10-2016Verkoop grond aan de heer HopVoor
27-10-2016Omzetten budget in formatie ruimte domein SamenlevingVoor
27-10-2016Regionaal risicoprofiel en -beleidsplanVoor
27-10-2016Parkeren Binnenstad en WaterfrontVoor
27-10-2016Afzien van ontwikkeling fietsbrug Harderweide - HorstVoor
27-10-2016Rekenkamercommissie rapport informatievoorzieningVoor
27-10-2016Management- en Bestuursrapportage 2016Voor
27-10-2016Verhoging budget accountantscontroleVoor
27-10-2016Zienswijze jaarrekening Proo 2015Voor
27-10-2016Gewijzigde vaststelling BP Drielanden - Fokko Kortlanglaan 83Voor
27-10-2016Vaststellen Organisatieverordening 2016Voor
27-10-2016Amendement schrappen beslispunt 2Voor
27-10-2016Motie 2e uur betalen door ondernemersVoor
27-10-2016Motie 2 uur gratis parkeren om zaterdag en zondagTegen
10-11-2016BESLUIT: Themabegroting 2017-2020Voor
10-11-2016Vaststelling bestemmingsplan Lorentz I en II - StephensonstraatVoor
10-11-2016Themarekening 2015 inclusief erratumVoor
10-11-2016Wijziging systematiek rentetoerekeningVoor
10-11-2016Routekaart zoekgebied windenergie Lorentz II/IIIVoor
10-11-2016Indexering gesubsidieerde instellingen 2017Voor
10-11-2016Amendement vervanging kunstgrasveldTegen
10-11-2016Amendement LEDfondsTegen
10-11-2016Amendement kleinschalige windmolensTegen
10-11-2016Motie havenhoofdVoor
10-11-2016Motie kinderarmoedeTegen
10-11-2016Motie hanzespelenVoor
10-11-2016Motie flexibele woningbouwVoor
10-11-2016Motie verbreding a28 en geluidsschermenVoor
10-11-2016Motie zwerfafval (motie is ingetrokken)
10-11-2016Motie startupsVoor
10-11-2016Motie digitale hubVoor
10-11-2016Motie led-verlichtingTegen
10-11-2016Motie Tiny housesVoor
10-11-2016Motie markthallenVoor
10-11-2016Motie markering stadsmuurVoor
10-11-2016Motie aedVoor
10-11-2016Motie samen zijn we harderwijkTegen
08-12-2016Toepassing Wet Markt en OverheidVoor
08-12-20161e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV 2016 en intensivering project re-integratieVoor
08-12-2016vervolgadvies "Toekomst Sociale Werkvoorziening Noord Veluwe"Voor
08-12-2016Uitvoering plan van aanpak "Een parallelle aanpak voor statushouders in Harderwijk"Voor
08-12-2016Septembercirculaire gemeentefonds 2016Voor
08-12-2016Kredietvoorstel vervanging verlichting voetbalveld 4 sportpark StrokelVoor
08-12-2016Tijdelijke woningen voormalig StruikterreinVoor
08-12-2016Belastingverordeningen 2017Voor
08-12-2016Achtmaandsrapportage en 1e begrotingswijziging 2016 RNVVoor
08-12-2016Kredietaanvraag paslezers ondergrondse containersVoor
08-12-2016Vaststelling beeldkwaliteitsplan BoekhorstlaanVoor
08-12-2016Motie ‘Samen zijn wij Harderwijk’ (vanuit vorige vergadering)Tegen
08-12-2016Motie 'ledverlichting' (vanuit vorige vergadering) (motie is ingetrokken)
08-12-2016Amendement 'Nul op de meter'Tegen
08-12-2016Amendement 'Betrekken omwonenden pop-up wijk’Tegen
08-12-2016Motie 'Tijdelijke woningen voormalig Struikterrein'Voor
08-12-2016Motie 'Strengere controle wet milieubeheer'Voor
12-01-2017Plankosten Waterfront 2017Voor
12-01-2017Meerinzicht Bestuursrapportage 2016-2 met Begrotingswijziging 2016-3Voor
12-01-2017Samenwerking met lokale energiecooperatie EnduraVoor
12-01-2017Upgrading Oude SynagogeVoor
12-01-2017Uitgifte bouwkavels HarderweideVoor
12-01-2017Vangnetuitkering 2016Voor
12-01-2017Intrekken verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015Voor
12-01-20172e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging SDV 2016Voor
12-01-2017Verwerving eigendom gronden Drielanden-West en Groene ZoomVoor
12-01-2017Amendement Fasering EnduraVoor
02-02-2017Decembercirculaire 2016Voor
02-02-2017Verhuur pand Academiestraat 7Voor
02-02-2017tijdelijke functies fase 3 WaterfrontVoor
02-02-2017Jongerenwerk TalenthouseVoor
02-02-2017Veluwse Hanze - subsidie pilot Provincie GelderlandVoor
02-02-2017Motie Stad als podium uitwerking bibliotheek als theaterVoor
02-02-2017Motie Tiny HousesVoor
23-02-2017ZeebuurtparkVoor
23-02-2017Verzoek gemeentegarantie Educare in het kader van doordecentralisatieVoor
23-02-2017Subsidie aanvraag UWOON in verband met renovatie woningen ZeebuurtVoor
23-02-2017Budget beschikbaar stellen voor uitwerking mogelijkheden podium in pand bibliotheekVoor
23-02-2017Vaststelling kosten explosieven onderzoek 2016 t.b.v. bommenregelingVoor
23-02-2017GGD NOG uitgangspuntennota 2018Voor
23-02-2017RNV 3.0 Eindadvies: "De kunst van het verbinden"Voor
23-02-2017Motie Samenwerking buurtregio'sVoor
23-02-2017Motie betrekken sociaal domeinVoor
23-02-2017Motie Aanpassing openingstijden stadswinkelVoor
23-02-2017Motie Gebruik LED-verlichting in de openbare verlichtingVoor
23-02-2017Motie Auto-inbraken DrielandenVoor
23-03-2017Aanleg parkeerterrein Rijvereniging De RandmeerruitersVoor
23-03-2017Wijziging verordening ErespeldVoor
23-03-2017Aanschaf software en hardware integrale klantgeleiding KCCVoor
23-03-2017Verkoop grond Bedrijvenpark De SypelVoor
23-03-2017Zienswijze begroting 2017 stichting ProoVoor
23-03-2017Afspraken met natuurmonumenten natuurontwikkeling MheenlandenVoor
23-03-2017Verzoek ondergeschikte detailhandel AICVoor
23-03-2017ArchiefverordeningVoor
23-03-2017Realisatie Parkeerroute Informatie Systeem 3 faseVoor
23-03-2017BelparkerenVoor
23-03-2017Motie regenboogzebrapadTegen
20-04-2017Reclameverordening 2017Voor
20-04-2017Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Ermelo HarderwijkVoor
20-04-2017Beschikbaar stellen van krediet voor aanleg beweegbare brug 6 in Waterfront-ZuidVoor
20-04-2017Aanbesteding jeugdhulp 2018Voor
20-04-2017Eindrapport "Duurzaamheidsbeleid" RKC Ermelo HarderwijkVoor
20-04-2017Verruimen bestaand krediet voor de werkzaamheden van het project Gebiedsontwikkeling Groene ZoomVoor
20-04-2017Motie bootwrakken aan het WolderwijdVoor
01-06-2017Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 2016-2025Voor
01-06-2017Werkplan 2017 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
01-06-2017Zienswijze VNOG jaarstukken 2016 en begroting 2018Voor
01-06-2017Verzelfstandiging regio Noord-Veluwe beschermd wonen - maatschappelijke opvangVoor
01-06-2017Vaststelling beheersverordening Lorentz III 2017Voor
01-06-2017AccountantskeuzeVoor
01-06-2017HavenhoofdVoor
01-06-2017Uitvoeringsagenda DienstverleningVoor
01-06-2017Nieuwe gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (domein sociaal en domein bedrijfsvoering)Voor
01-06-2017Gewijzigde vaststelling Apv Harderwijk (exploitatievergunningenstelsel) en Legesverordening 2017Voor
01-06-2017Motie communicatie stadscampingTegen
01-06-2017Motie herziening APVVoor
01-06-2017Amendement stoepkrijt uit APVVoor
22-06-2017GGD NOG jaarstukken 2016 en concept begroting 2018Voor
22-06-2017Jaarstukken 2016, Programmabegroting 2018-meerjarenbegroting 2019-2021 ODNVVoor
22-06-2017Vaststelling Tweelingstad - Partiële herziening regels Bedrijvenpark SypelVoor
22-06-2017Initiatiefvoorstel Referendum (Stadspartij Harderwijk Anders)Tegen
22-06-2017KadernotaVoor
22-06-2017HavenhoofdTegen
22-06-2017Nota weerstandsvermogen en risicomanagement en nota reserves en voorzieningenVoor
22-06-2017Herziening grondexploitaties 1 januari 2017Voor
22-06-2017Preventie- en handhavingsplan 2017-2021Voor
22-06-2017Begrotingswijziging uitbreiding schoolgebouw Biezenplein 4Voor
22-06-2017Kredietaanvraag verhuizing bewoner naar ZandlaanVoor
22-06-2017Themarekening 2016Voor
22-06-2017CoffeeshopbeleidVoor
22-06-2017Stimuleringsregeling transformatie vitale vakantieparken 2016Voor
22-06-2017Meerinzicht jaarstukken 2016, 1e wijziging begroting 2017 en programmabegroting 2018-2021Voor
22-06-2017Jaarstukken Sociale Dienst VeluwerandVoor
22-06-2017Amendement locatie havenhoofdTegen
22-06-2017Amendement schrappen HavenhoofdVoor
22-06-2017Amendement € 150.000,00 HavenhoofdTegen
22-06-2017Amendement bruidsschat voor nieuwe raadVoor
22-06-2017Amendement Oude Synagoge (amendement is ingetrokken)
22-06-2017Motie Digitale dienstverleningVoor
22-06-2017Motie Hanzedagen 2031Voor
22-06-2017Motie JeugdhulpVoor
22-06-2017Motie HittestressVoor
22-06-2017Motie ArcheologiefondsTegen
22-06-2017Motie Startersoplossing woningmarktVoor
22-06-2017Motie WerkervaringsplekkenTegen
22-06-2017Motie Verruiming revolverend fondsVoor
22-06-2017Motie met Domotica langer vertrouwd zelfstandig wonenTegen
22-06-2017Motie BurgerparticipatieVoor
22-06-2017Motie CultuurplatformTegen
22-06-2017Motie Collectieve lastendrukTegen
22-06-2017Motie Oplaadpunten elektrische auto’sTegen
22-06-2017Motie EHBO kit StrandeilandVoor
22-06-2017Motie Reserves sociaal domeinVoor
22-06-2017Motie GroenonderhoudVoor
22-06-2017Motie KeukentafelgesprekkenTegen
22-06-2017Motie KinderarmoedeTegen
22-06-2017Motie Joods cultureel erfgoedVoor
22-06-2017Motie Notitie gratis parkeerbeleidVoor
22-06-2017Motie Uitbreiden niet-betaald parkerenTegen
22-06-2017Motie Waterkunstgrasveld De MezenVoor
22-06-2017Motie Onroerendezaakbelasting (OZB)Voor
22-06-2017Opknappen rotonde Burgemeester Van BoeijenpleinVoor
22-06-2017Amendement OpeningstijdenTegen
22-06-2017Amendement MaximumstelselTegen
22-06-2017Amendement Afzien StichtingsmodelTegen
22-06-2017Motie Regionale solidariteitTegen
24-08-2017Evenementenbeleid 2017Voor
24-08-2017Uitvoeringsstrategie 2017 - 2020 De energieke StadVoor
24-08-2017Verordening individuele inkomenstoeslag 2017Voor
24-08-2017Meerjarenbegroting 2018 - 2021 Sociale Dienst VeluwerandVoor
24-08-2017Harmonisatie wetgeving kinderopvang en peuterspeelzalenVoor
24-08-2017Wijzigingsverordening Parkeerbelasting 2017Voor
24-08-2017Onderzoek Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Verbonden partijenVoor
24-08-2017Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018Voor
24-08-2017Jaarrekening stichting Proo 2016Voor
24-08-2017Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden Stationslaan 112 Voor
24-08-2017Vaststelling Aanvullende eisen reclame-uitingen uitkijktoren BoekhorstlaanVoor
24-08-2017Bewegingsonderwijs Sporthal RumelsVoor
24-08-2017Amendement indexering inkomenstoeslagTegen
14-09-2017Verwerving Academiestraat 5Voor
14-09-2017Aangepaste Themarekening 2016Voor
14-09-2017Overloop parkeerterrein WaterfrontVoor
14-09-2017Uitvoeringsagenda als bijlage GezondheidsnotaVoor
14-09-2017Verkoop grond aan Harderwijkse MolenstichtingVoor
14-09-2017Stad als podiumVoor
14-09-2017Samenwerking Noord VeluweVoor
14-09-2017AZC geldenVoor
14-09-2017Tijdelijke uitbreiding formatie domein RuimteVoor
14-09-2017Vaststellen Welstandsnota 2017, reclameverordening 2017, bouwverordening 2010, erfgoedverordening 2017Voor
14-09-2017Subsidie stichting Podia Harderwijk t.b.v. Catharinakapel en EstradoVoor
14-09-2017Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hierden BoschVoor
14-09-2017Amendement SAP en SPH samenTegen
14-09-2017Amendement SAP in theater HarderwijkVoor
14-09-2017Motie van treurnisTegen
14-09-2017Motie onderzoeken theater door rekenkamer (motie is ingetrokken)
14-09-2017Motie bestemming voormalige bibliotheekTegen
14-09-2017Motie Academiestraat 5Voor
14-09-2017Amendement voorlichtingsprogramma harddrugsVoor
14-09-2017Motie Bevorderen sociale veiligheid en acceptatie LHBT leerlingenVoor
14-09-2017Amendement onafhankelijk voorzitter welstandscommissieTegen
05-10-2017Beheerplan bossen 2016-2028Voor
05-10-2017Nota sturing en bekostiging jeugdhulp 2018Voor
05-10-2017Verordening sociale Adviesraad Harderwijk 2017Voor
05-10-2017Motie proef koopzondagenTegen
02-11-2017Oeverafwerking DolfinariumeilandVoor
02-11-2017Kredietaanvraag Lorentz IIIVoor
02-11-2017Kredietaanvraag bestemmingsplan Harderweide deelplan 2 Voor
02-11-2017Renovatieplan Oude Stadhuis, Markt 1Voor
02-11-2017Verdieping economische postionering van HarderwijkVoor
02-11-2017Herstemming Motie PvdA Proef KoopzondagTegen
02-11-2017Beschermd wonen Wmo: begrotingswijziging en inrichtingVoor
02-11-2017Management- en bestuursrapportage 2017Voor
09-11-2017BESLUITVORMING: Themabegroting 2018-2021Voor
09-11-2017Verordening Winkeltijden HarderwijkVoor
09-11-2017Amendement schrappen havenhoofd (amendement is ingetrokken)
09-11-2017Amendement Gebruik LED-verlichting in de openbare verlichtingVoor
09-11-2017Amendement Eenmalige subsidie Harderwijkse MolenstichtingVoor
09-11-2017Amendement Auto-inbraken DrielandenVoor
09-11-2017Amendement Harderwijk FM in Huis van de StadVoor
09-11-2017Motie veiliger samenlevingVoor
09-11-2017Motie integraal parkeerbeleidVoor
09-11-2017Motie Overlegorgaan BinnenstadVoor
09-11-2017Motie regenbooggemeenteVoor
09-11-2017Motie Harderwijk FM in Huis van de Stad Voor
09-11-2017Motie Fysiek TIP (Tourist Information Point)Voor
09-11-2017Motie Harderwijk aanmelden als proefgemeente legale wietteeltTegen
09-11-2017Motie Dementievriendelijke SamenlevingVoor
09-11-2017Motie eenmalige uitkering Tegen
09-11-2017Motie sociaal ondernemenVoor
09-11-2017Motie werkgelegenheid jongeren en 55 plussersVoor
09-11-2017Motie Communicatie gemeente HarderwijkVoor
09-11-2017Motie Transparante subsidiesTegen
23-11-2017Tegemoetkoming boulevard Voor
23-11-2017Herbenoeming lid Raad van Toezicht RSGVoor
23-11-2017Energieloket Veluwe Duurzaam Voor
23-11-2017Verkoop grond Leuvenumseweg Voor
23-11-2017Kredietaanvraag woonrijp maken Harderweide fase 1Voor
23-11-2017Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 Voor
23-11-2017Renovatie pand Academiestraat 7 Voor
23-11-2017Vaststelling bestemmingsplan Stadsweiden – wijkinitiatief Rietmeen Voor
23-11-2017Vaststelling bestemmingsplan ‘Groot Sypel- Verkeersweg 3’ Voor
23-11-2017Amendement Verkoop grond LeuvenumsewegVoor
23-11-2017Vlaggen en vermelding art. 1 Grondwet in de raadzaalVoor
23-11-2017Amendement alleen artikel 1Tegen
23-11-2017Groene en Grijze OpleveringVoor
14-12-2017Regelingen die voortvloeien uit PvA "Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning 2016-2019"Voor
14-12-2017Uitvoering P-wet en toekomst Inclusief GroepVoor
14-12-2017Nota Sport en BewegenVoor
14-12-2017Benoeming leden commissie Ruimtelijke KwaliteitVoor
14-12-2017Herijking HanzeVoor
14-12-2017Verkoop 22 kavels deelplan 1 HarderweideVoor
14-12-2017Aankoop onroerende zaak Oosteinde 17 te HarderwijkVoor
14-12-2017Budgetten bundelen t.b.v. Evenementenbeleid 2017Voor
14-12-2017Belastingverordeningen 2018Voor
14-12-2017Intrekken verordening clientenparticipatie Wwb en WIJVoor
14-12-20172e begrotingswijziging MeerInzicht 2017Voor
14-12-2017Dekking tekort GRP werken StationsomgevingVoor
14-12-2017Motie afschaffen hondenbelastingTegen
14-12-2017Motie donkere plekken op fiets- en voetpadenVoor
18-01-2018Aangepaste Huisvestingsverordening 2015Voor
18-01-2018Structuurvisie Vitale vakantieparkenVoor
18-01-2018Subsidie Veilig Thuis 2018Voor
18-01-2018Borging doorbraakVoor
18-01-2018PubliekscampagneVoor
18-01-2018Realisatie wegen e.a. Lorentz Haven westzijde - WaterfrontVoor
18-01-2018Voortzetting burgernetVoor
18-01-2018Beeldkwaliteitsplan en subsidieverordening terrassen boulevardVoor
18-01-2018Onderzoek zwembadVoor
18-01-2018Gewijzigde vaststelling BP Hierden Dorp - ruimelsdwarsweg 4Voor
18-01-2018Motie Veilig ThuisVoor
18-01-2018Amendement Energieneutraal zwembadVoor
18-01-2018Amendement Onderzoek Fun variantVoor
18-01-2018Amendement Onderzoek WedstrijdbadVoor
18-01-2018Motie Laadpalen elektrisch rijdenVoor
08-02-2018Vaststelling partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannenVoor
08-02-2018Afronding businesscase renovatie StadhuisVoor
08-02-2018Krediet aanpassingen trouwzalen gemeenteVoor
08-02-2018Vaststellen 1e herzieining dorpsomgeving HierdenVoor
08-02-2018Wijzigingsverordening Participatiewet 2017Voor
08-02-2018ontwikkelingen Johanniterlaan 5-7Voor
08-02-2018Ontwikkelingen Johanniterlaan 1 (Postkantoorlocatie)Voor
08-02-2018Kredietaanvraag revitalisering bedrijventerrein Lorentz 2e faseVoor
08-02-2018Overdracht juridisch eigendom onderwijsgebouw Bosboom Toussaintstraat 1Voor
08-02-2018Vaststelilng bestemmingsplan Stadsdennen - J.P. Heyelaan 1 (voormalige Stadsdennenkerk)Voor
08-02-2018Vaststelling werkelijke kosten explosievenonderzoek (bommenregeling)Voor
08-02-2018Amendement bouwhoogteVoor
08-02-2018Motie overleg met UwoonVoor
08-02-2018Motie ambtsbericht AfghanistanTegen
08-02-2018Motie kinderpardonTegen
08-03-2018Realisatie zon - PV op drie gemeentelijke gebouwenVoor
08-03-2018Uitgangspuntennota 2019 van de GGD NOGVoor
08-03-2018Koopovereenkomst CPO ontwikkeling Groene ZoomVoor
08-03-2018Kieckmure WaterfrontVoor
08-03-2018Beeldkwaliteitsplan en subsidieverordening terrassen BoulevardVoor
08-03-2018Beleidsplan Harderwijk zijn wij SamenVoor
08-03-2018Budget opkomstbevorderingVoor
08-03-2018Tweede tranche ondersteuning energie coöperatie EnduraVoor
08-03-2018Plankosten WaterforntVoor
08-03-2018Verlagen grondprijs voor sociale woningbouwTegen
08-03-2018Motie duurzaam loketVoor
08-03-2018Motie deelname operatie SteenbreekVoor
05-04-2018Technische uitgangspunten themabegroting 2019-2022Voor
05-04-2018Inventarisatie burgerschapVoor
05-04-2018Gastheerschap havensVoor
05-04-2018Begrotngswijziging Maatschappelijke opvangVoor
05-04-2018Algemene subsidieverordening Harderwijk 2018Voor
05-04-2018Motie elektrisch vaartuigVoor
05-04-2018Motie koopzondagTegen
25-04-2018Vaststellingsovereenkomst Rederij Flevo B.V. Voor
25-04-2018Benoemingsvoorstellen Voor
25-04-2018Werkplan 2018 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
25-04-2018Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) reclame WaterfrontgebiedVoor
25-04-2018Vaststelling bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27Voor
25-04-2018Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouwTegen
25-04-2018Motie Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouw integraal te betrekken bij de VANGVoor
24-05-2018Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken Drielanden - tuindersbrinkVoor
24-05-2018Meerinzicht eerste begrotingswijziging 2018Voor
24-05-2018Woonvisie Voor
24-05-2018Maart circulaire Gemeentefonds 2018Voor
24-05-2018Verordening winkeltijden Voor
24-05-2018Begrotingswijziging BestaanszekerheidsmiddelenVoor
24-05-2018Amendement vrije sector huur Waterfront fase 3Voor
24-05-2018Motie (Boven)woningen BinnenstadVoor
24-05-2018Motie startersleningTegen
24-05-2018Motie Dorps en landelijk bouwenVoor
24-05-2018Motie Woningsegment met een instapprijs tot 150.000 euroVoor
24-05-2018Motie energietransitieTegen
24-05-2018Motie Levensloopbestendig (ver)bouwenVoor
24-05-2018Motie koopzondag volledig vrijgevenTegen
21-06-2018Aanvraag vangenetuitkering Participatiewet 2017Voor
21-06-2018Vaststelling bestemmingsplan Drielanden - TuindersbrinkVoor
21-06-2018GGD NOG jaarstukken 2017 en concept begroting 2019Voor
21-06-2018Zienswijze VNOG jaarstukken 2017 en begroting 2019Voor
21-06-2018Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden Stadsdennen - Dichterskwartier IIVoor
21-06-2018Jaarstukken 2017 en liquidatiebegroting Regio Noord Veluwe (RNV) en begroting 2018 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNV)Voor
21-06-2018Begrotingswijziging Onderwijs Huisvestingsbudgetten Asielzoekers (OHBA) / Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)Voor
21-06-2018Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied - landgoed MolenwegVoor
21-06-2018Meerinzicht jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 - 2022Voor
21-06-2018Organisatieverordening Gemeenteraad Harderwijk 2018Voor
21-06-2018Instellen Commissie ‘herbenoeming burgemeester’Voor
21-06-2018Herziening grondexploitatie 1 januari 2018Voor
21-06-2018Vaststellen profielschets lid werkgeverscommissie gemeenteraadVoor
21-06-2018Amendement om meerjarenbegroting Meerinzicht nu niet vast te stellenVoor
12-07-2018Krediet aanvraag diverse werken Waterfront fase 2Voor
12-07-2018Aan- en verkoop percelen grond Bedrijvenpark De SypelVoor
12-07-2018Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2Voor
12-07-2018Deelname aan Ontwikkelmaatschappij Vitale VakantieparkenVoor
12-07-2018Themarekening 2017Voor
12-07-2018Schade afhandeling en kleine werkzaamheden StationsomgevingVoor
12-07-2018Kredietaanvraag opslagloods Oude Stadhuis, Markt 1Voor
12-07-2018Financiële afwikkeling afkoopsom huurbeëindiging Kiosk StationsgebouwVoor
12-07-2018Ongewijzigde vaststelling Herijking detailhandelsvisie 2020Voor
12-07-2018Vaststellen evaluatiecriteria herbenoeming burgemeester Voor
12-07-2018Privacy beleid HarderwijkVoor
12-07-2018Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013 - zuiderbreedte 36Voor
12-07-2018Programmabegroting Meerinzicht 2019 - 2022Voor
12-07-2018Voordracht leden werkgeverscommissie GriffieVoor
12-07-2018VVGB Parkweg 8Voor
12-07-2018Motie Verbeteren aantrekkelijkheid Bruggestraat – VijhestraatVoor
12-07-2018Motie zitgelegenheid Oude StadhuisTegen
12-07-2018Motie:Doe mee aan de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktoberVoor
12-07-2018Motie Harderwijk ZoemtVoor
12-07-2018Motie Publiek watertappunt stadhuis van HarderwijkTegen
12-07-2018Motie Meer goed geoutilleerde openbare toiletten in HarderwijkVoor
12-07-2018Motie bewegwijzering parkeergelegenheid WesteindeVoor
13-09-2018Jaarrekening 2017 Sociale Dienst VeluwerandVoor
13-09-2018Vaststelling bestemmingsplan Binnenstad-HavendijkVoor
13-09-2018Frequentie voor HarderwijkFMVoor
13-09-2018Verordening winkeltijden HarderwijkVoor
13-09-2018Amendement laad- en lostijdenVoor
13-09-2018Motie uitbreiden koopzondagTegen
13-09-2018Motie overleg Havendam (Cafe de Liefde)Voor
13-09-2018Motie instellen Kindercollege HarderwijkVoor
13-09-2018Motie Herbouwen LuttekepoortVoor
04-10-2018De Wellen en Stille WeiVoor
04-10-2018Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15Voor
04-10-2018Nationale ombudsman en klachtbehandelingVoor
04-10-2018Uitvoering werkzaamheden t.b.v. aanleg Crescentplas inclusief recreatieve voorzieningenVoor
04-10-2018Nota inburgering en uitvoeringsagenda 2018 - 2022Voor
04-10-2018Aandelenoverdracht Afvalsturing Friesland NVVoor
04-10-2018Budgetaanvraag diverse onderzoeken gemeentelijke watertakenVoor
04-10-2018Aanbeveling voor de overdracht voor herbenoeming burgemeester Van SchaikVoor
04-10-2018Kredietaanvraag verkeersmaatregelen Groene ZoomVoor
04-10-2018Amendement Nota inburgeringVoor
04-10-2018Motie regenboogzebrapadVoor
01-11-2018BestuursrapportageVoor
01-11-2018Verklaring van geen bedenkingen sportpark SlingerbosVoor
01-11-2018Vaststelling nota toegankelijkheid buitenruimteVoor
01-11-2018Verordening jeugdhulp 2018Voor
01-11-2018Revolverends fonds verduurzaming sportverenigingenVoor
01-11-2018Tiny housesVoor
01-11-2018Plankosten grondexploitatie Drielanden 2018Voor
01-11-2018Aangepaste themarekening 2017 + AccountantsverklaringVoor
01-11-2018Rekenkamerrapport recreatie en toerismeVoor
01-11-2018Extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwenVoor
01-11-2018Plankosten grondexploitatie Lorentz III 2018Voor
01-11-2018Geluidscherm HarderweideVoor
01-11-2018Amendement extra voorwaarden Tiny housesVoor
01-11-2018Motie Locatie Tiny housesVoor
08-11-2018Septembercirculaire 2018Voor
08-11-2018Strategische raadsagenda 2018-2022Voor
08-11-2018Themabegroting 2019-2022Voor
08-11-2018Amendement Historisch dorps en landelijk bouwenVoor
08-11-2018Amendement ‘laaggeletterdheid’Voor
23-11-2018Verhogen subsidieplafond duurzaamheidssubsidie Lorentz IIIVoor
23-11-2018Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied landgoed MolenwegVoor
23-11-2018Beschikbaar stellen kredieten Kadernota 2018-2022Voor
23-11-2018Eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018Voor
23-11-2018Nieuw raadsinformatiesysteem IBabsVoor
23-11-2018Vaststellen gewijzigde APV HarderwijkVoor
23-11-2018Rapport van de Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Beleids- en procesevaluatie ParkeerbeleidVoor
08-11-2018Amendement energiecoachVoor
08-11-2018Beheer en onderhoud groen van C naar B niveauVoor
08-11-2018Amendement Verbeteren Verkeersveiligheid ZuiderzeestraatwegVoor
08-11-2018Amendement Meer groene schoolpleinen in gemeente HarderwijkVoor
08-11-2018Amendement schoonmaken stationspleinVoor
08-11-2018Amendement Buurtsportcoach seniorenVoor
08-11-2018Amendement padelbanenVoor
08-11-2018Amendement boomfeestdag de HortusVoor
08-11-2018Amendement herinrichting westelijk deel parkzone StadsdennenVoor
08-11-2018Amendement BeweegroutesVoor
08-11-2018Amendement Restauratie Grote KerkVoor
08-11-2018Amendement woonwagensVoor
08-11-2018Amendement Exoten beleid en bestrijding invasieve soortenVoor
08-11-2018Amendement Zomerstad - winterstadVoor
08-11-2018Amendement onderhouden wegen van C naar B niveauVoor
08-11-2018Amendement scharrelambtenaar/uitpluizerVoor
20-12-2018Zienswijze Beleidsrapportage MeerinzichtVoor
20-12-2018Motie donkere vlekkenVoor
20-12-2018Communicatiebeleidsplan 'Aanpakken met ambitie'Voor
20-12-2018BESLUITVORMING: Wijzigen budgetten domein RuimteVoor
20-12-2018Deelname aan experiment centraal tellenVoor
20-12-2018Vaststelling beleidsverruiming natuurlijk voorkomend arseenVoor
20-12-2018Kredietaanvraag plankosten WaterfrontVoor
20-12-2018Wijziging GR Omgevingsdienst Noord-VeluweVoor
20-12-2018Belastingverordeningen 2019Voor
20-12-2018Herinrichting Melis Stokelaan en zes zijstratenVoor
20-12-2018BESLUITVORMING: Parkeerscenario'sVoor
20-12-2018Benoeming nieuwe leden Commissie Ruimtelijke KwaliteitVoor
20-12-2018Belastingverordening ParkeertarievenVoor
20-12-2018Benoeming nieuwe fractievertegenwoordigersVoor
20-12-2018Monitoring natuurwaarden vogelrustgebieden - WaterfrontVoor
24-01-2019Gewijzigde bestemmingsplan Hierden-Dorp - LagewegVoor
24-01-2019Uitbreiding formatie domein Ruimte 2019Voor
24-01-2019Beleidsnota 'Meedoen moet kunnen'Voor
24-01-2019Benoeming fractievertegenwoordiger Harderwijk AndersVoor
24-01-2019Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen - MarnixstraatVoor
08-11-2018Amendement ArcheologiefondsVoor
08-11-2018Amendement Subsidieplafond energiecooperatie EnduraVoor
08-11-2018Amendement Hanzedagen 2031Voor
08-11-2018Amendement wandelknooppunten netwerkVoor
08-11-2018Amendement verbeteren uitgaans-recreatiegebied binnenstadVoor
08-11-2018Amendement TheaterTegen
08-11-2018Motie Monitoring sociaal domeinVoor
08-11-2018Motie Afschaffen precario belasting voor evenementenVoor
08-11-2018Motie aanpakken fietsproblematiek uitgaans- recreatiegebied binnenstadVoor
08-11-2018Motie BestaanszekerheidTegen
20-12-2018Amendement inzetten inwonersVoor
20-12-2018Amendement reclamebelastingVoor
20-12-2018Amendement Parkeerscenario’sTegen
20-12-2018Motie Deelgebieden vergunningenbeleid binnenstadVoor
20-12-2018Motie Verbetering verkeersveiligheid parkeerplaatsenVoor
20-12-2018Motie Boulevard autovrijTegen
20-12-2018Motie Openbare laadpalen elektrische auto’sVoor
20-12-2018Motie Evaluatie parkeerbeleidVoor
20-12-2018Motie Boetes in de bijstandVoor
20-12-2018Motie verkeersdrempelsTegen
20-12-2018Moti Sanering asbesthoudende dakenVoor
20-12-2018Motie zomerkermis op zondagTegen
24-01-2019Motie Nota ‘Meedoen moet kunnen’Voor
24-01-2019Motie ‘Versterking doorzichten gewijzigde bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg’Voor
24-01-2019Amendement Bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1aTegen
14-02-2019Visiedocument Academiestraat 5Voor
14-02-2019Vervanging podium op de marktVoor
14-02-2019Aanvullende kredietaanvraag revitalisering Lorentz, 2e faseVoor
14-02-2019Nieuwbouw Zwembad de SypelVoor
14-02-2019Plankosten Lorentz III 2019Voor
14-02-2019Plankosten Drielanden 2019Voor
14-02-2019Amendement visiedocumentVoor
14-02-2019Amendement Betaalbare woningenTegen
14-02-2019Amendement Wijziging puntensysteem in Visiedocument AcademiestraatVoor
14-02-2019Motie drie ontwikkelplannenVoor
14-02-2019Amendement Betaalbaar zwemmenVoor
14-02-2019Amendement aanvullend onderzoek en tekening op schaalVoor
14-02-2019Motie Terugdringen wachtlijst zwemlesVoor
14-02-2019Motie ‘doelgroepenbad’Voor
14-02-2019Motie 14+Tegen
14-02-2019Motie Exploitatie Zwembad de SypelTegen
14-02-2019Motie duurzaamheidsparagraafTegen
14-02-2019Motie Geluidsoverlast A28Voor
14-03-2019Invullen locatie kop HavendamVoor
14-03-2019Bestuurlijke samenwerking Proo, RSG Slingerbos / Levant en STOVONOVVoor
14-03-2019Subsidie Zorggroep NW-VeluweVoor
14-03-2019Afwikkeling faillissementsdossier MuziekschoolVoor
14-03-2019Subsidieaanvraag UWOON i.vm. renovatie woningen ZeebuurtVoor
14-03-2019Vaststellen van kosten explosievenonderzoek (bommenregeling)Voor
14-03-2019Kredietaanvraag gemeentelijke aandeel investeringskosten gerealiseerde afvalinzamelingsstructuur WaterfrontVoor
14-03-2019Modelverordening rechtspositie raadsleden en commissieledenVoor
14-03-2019Motie Taalachterstand bijstandsgerechtigdenTegen
14-03-2019Motie Verbod op oplaten feest- en wensballonnenVoor
04-04-2019Vaststelling bestemmingsplan Stadsdennen- BeetstraatVoor
04-04-2019Vaststelling bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster MheenwegVoor
04-04-2019Stedenbouwkundig plan Waterfront fase 3Voor
04-04-2019Restauratie oude stadhuis, inventarisVoor
04-04-2019Restauratie oude stadhuisVoor
04-04-2019Amendement Stedebouwkundig plan Waterfront fase 3 - 150 goedkope huur- en koopwoningenTegen
04-04-2019Amendement Stedebouwkundig plan Waterfront fase 3 -Ruimte toevoegen voor goedkope koopwoningenVoor
04-04-2019Motie Levensloopbestendige woningenVoor
04-04-2019Motie Aanpak vuurwerkoverlastVoor
04-04-2019Motie Eindbalans Visie op een andere binnenstadVoor
16-05-2019Stemming motie CDA D66 PvdA Eindbalans visie andere binnenstadVoor
16-05-2019 Oplegger schulddienstverleningVoor
16-05-2019 Kantorennota 2018Voor
16-05-2019Nota waarderen en afschrijven vaste activaVoor
16-05-2019Partiële herziening toedeling geluidruimte Lorentz III Voor
16-05-2019 Openbare toiletten binnenstadVoor
16-05-2019Opknappen raadzaal (agendapunt is verdaagd)
16-05-2019RijksvaccinatieprogrammaVoor
16-05-2019 Financiële beheersverordeningVoor
16-05-2019Benoeming plaatsvervangend raadsgriffierVoor
16-05-2019Amendement centraal stellen van maatwerk en verlenen van nazorg bij schuldproblemenVoor
16-05-2019Motie keurmerk bewindvoeringVoor
16-05-2019Amendement driejaarlijkse evaluatie strategie kantorennotaVoor
16-05-2019Motie Toegankelijkheid openbare toilettenVoor
16-05-2019Motie SuïcidepreventieVoor
16-05-2019Motie Vrijstelling sollicitatieplicht voor ouderenVoor
16-05-2019Motie Internationale samenwerking en Europese subsidies (motie is ingetrokken)
16-05-2019Motie Huisvesting arbeidsmigrantenVoor
16-05-2019Motie verhogen vaccinatiegraad bof-mazelen-rode hond (BMR)Voor
06-06-2019GGD NOG jaarstukken 2018 en concept begroting 2020Voor
06-06-2019Benoeming van voorzitter en lid Rekenkamercommissie Ermelo- HarderwijkVoor
06-06-2019Zienswijzen DamoclesbeleidVoor
06-06-2019Bestemmingsplan GlindwegVoor
06-06-2019Jaarstukken en begrotingswijziging VNOGVoor
06-06-2019Benoeming wethouderVoor
06-06-2019 Herziening grondexploitatiesVoor
06-06-2019Motie onderhoud raadzaal en verbetering openbaarheid vergaderingenVoor
04-07-2019Accountantscontrole jaarrekening (2017)Voor
04-07-2019Aanvullend krediet voor kosten van explosievenonderzoek in plangebied Waterfront-ZuidVoor
04-07-2019Ongewijzigde vaststelling BP Hierden Bosch – Molenweg 30Voor
04-07-2019Aanvullend krediet bodemsanering WaterfrontVoor
04-07-2019Jaarstukken 2018 MeerinzichtVoor
04-07-2019Meerjarenbegroting Meerinzicht 2020-2023Voor
04-07-2019Themarekening 2018Voor
18-07-2019Experiment gesloten coffeeshopketenTegen
18-07-2019Beleid en verordening historische schepenVoor
18-07-2019Voorbereidingskrediet herbouw mfc De RoefVoor
18-07-2019Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2019Voor
18-07-2019Bestuursovereenkomst werkregio Water en KlimaatadaptatieVoor
18-07-2019Markering StadsmurenVoor
18-07-2019Integraal uitvoeringsplan Jeugd, begrotingswijzigingVoor
18-07-2019Kadernota gemeente Harderwijk 2020-2023Voor
18-07-2019Amendement Melis Stokelaan.docxVoor
18-07-2019Amendement Vervanging besturingssysteem en beweegbare palen binnenstad.docxVoor
18-07-2019Amendement Overheadkosten in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Parkeren in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Duurzame Evenementen in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement Kwaliteitsimpuls Evenementen in KadernotaVoor
18-07-2019Amendement MESSVoor
18-07-2019Amendement DorpsideeTegen
18-07-2019Motie Waterstof tot nadenkenVoor
18-07-2019Motie herstraten Oostermheenweg grens Mheenlanden tot BoerenstrandjeVoor
18-07-2019Motie kwijtschelding gemeentelijke belastingen ZZP'ersVoor
18-07-2019Motie tegengaan vervoersarmoedeTegen
18-07-2019Motie intake voedselbankVoor
18-07-2019Motie HarderwijkpasTegen
18-07-2019Motie WandelzeepadVoor
18-07-2019Motie rolstoeltoegankelijkheid aanlegplaatsenVoor
18-07-2019Motie Groene legesVoor
18-07-2019Motie Parkeren nav KadernotaVoor
18-07-2019Motie terugdringen verzuim domein sociaal meerinzichtVoor
18-07-2019Motie Drijvend podiumTegen
18-07-2019Motie Duurzame Evenementen in KadernotaVoor
18-07-2019Motie Wijkgerichte aanpak Parkeren in KadernotaVoor
18-07-2019Motie preventie ouderenmishandelingVoor
18-07-2019Motie evenementenvergunningVoor
18-07-2019Motie regentonVoor
18-07-2019Motie Johan Cruijff pad (motie is ingetrokken)
19-09-2019ErepenningVoor
19-09-2019Herbenoeming A.M. Bijnen en D.R. Potters als bestuursleden van de Stichting CAI HarderwijkVoor
19-09-2019Benoeming fractievertegenwoordiger GroenLinksVoor
19-09-2019Uitvoering motie vuurwerkvrije zoneVoor
19-09-2019Coördinatiebesluit ex 3.30 Wro Windpark LorentzVoor
19-09-2019Realisatie overloop parkeerterrein Waterfront - inrichtingsfaseVoor
19-09-2019Verkoop grond Strandboulevard Oost 16Voor
19-09-2019Jaardocumenten 2018 en begroting 2019 centrum gemeentelijke middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord VeluweVoor
19-09-2019Motie lachgasVoor
19-09-2019Motie Harderwijk gastvrij voor iedereen.docxVoor
10-10-2019Capaciteit binnensportVoor
10-10-2019Beheerplan sportaccommodatiesVoor
10-10-2019Nieuwe welstandseisen zonnepanelen binnenstadVoor
10-10-2019Aanvullingen plan Groot SypelVoor
10-10-2019Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening en verordening 'binnentreden bij noodverordening'Voor
10-10-2019Amendement Capaciteit binnensportVoor
10-10-2019Terugdringen overlast van veilige landersTegen
10-10-2019Onderzoek laden en lossenVoor
10-10-2019Duikteam HarderwijkVoor
07-11-2019Voorbereidingsbesluit Vitale VakantieparkenVoor
07-11-2019Aanpak verkeersknelpunten centrumringVoor
07-11-2019Meicirculaire Gemeentefonds 2019Voor
07-11-2019Management- en BestuursrapportageVoor
07-11-2019Regio Noord Veluwe: Liquidatierekening/jaarrekening 2018Voor
07-11-2019Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling MeerinzichtVoor
07-11-2019Lidmaatschap werkgeversvereniging niet-gemeenten Omgevingsdienst Noord VeluweVoor
07-11-2019Septembercirculaire Gemeentefonds 2019 (besluitvorming)Voor
07-11-2019Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019-2021 (besluitvorming)Voor
07-11-2019Besluitvorming begroting 2020-2023Voor
07-11-2019Amendement overheadkostenTegen
07-11-2019Amendement Beschikbaar bedrag basisscholen ten behoeve van verkeersveiligheidVoor
07-11-2019Amendement HeeraaltzstraatVoor
07-11-2019Amendement Behoud varend historisch erfgoedVoor
07-11-2019Amendement elke school een zonnepaneelTegen
07-11-2019Amendement VerhuiscoachVoor
07-11-2019Amendement VoedselbankVoor
07-11-2019Motie autoluwe binnenstadVoor
07-11-2019Motie cameratoezichtVoor
07-11-2019Motie elke school een zonnepaneelTegen
07-11-2019Motie geluidsoverlast FlevowegVoor
07-11-2019Motie armoedebeleidVoor
28-11-2019Scenario's toekomstbestendige VNOGVoor
28-11-2019Amendement Scenario VNOGVoor
28-11-2019Rekenkamercommissie onderzoek subsidies HarderwijkVoor
28-11-2019BelastingverordeningenVoor
28-11-2019Investeringsbijdrage Dorpshuis HierdenVoor
28-11-2019Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied - Park Ceintuurbaan en Buitengebied - Recreatiewoningen Park CeintuurbaanVoor
28-11-2019Benoemen lid commissie Ruimtelijke KwaliteitVoor
28-11-2019Besteding OHBA-middelen (Onderwijshuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers)Voor
28-11-2019Jeugdhulp asielzoekerskinderenVoor
28-11-2019Werkplan 2019 onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
28-11-2019Organisatieverordening gemeenteraad 2020Voor
28-11-2019Bestuursrapportage (begrotingswijziging) MeerinzichtVoor
09-01-2020Nota GrondbeleidVoor
09-01-2020Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022Voor
09-01-2020Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland Gemeente HarderwijkVoor
09-01-2020Stad als Podium en borgen binnenpodiumVoor
09-01-2020Maatschappelijke dienstovereenkomst beheer- en schade bestrijden terreinenVoor
09-01-2020Plan van Aanpak LaadpalenVoor
09-01-2020Integraal FietsbeleidVoor
09-01-2020Vaststelling bestemmingsplan Veegplan BuitengebiedVoor
09-01-2020Borgstelling Stichting SlingerbosVoor
09-01-2020Kredietaanvraag plankosten Waterfront 2020Voor
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Drielanden 2020Voor
09-01-2020Kredietaanvraag Plankosten Lorentz III 2020Voor
09-01-2020plv voorzitter SamenlevingVoor
09-01-2020Amendement dekking bij actief grondbeleidTegen
09-01-2020Motie betaalbare huurwoningenTegen
09-01-2020Motie ‘Onderzoek maximale grondpositie’Voor
09-01-2020Motie kroonvolumeTegen
09-01-2020Motie Erfpacht in combinatie met startersleningVoor
30-01-2020Visie op bewindvoeringVoor
30-01-2020Nieuwbouw zwembad De SypelVoor
30-01-20206e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOGVoor
30-01-2020Kredietaanvraag reconstructie Vondellaan en Alberdingk ThijmlaanVoor
30-01-2020Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES)Voor
30-01-2020Verklaring van geen bedenkingen bouw appartementen De HarderVoor
30-01-2020Motie Pilot leegstaande winkelpandenVoor
20-02-2020Parkeren nabij ziekenhuis St. JansdalVoor
20-02-2020Amendement evaluatieTegen
20-02-2020Motie Haalbaarheidsgesprek parkeergarage WesteindeVoor
20-02-2020Uitgangspuntennota GGD NOG 2021Voor
20-02-2020Natuur- en wandelzone Lorentz IIVoor
20-02-2020Renovatie speel- en ontmoetingsplek VlierburgwegVoor
20-02-2020Motie voorstel elektrische deelauto’s (motie is ingetrokken)
20-02-2020Motie Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en BoerenstrandjeVoor
23-04-2020Huisvestingsverordening 2020Voor
23-04-2020Wijziging bebouwde komgrens Harderwijk en Hierden WegenverkeerswetVoor
23-04-2020OnderwijsvisieVoor
23-04-2020Amendement LotingTegen
23-04-2020Verbetering toepassing pgb's WMOVoor
23-04-2020Financiering werkwijze Doorbraak en verbouwing het PraktijkhuisVoor
23-04-2020Regio- en beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang Noord-Veluwe 2020-2023Voor
23-04-2020Uitvoering verbod lachgas in horeca, evenementen en festivalsVoor
23-04-2020Bedrijfsplan binnensportaccomodaties 2020-2021Voor
23-04-2020Aanpassen en uitbreiden pv-installatie op gemeentelijk sportgebouw Biezenplein 3Voor
23-04-2020Aanvulling krediet revitalisering Lorentz I fase 2Voor
23-04-2020Vaststelling van kosten explosievenonderzoekVoor
23-04-2020Werkplan 2020 groot onderhoud gemeentelijke gebouwenVoor
23-04-2020Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zzp'ers en kleine zelfstandigenVoor
23-04-2020Aanbesteding accountantsfunctie 2021-2026Voor
23-04-2020Kredietaanvraag raadzaal, dislocaties en verdeling bedrijfsvoeringsmiddelenVoor
23-04-2020Benoeming fractievertegenwoordiger M. Ferwerda als lid van de AuditcommissieVoor
23-04-2020Geluidsschermen A28Voor
23-04-2020Renovatie StadsmuseumVoor
23-04-2020Herontwikkeling Wijkcentrum De RoefVoor
28-05-2020Verkoop en herontwikkeling locatie Academiestraat 5Voor
28-05-2020Amendement Academiestraat 5Tegen
28-05-2020Verordening Starterslening gemeente HarderwijkVoor
28-05-2020Aankoop Kranenburg NoordVoor
28-05-2020Voorlopige jaarstukken 2019 en concept-programmabegroting 2021-2024 VNOGVoor
28-05-2020Meerjarenbegroting en Kadernota Meerinzicht 2021-2024Voor
28-05-2020Jaarstukken 2019 MeerinzichtVoor
28-05-2020Herziening grondexploïtaties 2020Voor
28-05-2020Benoeming fractievertegenwoordiger ChristenUnieVoor
28-05-2020Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Eilanden e.o.Voor
28-05-2020Vaststelling bestemmingsplan Waterfront-Zuid Stadswerven en KadesVoor
28-05-2020Financiële afwikkeling Oude StadhuisVoor
28-05-2020Programmabegroting 2021 GGD Noord- en Oost GelderlandVoor
28-05-2020Kredietaanvraag, aanvulling woonrijp maken Harderweide deelgebied IVoor
28-05-2020Kredietaanvraag herinrichting Brugge- en VijhestraatVoor
28-05-2020Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente HarderwijkVoor
28-05-2020Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige OndernemersVoor
28-05-2020Amendement aanpassen leeftijdsgrensVoor
28-05-2020Motie militair karakter KranenburgVoor
28-05-2020Pakket met (financiële) vervolgmaatrgelen i.v.m. CoronacrisisVoor
28-05-2020Amendement resultaatbestemmingTegen
28-05-2020Amendement bouwhoogte langs N302Voor
28-05-2020Motie KnarrenhofVoor
28-05-2020Motie toekomstig financieel beheer grote bouw- en renovatieprojectenVoor
28-05-2020Motie woonruimteverdelingsmonitorVoor
28-05-2020Motie Plaatsing geluidsschermen A28Voor
28-05-2020Motie opvang kwetsbare kinderen uit Griekse kampenVoor